Wednesday, June 26, 2013

လၢႆးမူၼ်ႉေမးၶီးၿွတ်ႇတႆး Android (2) လူပ်းလွၵ်း ထႅင်ႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ

ဝၢႆးေသလႆႈႁူႉၸၵ်းလၢႆးၶဝ်ႈၵႂႃႇမူၼ်ႉေမးၶီးၿွတ်ႇတႆး android ၽွင်ႉယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးၸၢမ်းတူၺ်းလၢးႆ
လူပ်းလွၵ်း ထႅင်ႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ

လၢႆးလူပ်းပႅတ်ႈလွၵ်းမၼ်း
ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၾူလ်းၻိူဝ်ႈ res > xml > ၶလိၵ်ႉၵႂႃ kbd_mm_vowel လိူၵ်ႈဢဝ်လွၵ်းထႅဝ်ဢၼ်ႁဝ်းေတလူပ်း ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ တဵၵ်း delete ပႅတ်ႈၶႃႈ ယဝ်ႉေၵႃႈၶိုၼ်းတဵၵ်း delete ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈၶိုၼ်းေမးႁႂ်ႈတႅဝ်းမၼ်းၸႅၼ်ႇ
ၵၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇ ေပႃးႁဝ်းႁဵတ်းလၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇၼၼ်ႉေတႁၢႆၵႂႃႇၼိုင်ႈလွၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ
ေပႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းၶႆႈလူပ်းပႅတ်ႈလွၵ်းမၼ်းၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလူပ်းဢွၵ်ႇတႅဝ်းၵၢင်ၵၢင်မၼ်းၼႆႉၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းငၢႆႈ
ဢမ်ႇလႆႈသုၵ်ႇယုင်ႈၸွမ်းၶူတ်ႉတၢင်းၶၢင်ႈသၢႆႉၵႂႃႇမၼ်းၼႆႉၶႃႈ


ေပႃးႁဝ်းလူပ်းပႅတ်ႈလွၵ်းမၼ်းယဝ်ႉေၵႃႈတႅဝ်းမၼ်းေတႁၢႆၵႂႃႇၼိုင်ႈလွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈေပႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၶႂ်ႈလူပ်းပႅတ်ႈလၢႆလွၵ်းေၵႃႈၸၢင်ႈလႆႈယူႇၵမ်းၼႆႈသင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႈၶႂ်ႈထႅင်ႈလွၵ်းမၼ်းၼႆေၵႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်တႅဝ်းလႂ်တႅဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႅဝ်းသၢႆႉၵႂႃ
ယဝ်ႉေၵႃႈလိူၵ်ႈႁူမ်ႇဢဝ်တႅဝ်းမၼ်းဝႆႉယဝ်ႉေၵႃႈ copy ၵႂႃႇဝၢင်း path တီႈၼႂ်းဝူင်ႈဢၼ်ႁဝ်းေတထႅင်ႈသႂ်ႇ
ၼၼ်ႉေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ


ၶလိၵ်ႉၵႂႃ copy တႅဝ်းမၼ်း


enter လူင်းမႃးတႅဝ်းၼိုင်ႈႁႂ်ႉမၼ်းမီးပိုၼ်ႉတီႈပဝ်ႇ ယဝ်ႉေၵႃႈၶိုၼ်းၶလိၵ်ႉၵႂႃ ဝၢင်း pathေတလႆႈမိူၼ်ၼႆၵူၺ်းၵႃႈေပႃးႁဝ်းထႅင်ႈတႅဝ်းမၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႆၸိုင် မၼ်းေတၵႂႃႇၽိုတ်ႉတီႈယူႇၵၼ် ၵႃႈေတလႆႈၵႂႃႇေမးသဵတ်ႉ setting button တၢင်းၵႂၢင်ႈလွၵ်းတုမ်ႇမၼ်းတီႈ တူၺ်းဢဝ်တၢင်းသုင်ၾၢႆႇတႂ်ႈ <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> မၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ <Keyboard android:keyWidth="10.000002%p" 
ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းသဵတ်ႉဝႆႉတႃႇတၢင်းၵႂၢင်ႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇမၼ်းယူႇသိပ်းလွၵ်း ေပႃးသင်ဝႃႈမၼ်းမီး 11 လွၵ်းၼႆ
ေၵႃႈေတလႆေၶျႃႉတၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်းလူင်း 100/11 ေတမွၵ်ႈလွၵ်းလႂ် 9.000000%P ၼႆၶႃႈ


ၸၢမ်းႁဵတ်းၸၢမ်းလဵၼ်ႈၵၼ်တူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇဢမ်ႇငၢႆႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၶႃႈေၵႃႈဢမ်ႇႁူႉၼင်ႇၵဝ်ႇ
မၼ်းမီးတီႈႁဝ်းၵႆႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ


****ပႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ေတသိုပ်ႇတႅမ်ႈပၼ်ထႅင်ႈယူႇ****