Wednesday, June 5, 2013

လၢႆးၶိုင်သၢင်ႈ flipfont samsung anodroid

ပေႃးဢုပ်ႇထိုင်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် samsung ၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်တေႁူႉၸၵ်းမိၵ်ႈၼႆႉလီယူႇ မၼ်းပဵၼ်မိၵ်ႈ
ဢၼ်ၵူၼ်းသူင်ၸႂ်ႉၼမ် ၶႂ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်တီႈၼိုင်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းဢမ်ႇယႂ်ႇ ၶၢမ်ႇ မီးတၢင်းလဵၼ်ႈ
မၼ်းၼမ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၸမ်ႉ မိုဝ်းထိုဝ် သမ်းသုင်း မႃးၸႂ်ႉ operating system android လႆႈဝႃႈၶႂ်ႉပေႉပုၼ်ႈ
symbian ၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး တေဢမ်ႁၼ်ၾူၼ်းမုိဝ်းထိုဝ်သိမ်းၿျဵၼ်ႊ ဢွၵ်ႇမႃးၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းမိုဝ်းတိုဝ်
ဢၼ်ၸႂ်ႉ android ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵူႈမိၵ်ႈတေမီးလၢႆးပိၼ်ႇၾွၼ်ႉမၼ်းႁႂ်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼင်ႇသမ်းသုင်းၶႃႈ
ၵူၺ်းၵႃႈမိၵ်ႈသမ်းသုင်းၼႆႉ မၼ်းမီးၾီးၸိူဝ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႃႇပၼ်ႁဝ်းပိၼ်ႇၾွၼ်ႉဢၼ်မီးၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းလႆႈငႆၢႈ
ၾီးၸိူဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ flipfont ႁဝ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈၵႂႃႇ root android ၶိူင်ႈၸႂ်ႉႁဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈ
ဢဝ်ၾွၼ်ႉတႆးသႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းၾူၼ်းလႆႈယူႇ တၢင်ႇမိၵ်ႈတေႉတေလႆႈႁဵတ်း root ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇပေႃးၶႆႈ
ႁဵတ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပၼ််တၢင်းယၢပ်ႇၾိုတ်ႇ မၢင်ႈၵေႃႉသေလၢႆၾိူမ်းဝႄးမၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၼေလၢႆး
re application တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉသႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်းႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်း
ၸႂ်ႉတူၺ်းလႆႈလိၵ်ႈတႆးၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းၶႃႈ ပေႃးသင်ဝႃႈၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း။


လၢႆးၶိုင်သၢင်ႈ flipfont  တႃႇေတသႂၢင်းၾွၼ်ႉတႆးသႂ်ႇၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ထႅပ်ႇၿလဵတ်ႇ 
Samsung android  ေေပႃးႁဝ်းေတၶိုင် ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်းႄလႈၾႆၢးလ်
မၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆႉ၊

Program ဢဝ်ဝႆႉၵေႈၶႆၾွၼ်ႉလႄႈ repack app
1.  Fontcreator demo ဢဝ်ဝႆႉေၵႈၶႆၾွၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃး  ယဝ်ႉ install ဝႆႉၼႂ်းၶူိင်ႈႁဝ်းဝႆႉ
2.  APK Manager version 4.9 ဢဝ်ဝႆႉ re application ၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးဝႆႉၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်း
ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းေတလႆႈၾၢႆး zip မၼ်းမႃး ၶိုၼ်း extract file မၼ်းဢွၵ်ႇမႃး မၼ်းေတမီး folder
ယွႆႈမၼ်းၸိူင်ႉၼင်ၼႆ

Font Unicode
Font.ttf ဢၼ်ႁဝ်းမီးယူႇၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ panglong , youngkhio , taiunicod , kamjing
ဢၼ်ႁဝ်းၵျူိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ
Flipfont ၶွင် Samsung ၸိူင်ႉၼင်ႇ monoglyceride.apk


"တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းေတဢဝ်ၾွၼ်ႉ panglong.ttf ၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇ"


လၢႆးၶိုင်သၢင်ႈမၼ်း

1.  copy file monoglyceride.apk  ၵႂႃႇဝႆႉတီႈၼႂ်း folder apk manager > place-here-for-modding      (ပိၼ်ႇၸိုဝ်ႈၾၢႆးလ်မၼ်းဝႃႈ panglong.apk ၶႃႈ) 


