Tools

Tool ဢမ်ႇၼၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းတိုဝ်းပြူဝ်းၵြႅမ်းတွၼ်ႈတႃႇတေၶိုင်သၢင်ႈၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼိုင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ
ပေႃးႁဝ်းတေၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆၸိုင် တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး Program တွၼ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ႁႂ်ႉႁဝ်းၸၢင်ႈၶူင်သၢင်ႈၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸမ်ႉ


Program တွၼ်ႈတႃႇတေထုတ်ႇႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ Design Font
1. Adobe Flash (ၶႃႈႁဝ်းၼႄႉၼမ်းပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၸႂ်ႉငၢႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၸၢင်ႈ export
image
ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉငၢႆႈ
2. Adobe illustrator ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ပြူဝ်းၵြႅမ်းတွၼ်ႈတႃႇတေထုတ်ႇႁၢင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈႁဝ်း
ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပေႃးသင်ဝႃႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼေၵၼ်

Program တွၼ်ႈတႃႇတေၶူင်သၢင်ႈၾွၼ်ႉ
1.  Program  Fontcreator  တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၿြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉၶူင်သၢင်ႈၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး  ၵမ်ႈၼမ်ပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉ
ၵူၼ်းသူင်ၸႂ်ႉၵၼ်ၼမ်  ၸႂ်ႉငၢႆႈ  ၶႃႈႁဝ်းတေၼေပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉပဵၼ်ပိူင်လူင်
2.  Program  Fontlab  Studio  (ဢဝ်ဝႉႆတႅမ်ႈသၶိပ်ႉ  ၼင်ႇႁိုဝ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၶူင်သၢင်ႈမႃႊၼၼ်ႉတေလၵ်းလႅမ်
တိုၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇပႃး Script open type 

ပိူင်လွၵ်းၸဵင်ယူႇၼိၶူတ်ႉ
ပိူင်လွၵ်းၸဵင်ယူႇၼိၶူတ်ႉဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း Unicode consortium  မၵ်းမၼ်းဝႆႉပၼ်  ပေႃးဢမ်ႇမီးၼႆႉၸိုင်ၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်း
လူတ်ႇမႃးဝႆႉၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်း  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ပိူင်ၶူတ်ႉၼႆႉၸႂ်ႉတိုၺ်းၵႂႃႇပဵၼ်လွၵ်းၸဵင် Standard  ၵႂႃႇၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးဝႆႉၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းလႆႈၸွမ်းလိင်ႉၼႆႉၶႃႈ  http://www.unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf