ၸၼ်ႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ

ၵၢၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈၽွၼ်ႉ Design font
တႃႇတေၶူင်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈၸၼ်ႁၢင်ႈၾွၼ်ႉဢွၼ်တၢင်းၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽွၼ်ႉ
ႁဝ်းတေႁၢင်ႈလီထုၵ်ႇတႃ လွင်ႈၵၢၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးတေပိုင်ႈဢိင်ဢဝ်
ပြူဝ်းၵြႅမ်းၶူင်ၾွၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈၸၢမ်းယဝ်ႉမၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးၼႆႉတေပဵၼ်လၢႆးလႅတ်း
တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈႁၢင်ႈၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈဝႆးလိူဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ် တၢင်းၽဵင်ႇ
ပဵင်းၵၼ်လွင်ႈသဵၼ်ႈႁိုၵ်းတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ မၼ်းၶိုင်ယၢပ်ႇလိူဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း Adobe flash သင်ဝႃႈၽႂ်
ၵျၢင်ႇၼႆၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢဝ်ၵမ်ႈၵျိူၵ်ႈဝႃႈၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉၸၼ်ႁၢင်ႈၼႂ်းၸေႈယဝ်ႉၸင်ႇဢဝ်မႃးသၵႅၼ်း
လူင်းၼႂ်းၶွမ်ႇပျူဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၼႃႈဝဵပ်ႉၼႆႉတေၼေလၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈဢၼ်ဢဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း
Adobe flash ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းၸႂ်ႉငၢႆႈ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်း Tools ၶူဝ်းယိပ်းမၼ်းၼမ်ၵုမ်ႇ ထူၼ်ႈတႃႇတေထုတ်ႇႁၢင်ႈ
ၾွၼ်ႉဢၼ်းႁဝ်းၶိုင်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈတေလူင်းတိတ်းတင်ႈဝႆႉၼႂ်းၶိူင်ႈ ၶွမ်းႁဝ်းတၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ
လွင်ႈလၢႆးလူင်းပြူဝ်းၵြႅမ်းမၼ်းတေႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၼေယဝ်ႉၶႃႈ ၼႂ်းၼႃႈဝဵပ်ႉလၢႆတီႈၵေႃႈလႆႈၼေဝႆႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးၶိုင်ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉတေႉဢမ်ႇပေႃးႁၼ်မီးၵႃႈႁိုဝ် တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးထုတ်ႇႁၢင်ႈမၼ်း
ၼၼ်ႉ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။

ဢဝ် Adobe Flash ေသၶူင်ဢွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈမႂ်ႇ
ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "ၵ" >> သိုပ်ႇတူၺ်း
ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "ၶ" >> သိုပ်ႇတူၺ်း
ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "င"
ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "ၸ"
ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "သ"
ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "ၺ"