Saturday, June 22, 2013

လၢႆးမူၼ်ႉမေးၶီးၿွတ်ႇတႆး android

မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၼေလၢႆးမူၼ်ႉမေးၶီးၿွတ်ႇတႆးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိုဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်
ထႅပ်ႇၿလဵတ်ႇ android ၼၼ်ႉၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးမၼ်း ၵၢၼ် re application ၼႆႉ
ဢမ်ႇၸႂ်ႉလၢႆးၶိုင်သၢင်ႈၶီးၿွတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်လၢႆးဢဝ်ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ
မႃးမူၼ်ႉမေးႁႂ်ႈမၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးသင်ဝႃႈၶႃႈႁဝ်းႁူႉလၢႆးၶူင်သၢင်ႈ
မၼ်းလီလီၼႆၸိုင် တေသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼေၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းႁူႉမွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၵေႃႈတေ
သပ်းလႅင်းၵႂႃႇၸွမ်းဢၼ်တီႈလႆႈႁူႉမႃးၼၼ်ႉၶႃႈ

ေတလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပြူဝ်းၵြႅမ်းလႄႈၾၢႆးလ်းမၼ်းၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ
1. Program APK manager v.4.9 တဵၵ်း >>Download<< တီႈၼႆႉ
2. file application keyboard ပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇတႆးဢႅၼ်းၻရွႆးၶႃႈ တဵၵ်း >>Download<< တီႈၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၶီးၿွတ်ႇဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇၸႂ်ၶႆႈဢဝ်မႃးမူၼ်ႉမေးၼႆၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇ
မႃးဝႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၶီးၿွတ်ႇမၢင်တူဝ်တႄႉမၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်း re compile ၵူၼ်းၶိုင်သၢင်ႈမၼ်း
တေႁေႉၵင်ႈဝႆႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ application android ၼၼ်ႉမီးၸိုဝ်ႈၻွတ်ႇ *.apk ၶႃႈ ၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇ
လႆႈၸွမ်းလၢႆလၢႆဝဵပ်ႉယူႇ

လၢးႆမူၼ်ႉမေးမၼ်း

(1)   တႅၵ်ႇၾၢႆးလ် apk manager.rar ဢွၵ်ႇမႃး တေႁၼ် folder လႄႈ file တၢင်းၼႂ်းမၼ်းမီးယူႇၸိူင်ႉၼႆႉ
     

(2)  copy ဢဝ်ၾၢႆးလ် zawgyi_shan_keyboard.apk ၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉၼႂ်း folder > place-apk-here-for-modding


(3)  double click တီႈၾႆၢးလ် Script တေႁၼ်ၶွမ်းမၢၼ်ၶွမ်း ၻွတ်ႉၽူတ်းၶိုၼ်ႈမႃး ပိုၼ်ႉလင်သီလမ် တူဝ်လိၵ်ႈၶဵဝ်ၶဵဝ်ဝႆႉ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းတူဝ်ၼပ်ႉ 22 ယဝ်ႉၵေႃႈ enter မၼ်းတေပဵၼ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈဢဝ် project မၼ်း

(4)  တဵၵ်းတူဝ်ၼပ်ႉ 1 ယဝ်ႉေၵႃႈ enter ပဵၼ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈဢဝ် project မၼ်း


(5)  တဵၵ်းတူဝ်ၼပ်ႉ 9 ယဝ်ႉေၵႃႈ enter ေတပဵၼ်ၵၢၼ် re compile app မၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

(6)  ၵမ်းၼႆႉေၵႃႈေယႃႈလူင်းဝႆႉလႆႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈပိၵ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်းမၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ေပႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းၶဝ်ႈ
ၵႂႃႇႄၵႈၶႆၶူတ်ႉၼႂ်း project keyboard မၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ႁဝ်းၸင်ႇၵွႆႈႁွင်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈေၵႃႈလႆႈယူႇ။

*******ေယႃႈလူင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ပိၵ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်းမၼ်းဝႆႉၵွၼ်ႇေၵႃႈလႆႈ*******

