Sunday, March 17, 2013

ဝူဝ်းတႆးဝူဝ်းတႆးၼႆႉ  တူဝ်ဢမ်ႇေပႃႊယႂ်ႇ  ၵူၺ်းၵႃႈေပႃးႁဝ်းလဵင်ႉဝႆႉၼႆၸိုင်မၼ်းၸၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီေတႃႈေၵႃႉဢၼ်လဵင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉယူႇ  ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽွၼ်းလီမၼ်း  မိူၼ်ၼင်ႇ  "ၶီႈဝူဝ်း"  ၸၢင်ႈဢဝ်မႃးသႂ်ႇသူၼ်  သႂ်ႇတူၼ်ႈမႆႈႁႂ်ႈမၼ်းႁၢင်ႈလီတူၼ်းယႂ်ႇမႃး  ၼိူဝ်ႉၼင်ဢဝ်မႃးၶႆၢလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလႆႈ  ၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်  ထႆသူၼ်  ပဵၼ်ဝူဝ်းတၢင်ႇလၢၵ်ႈေလႃႉ။