Tuesday, March 12, 2013

လိၵ်ႈတႆး ၾွၼ်ႉတႆး font tai

လၢႆးဢဵမ်းၿဵတ်ႇၾွၼ်ႉတႆးသႂ်ႇၼႂ်းၿလွၵ်ႉၵိူဝ်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ေၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ေသပွၵ်ႈ
ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်သင် ၵျၢမ်ႇၶိုင်လၢႆးလႂ်ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ေသဢိတ်း ေပႃး
သင်ဝႃႈမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၸင်ႇေတၵွႆႈမႃးပိုၼ်ေၽႈပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၵူႈေၵႃႉၼင်ႇၵဝ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်
ယူႇၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၶပ်းၶိုင်ယူႇ။