2.  ၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇတီႈ file Script double click သွင်ၵမ်းေတႁၼ်မၼ်း run command ၶိုၼ်ႈမႃး ပိုၼ်ႉလင်လမ်လမ်ဝႆႉ3.  တဵၵ်း တူဝ်ၼပ်ႉ 22 ယဝ်ႉေၵႃႈ enter


4.  တဵၵ်း တူဝ်ၼပ်ႉ 1 တွၼ်ႇတႃႇေတလူိၵ်ႈဢဝ် project မၼ်း သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ enter

5.  တဵၵ်းတူဝ်ၼပ်ႉ 9 တွၼ်ႈတႃႇေတ Decompile apk ယဝ်ႉေၵႃႈ enter 

6.  ပႂ်ႉထႃႈၵမ်းၼိုင်ႈ သုိပ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈတဵၵ်း minimize ေယႃႈလူင်းဝႆႉတီႈ task bar ယႃႈၵွႆႈပိၵ်ႉ

------------ေယႃႈလူင်းဝႆႉ ယႃႇၵွႆႈပိၵ်ႉ-----------------


7.  ၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇတီႈ folder > project ေတႁၼ် folder panglong.apk ေပႃႇၶိုၼ်ႈမႃး 


8.  ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း folder panglong.apk > assets > fonts ေတႁၼ်ၾၢႆးလ်ၾွၼ်ႉ
monoglyceride.ttf ယူႇၼႂ်းၼၼ်ႉ
9.  ၶလိၵ်ႉၵႂႃတီႈၾၢႆးလ် monoglyceride.ttf လူိၵ်ႈ open with FontCreator
ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈတိတ်ႈတင်ႈဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ 

10.  FontCreator ေတပိူတ်ႇၾွၼ်ႉ monoglyceride.ttf ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉ 
လိၵ်ႈတႆးယူႇၼႂ်းၼႆႉ ႁဝ်းေတဢဝ်ၾွၼ်ႉ panglong တၢင်းတႅၼ်းမၼ်း 11.  ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းေတပိူတ်ႇၾွၼ်ႉ panglong.ttf ၶိုၼ်ႈမႃး ၵႂႃႇၶလိၵ်ႈတီႈ open > လိူၵ်ႈဢဝ်ၾွၼ်ႉ 
ပၢင်လူင်ဢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ


12.  ၵမ်းၼႆႉေတႁၼ်ၾွၼ်ႉ monoglyceride.ttf ႄလႈ panglong.ttf ထုၵ်ႇပိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ

13.  ၶလိၵ်ႈတီႈၼႃႈတၢင်ႇၾွၼ်ႉ monoglyceride.ttf ယဝ်ႉေၵႃႈၶိုၼ်း တဵၵ်ႈပုမ်ႇ ctrl + a တဵၵ်း delete ႁဝ်းေတလူပ်းပႅတ်ႈလွၵ်းၾွၼ်ႉမၼ်းတၢင်းမူတ်း14.  ၵႂႃႇတီႈၾွၼ်ႉပၢင်လူင် panglong.ttf တူၺ်းတီႈၾၢႆႇတႅမ်ႇၼႃႈတၢင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈမီးလႆၢၾႆၢးလ် ဢၼ်ၶႃႈေၼတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉမီးယူႇ 610 glyphs တွင်းဝႆႉမၼ်းမီးယူႇ 610 ဢၼ်
15.  ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈၾၢႆးလ် monoglyceride.ttf တဵၵ်းတီႈ insert > glyphs ေတမီးၼႃႈတၢင်ႇ insert glyphs ေပႃႇၶိုၼ်ႈမႃးပၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇလွၵ်းၾွၼ်ႉမၼ်း ၶႅၼ်းေတႃႈသႂ်ႇပၼ်လွၵ်းၾွၼ်ႉမၼ်း 610 ဢၼ်ႁဝ်းတွင်းဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ တူၺ်းၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၶႃႈ


16.    မႃးတီႈၾွၼ်ႉ panglong.ttf ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တဵၵ်း ctrl+a တွၼ်ႈတႃႇေတ copy 
လွၵ်းၾွၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်းမူတ်း


17.  မႃးတီႈ monoglyceride.ttf ၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ edit > paste special


18.  ၶလိၵ်ႉပၼ်မၢႆမိူၼ်ၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉၶႃႈ ေပႃးယဝ်ႉၼႆေၵႃႈတဵၵ်း ok


