Thursday, July 4, 2013

လၢႆးၶိုင်သၢင်ႈၶီးၿွတ်ႇ windows

လႆႈေၼလၢႆးမူၼ်ႉေမးၶီးၿွတ်ႇၼိူဝ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉမိုဝ်းထိုဝ် Android ၵၼ်ၽွင်ႈယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးတူၺ်းလၢႆး
ၶိုင်သၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ဝိၼ်းၻူဝ်ႈၸွမ်းၵၼ် ၵမ်ႈၼမ်ဝႃႈႄတႉ ေဢႉ!! ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်
ၶိုင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးေၼႃ တီႈႄတႉမၼ်းမီးၸမ်တူဝ်ႁဝ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႉႁူႉလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း
ဢၼ်ေၼလၢႆးမၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႃႈၶီးၿွတ်ႇတႃႇေတၸႂ်ႉေပႃႉ လိၵ်ႈတႆးဢၼ်ပိူၼ်ႈၶိုင်မႃးပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ
ဢမ်ႇလီ မၼ်းလီယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ေပႃးႁဝ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈဢမ်ႇမူၼ်ႉေမးေၵႃႈႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႈေတတူၵ်း
လိုၼ်းပိူၼ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးပိူင်တၢႆတူဝ် ႁဝ်းႁူႉဝႆႉလီလိူဝ်ဝႆႉႁူႉ ႁဝ်းဢဝ်မႃးသပ်းလႅင်းေၼၵၼ်ေတလီသုတ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ေပႃးေတသိူင်ႇၺၢၼ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇလၢႆးပူႇထဝ်ႈပၢၼ်မွၼ်ႇ ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈဝႃႈႄတႉေတဢမ်ႇ
သၢင်ႇထုၵ်ႇ  မၼ်းေတယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ဢုပ်ႇၼမ်ၵူဝ်လႆႈၶၢၼ်ႉေႁႃး မႃးၶဝ်ႈႁူဝ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉၵႂႃႈ။

ေပႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းလီလီၼႆၸိုင် ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼိူဝ် windows ၼႆႉမီးၽူႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆဢၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈေပႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆၸိုင် ၶႂ်ႈၶုိုင်သၢင်ႈဢဝ်ႁၢင်းၵူၺ်းၼႆေၵႃႈလႆႈ
ယူႇ မၼ်းမီးပြူဝ်းၵြႅမ်းတႃႇေတၶိုင်သၢင်ႈၶီးၿွတ်ႇပၼ်ႁဝ်းၼႆႉလႆႈလၢႆယူႇ  ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇသဵင်ႈငိုၼ်းသိုဝ်ႉဢဝ် ၵူၺ်းၵႃႈေတလႆႈၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးလူင်းၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်း  ယဝ်ႉေၵႃႈတိတ်းတင်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႆႉ
ဢွၼ်တၢင်း ၵႂႃႇၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈ >>Download<< ပဵၼ်လိင်ႉတႃႇေတၵႂႃႇၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်တီႈ
microsoft ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

ပွင်ႇလႅင်းၵၼ်ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ keyboard ႄလႈ font ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၶီးၿွတ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈၾွၼ်ႉ မၼ်းမီးၼႃႈတီႈၸၼ်ဢဝ်ၶူတ်ႉၾွၼ်ႉၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း ၾွၼ်ႉၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉၶႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈႁၢင်ႈလီ ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီေၵႃႈယူႇတီႈၾွၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ

လၢႆးမၼ်းၸမ်ႉ
ပိူတ်ႇပြူဝ်းၵြႅမ်း Microsotf Keyboard layout creator ၶိုၼ်ႈမႃး ေတႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ


ၵႂႃႇတီႈ Project လိူၼ်ႈလူင်းမႃးလိူၵ်ႈတီႈ Properties ယဝ်ႉေၵႃႈၶိုၼ်းတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၶီးၿွတ်ႇမၼ်း
ဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ေတဢဝ်ၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉေၵႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၶႂ်ႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်း
ၵျူိၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈလႆႈ


ၵမ်းၼႆႉၶလိၵ်ႈလူိၵ်ႈ view > font ပဵၼ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈဢဝ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ေတဢဝ်မႃးၸႂ်ႉၸွမ်းၶီးၿွတ်ႇၼႆႉ
ေပႃးပဵၼ်ယူႇၼိၶူတ်ႉတႆးတိုၼ်းၸႂ်ႉလႆႈမိူၼ်ၵၼ်သဵင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ေၼဝႆႉၾွၼ်ႉ ပၢင်လူင်
panglong တၢင်းၵႂႃႇမၼ်းၼႆေၵႃႈတင်ႈၵႃႈႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉေၵႃႈလႆႈၶႃႈ ။


