Tuesday, March 19, 2013

လၢႆးတင်ႈၵႃႈ google chrome တူၺ်းလိၵ်ႈတႆး

ဢမ်ႇယၢပ်ႇၶႃႈ  တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းလၢႆးဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းေၼဝႆႉၼႆႉ  ၵႂႃႇတူၺ်းၸွမ်းၾႆၢးလ်းၼႆႉၶႃႈ http://www.swfcabin.com/open/1363680057