(7)  ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇမူၼ်ႉေမးၶူတ်ႉတၢင်းၼႂ်းမၼ်းယဝ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း folder project ေတႁၼ် folder
zawgyi_shand_keyboard.apk ေပႃႇၶိုၼ်ႈမႃးၾၢႆးလ်ၼိုင်ႈ ေပႃးပႆႇႁၼ် folder ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ
လူဝ်ႇလႆႈလိုမ်ႉၶိုၼ်းလၢႆးႁဵတ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ။(8)  ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၼႂ်းၾူလ်းၻိူဝ်ႈတၢင်းၼႂ်းမၼ်း zawgyi_shan_keyboard.apk > res  ေတႁၼ်
ၾူလ်းၻိူဝ်ႈယွႆႈယူႇ
       -- ၾူလ်းၻိူဝ်ႈ drawable ပဵၼ်တီႈၵဵပ်းႁၢင်ႈ icon ဢမ်ႇၼၼ်တုမ်ႇဢၼ်ႁဝ်းတဵၵ်းတၢင်းလႆၢေတ
ယူႇၼႂ်းၼႆႉၶႃႈ
       -- ၾူလ်းၻိူဝ်ႈ drawable-mdpi ငၢႆးမိူၼ်းတၢင်းသုင်ၼၼ်ႉၶႃႈ
       -- ၾူလ်းၻိူဝ်ႈ layout ပဵၼ်တီႈၵဵပ်းၵႃႈ input ဢမ်ႇေပႃးလႆႈသုၵ်းယုင်းၸွမ်းမၼ်းၼမ်
       -- ၾူလ်းၻိူဝ်ႈ values ပဵၼ်တီႈၵဵပ်းၵႃႈ string , public , color , setting တၢင်းလႆၢ
       -- ၾူလ်းၻိူဝ်ႈ xml ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်တီႈယူႇၶီးၿွတ်ႇၶႃႈ ပဵၼ်ၶူတ်ႉ xml ဢၼ်ႁဝ်းေတၶဝ်ႈၵႂႃႇမူၼ်ႉေမး
ၵမ်ႈၼမ် ႁဝ်းၸၢင်ႈထႅင်ႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ လူပ်းလွၵ်းမၼ်း ၶၢႆႉတီႈမၼ်း ေၵႈၶူတ်ႉတၢင်းလၢႆ ယူႇတီႈတၢင်းၼႂ်း
ၼႆႉမူတ်းၶႃႈယဝ်ႈ
Add caption

(9)  ၸၢမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၼႂ်းၾူလ်းၻိူဝ်ႈ drawable တူၺ်းဝႃႈတၢင်းၼႂ်းမီးႁၢင်ႈ icon သင်ယူႇလၢႆလၢႆ
       ေတႁၼ်ဝႃႈမီးယူႇၼမ်ဝႆႉ တၢင်းႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ ႄလႈတုမ်ႇၼဵၵ်းတၢင်းလၢႆ


(10)  ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၼႂ်းၾူလ်းၻိူဝ်ႈ xml ေတႁၼ်ၾၢႆးလ် xml ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်း app ၼႆႉ
မီးလၢႆဢၼ် သမ်ႉေတတူၺ်းဢၼ်လႂ် ၵမ်ႈၼမ်ႄတႉ ၶဝ်ၵႆႉသႂ်ႉဝႆႉဝႃႈ kb_qwerty ဢမ်ႇၼၼ်ေပႃးမီးပႃး
တူဝ်ယူၵ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၾၢႆးလ် kb_qwerty_shif မၼ်းယူႇတီႈၽူႈတႅမ်ႈၶူတ်ႉမၼ်းေတတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်း
ဝႃႈႁိုဝ် ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆးလ် xml zawgyi_shand_keyboard ၼႆႉႄတႉတၢင်ႇၸုိဝ်ႈဝႃႈ kbd_mm_vowel
ႁဝ်းေတၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၶူတ်ႉတၢင်းၼႂ်းမၼ်း


(11)  ၶလိၵ်ႉၵႂႃ လိူၵ်ႈလူင်းမႃးတီႈ Edit ႁဝ်းေတတူၺ်းၶူတ်ႉၾၢႆးလ် xml တၢင်းၼႂ်းမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈ လိူၼ်ႈလူင်းမႃးတီႈ Edit with Notepad++ မၼ်းၸၢင်ႈပိူတ်ႇၾၢႆးလ်လႆႈလၢႆမဵဝ်း ေပႃးပႆႇမီး notepad++
ေၵႃႈၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးလူင်းဝႆႉ