19.  ေတႁၼ်ဝႃႈ monoglyceride.ttf ထုၵ်ႇ copy ၾွၼ်ႉပၢင်လူင်မႃးဝၢင်းတၢင်တႅၼ်းလႆႈယဝ်ႉ


20.  ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ၵွပ်ႈဝႃႈတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉၶၢတ်ႇႁူဝ် ၶၢတ်ႇႁၢင်ယူႇ ၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ format > setting > Metrics တဵၵ်းတီႈ Maximum ယဝ်ႉေၵႃႈၶလိၵ်ႉ Calculate  ယဝ်ႉေၵႃႈ ok21.  ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉေၵႃႈ save file ဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ််ဢဝ်ၾွၼ်ႉပၢင်လူင်မႃး
တၢင်းတႅၼ်းၾွၼ်ႉ monoglyceride.ttf ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ ပိၵ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်းယဝ်ႉေၵႃႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ


---------------------- ပိၵ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်း fontcreator လႆႈယဝ်ႉ--------------------

22.  ၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇတီႈ  folder > projects > monoglyceride.apk > assets > xml ေတႁၼ်ၾၢႆးလ်
monoglyceride ၶလိၵ်ႉၵႂႃ လိူၵ်ႈ edit ႁဝ်းေတၶဝ်ႈၵႂႃႇေၵႈၶူတ်ႉဢၼ်ေၼၸုိဝ်ႈၾၢႆးလ်ၾွၼ်ႉ
မၼ်းၼၼ်ႉ 

23.  တီႈၼႂ်း monoglyceride ဢၼ် notepad ပိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ <font
displayname="Monoglyceride"> ၶိုၼ်းပိၼ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းပဵၼ် panglong ၶႃႈ
ေပႃးယဝ်ႉယဝ်ႉေၵႃႈၶိုၼ်း save file မၼ်းယဝ်ႉေၵႃႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တူၺ်းလီလီ ယႃႇ!!!! ပေလူပ်းပႅတ်ႈၶိူင်ႈမၢႆ " "


 24.  ၵမ်းၼႆႉေပႃးႁဝ်းၶႆႈသႂ်ႇပႃး icon မၼ်းၸွမ်းေၵႃႈလႆႈယူႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ projects > monglyceride.apk > res > drawable ေတဢၼ် icon မၼ်းမီးဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ဢဝ် photoshop ႁဵတ်းဝႆႉေၵႃႈလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈလူဝ်ႇလႆႈ set icon မၼ်းဝႆႉ 48X48 pixel ၸိုဝ်ႈမၼ်းေၵႃႈ icon.png ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ ဢဝ်မႃးတၢင်းတႅၼ်းလႆႈယူႇ


25.  ၵမ််းၼႆႉၶိုၼ်းမႃးတီႈ Script dos ႁဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ပိူတ်ႇၼႃႈတၢင်ႇမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃး တဵၵ်းတူဝ်ၼပ်ႉ
11 ယဝ်ႉေၵႃႈ enter ေတပဵၼ်ၵၢၼ် Compile apk 

26.  မၼ်းေတထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ Is this a system apk (y/n) တွပ်ႇဝႃႈ  y  ယဝ်ႉေၵႃႈ enter 


27.  မၼ်းေတထၢမ်းႁဝ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်းၼႆႉ တွပ်ႇဝႃႈ  n  ယဝ်ႉေၵႃႈ enter 25.  ၵမ်းၼႆႉတဵၵ်းတူဝ်ၼပ်ႉ 12 တွၼ်ႈတႃႇေတ signedmonogyceride.apk ပဵၼ်ၾၢႆးဢၼ်ႁဝ်းေတ ဢဝ်ၵႂႃႇတိတ်းတင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ 


28.  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ folder > place-apk-here-for-modding ေတႁၼ်ၾႆၢးလ်
signedpanglong.apk တႃႇေတဢဝ်ၵႂႃႇတိတ်းတင်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉ android Samsung လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ၸၢမ်းလဵၼ်ႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇဢမ်ႇငၢႆႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းေတထိူင်း
ဢိတ်းၼိုင်ႈ ပေႃးႁဝ်းမိုတ်ႈမိုဝ်းယဝ်ႉၸိုင်
မၼ်းတေလႅတ်းမႃးၵူၺ်း ၼိုင်ႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေႁၼ် flipfont ဢၼ်မႂ်ႇ
ဢၼ်ပဵၼ်ၾွၼ်ႉတႆးႁဝ်းဢွၵ်ႇၼမ်မႃးယူႇ 
ႁႂ်ႈလႆႈဢွင်ႇမႅင်ႇၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
ၶမ်းၸိင်ႇ  6/6/2013