Tutorial Program

FontCreator  

1.  ၼႄႉၼမ်းပြူဝ်းၵရႅမ်း ၾွၼ်ႉၶြီးဢေးတိူဝ်ႈ Fontcreator
2.  ၶူင်သၢင်ႈၾွၼ်ႉမႂ်ႇ
3.  Insert Glyph and Character ထႅင်ႈလွၵ်းၽွၼ်ႉပဝ်ႇ လႄႈလွၵ်းယူႇၼိၶူတ်ႉ
4.  ထုတ်ႇႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ
5.  Import Image ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၾွၼ်ႉမႃးသႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်းၾွၼ်ႉ
6.  Kerning Font မေးတၢင်းႁၢင်ႇတၢင်းၵိတ်ႇၾွၼ်ႉ
7.  Kerning Font မေးတူဝ်တၢင်ႇတူဝ်ႁွႆႈၾွၼ်ႉ
8. Insert Unicode To Glyph သႂ်ႉၶူတ်ႉပၼ်လွၵ်းပဝ်ႇၾွၼ်ႉ
9.  Test Font  ၸၢမ်းတူၺ်းပေႃႉတူၺ်းၾွၼ်ႉ
10. Save Font တွင်းဝႆႉၾွၼ်ႉ
11.  မေးၸုတ်းၽွႆႉၼႂ်းၾွၼ်ႉ Point to Glyph
12.  Copy and Delete Glyph ထုတ်ႇယိူင်ႈၾွၼ်ႉ လႄႈၵၢၼ်လူပ်းလွၵ်းၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ
13.  Setting Font တင်ႈၵႃႈၾွၼ်ႉ
14.  Install font သႂၢင်းၾွၼ်ႉလူင်းၼႂ်းၶိူင်ႈ
15.

** ပေႃးသင်ဝႃႈပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလီၼႆၸိုင် တေတႅမ်ႈထႅမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ

Fontlab Studio