(12)  ေတႁၼ်ဝႃႈၶူတ်ႉ xml လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတႆးၼႆႉမီးယူႇသီႇတႅဝ်း တႅဝ်းသုင်ဝူင်ႈၵၢင် <Row> ေတႃးထိုင် <Row> တၢင်းတႅမ်ႇၼၼ်ႉ  ၸႅၼ်ႇလူင်းမႃးေတဢဝ်တၢင်းသၢႆႉၸႅၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၵႂႃ ေတႁၼ် key android: codes "XXXX" ယူႇသိပ်းတႅဝ်း မၼ်းၸႅၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ တူဝ်တီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၶူတ်ႉတႃႇတူဝ် "ၸ" ယဝ်ႈ ၶူတ်ႉ မၼ်းၸမ်ႉ "4325" ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၶူတ်ႉတႃႇၾွၼ်ႉတႆးေၸႃးၵျီႇ  ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉၸႂ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉ တႆးၶႃႈႄလႈ ၶူတ်ႉတူဝ် "ၸ" ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼိၶူတ်ႉတႆးသမ်ႉ ပဵၼ် 1078 ၶႃႈႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းေတသႂ်ႇၶူတ်ႉ တူဝ်ၼႆႉပဵၼ် "0x1078" ဢၢင်ႈဢိင်ယူႇၼိၶူတ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ေပႃးပဵၼ်ၾွၼ်ႉေၸႃးၵျီႇတႆးႄတႉ  တူဝ် "ၸ" ၼႆႉ ပဵၼ် "aa05" ေပႃးႁဝ်းေတသႂ်ႇၶူတ်ႉမၼ်းၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈသႂ်ႇ "0xaa05"ေပႃးၶႆႈႁူႉလွၵ်းၶူတ်ႉေၸႃးၵျီႇတႆးမီး မိူၼ်ႁိုဝ် ေတလႆႈၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း fontcreator  မႃးတူၺ်းၸွမ်း မၼ်းေတႁၼ်ၶူတ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၵူႈတူဝ်ယူႇ မၼ်းယၢပ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈၵွႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၸၢမ်းတူၺ်းၼမ်ၼမ်


(13)  တူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ယူႇၼိၶူတ်ႉတူဝ် "ၵ" သႂ်ႇဝႆႉတၢင်တႅၼ်း လႆႈသႂ်ႇဝႆႉ "0x1075" ေပႃးၸဝ်ႈ
ၵဝ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်တူဝ်လႂ်သႂ်ႇဝႆႉေၵႃႈၵႂႃႇဢဝ်ၶူတ်ႉတူဝ်ၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇတၢင်တႅၼ်းလႆႈၶႃႈ(14)  ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၾၢႆးလ် xml ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း Notepad++ ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး


(15)  ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၸမ်ၸမ် တီႈပွင်ႇမၼ်း
          android:codes="43525" ဢၼ်ႁဝ်းေတသႂ်ႇယူႇၼိၶူတ်ႉမၼ်း
          android:popupKeyboard="@xml/popup_1" မိူဝ်ႈႁဝ်းတဵၵ်းတုမ်ႇမၼ်းေတၽူင်ႉဢွၵ်ႇမႃး
          android::keyIcon="drawable/m1_1" ၼႆႉပဵၼ်ႁၢင်ႈတုမ်ႇတဵၵ်းတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်း မၼ်းၵႂႃႇၸၼ်ဢဝ်
          တုမ်ႇတဵၵ်းမၼ်းၼႆႉမႃးတီႈၾူလ်းၻိူဝ်ႈ drawable ဢၼ်ေၼလၢတ်ႈေၼဝႆႉတၢင်းသုင်ၼၼ်ႉ


(16)  လူဝ်ႇလႆႈမီးလွၵ်းၸဵင်ယူႇၼိၶူတ်ႉတႆးဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇေတဢဝ်ၶူတ်ႉမႃးသႂ်ႇၼႂ်း ေပႃးပႆႇမီးၼႆႉၸိုင် တဵၵ်း
ၻၢဝ်းလူတ်ႇ  >>Download<<  တီႈၼႆႈ(17)  ၵမ်းၼႆႉေပႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းၶႆႈၶၢႆႉ လၢႆႈတုမ်ႇတဵၵ်းမၼ်းၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈၶိုင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႄၼႉၼမ်း ပြူဝ်းၵြႅမ်း Adobe Flash ၶႃႈ မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၸႂ်ႉငၢႆႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈ export file ပဵၼ် *.png လႆႈၵမ်းၼမ် ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈၸႂ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉယူႇ---တႅမ်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ၵူဝ်လႆႈမုင်ႈမွင်းၵၼ်ႁိုင် ေတတႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉတႅင်ႈယူႇ---