ၵမ်းၼႆႉလူဝ်လႆႈမီးလွၵ်းၸဵင်ယူႇၼိၶူတ်ႉတႆး တႃႇေတဢဝ်ၶူတ်ႉမၼ်းသၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းၶီးၿွတ်ႇ သင်ပႆႇမီးၼႆၸိုင်
ၵႂႃႇၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးဝႆႉၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်း ယဝ်ႉေၵႃႈပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း >>Downolad<<

ေတႁၼ်မိူၼ်ၼႆ


ၵမ်းၼႆႉေၵႃႈေပႃးေတဝၢင်းလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈတဵၵ်းတီႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇပဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ
ေတႇဢဝ်တီႈလႂ်ေၵႃႈလႆႈ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းေတႇသႂ်ႇတူဝ် "ၸ" ဝႆႉတီႈလူၵ်းၶီးၿွတ်ႇဢင်းၵိတ်း
Q တဵၵ်းၼိုင်ႈၵမ်းမၼ်းေတမီးၼႃႈတၢင်ႇေပႃႇၶိုၼ်ႈမႃးပၼ်တႃႇႁဝ်းသႂ်ႇလွၵ်းၶူတ်ႉမၼ်း ဝွင်ႇဢွၼ်တၢင်း
ပဵၼ်ဝွင်ႇတႃႇလွၵ်းတူဝ်လိၵ်ႈေပႃႉယူဝ်းယူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယူၵ်ႉ shift မၼ်း ဝွင်ႇတီႈသွင်ပဵၼ်လွၵ်းတႃႇယူၵ်ႉ
shift မၼ်းၶႃႈယဝ်ႈ သႂ်ႇၵမ်းသွင်ဝွင်ႇၼႆႉေၵႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ လၢႆးသႂ်ႇမၼ်းၼႆေၵႃႈ ေပႃႉလူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ
တူဝ် ၸ ၼႆႉ u+1078 တူဝ် ၹ ၼႆႉေၵႃႈသႂ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ u+1079 ႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇလွၵ်းလႂ်လွၵ်းၼၼ်ႉ
ၶႃႈယဝ်ႈ


တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းထႅင်ႈတူဝ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉတီႈလွၵ်ႈၶီးၿွတ်ႇဢင်းၵိတ်း တူဝ် W ၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ႁဝ်းဝၢင်း
တူဝ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉပဵၼ်တူဝ်  "တ" ၶႃႈ တူဝ်ယူၵ်ႉ shift မၼ်းၸမ်ႉ တူဝ် "ၻ" ေၵႃႈသႂ်ႇၶူတ်ႉလူင်းၼႂ်းဝွင်ႇ
မၼ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ "တ" ၶူတ်ႉမၼ်းၸမ်ႉ u+1010 "ၻ" ၶူတ်ႉမၼ်းၸမ်ႉ u+107b သႂ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆ
တိၵ်းထၢၼ််ႈေပႃးႁႂ်ႈမၼ်းတဵမ်လွၵ်းမၼ်းသဵင်ႈသဵင်ႈ


မႃးထိုင်ၵၢၼ်သႂ်ႇၶိူင်ႈမၢႆမၼ်းၸမ်ႉ သင်ဝႃႈမီးပြူဝ်းၵြႅမ်း fontcreator ၼႆၸိုင် ဢဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉပိုတ်ႇ
ၶိုၼ်ႈမႃး သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးၼႆၸိုင် ဢဝ်ၶူတ်ႉဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းမႃးဝႆႉပၼ်ၼႆႉေၵႃႈလႆႈယူႇ


သင်ဝႃႈႁဝ်းလႆႈသႂ်ႇၶူတ်ႉမၼ်းၸွမ်းၵူႈလွၵ်းၵူႈလွၵ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၼႆေၵႃႈ တဵၵ်း Project > Test Keyboard Layout


ၸၢမ်းေပႃႉတူၺ်း


 သင်ဝႃႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၵျူိၵ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင်ေၵႃႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း Build Program မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇ
ယဝ်ႉၶႃႈ  ၵႂႃႇတီႈ Project > Build DLL and Setup Package


ယူႇမွၵ်ႈၸူဝ်ႈလူင်ၼိုင်ႈမၼ်းေတထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈၸွင်ႇေတၶႂ်ႈတူၺ်း Log file မၼ်းၶႃႈႁိုဝ်? Would you like to
see the log? ဢၼ်ၼႆႉ တူၺ်းေၵႃႈလႆႈ ဢမ်ႇတူၺ်းေၵႃႈလႆႈ


ၵမ်းၼႆႉမၼ်းေတထၢမ်းႁဝ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ Would you like to open this directory ဢၼ်ၼႆႉတွပ်ႇဝႃႈ
yes ႁဝ်းေတၵႂႃႇတူၺ်း keyboard package ၼႂ်း directory ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉfile keyboard ေတႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ၵမ်းၼႆႉေၵႃႈသင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈတိတ်းတင်ႈယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈတဵၵ်း
တူဝ် setup မၼ်းေတတိတ်းတင်ႈပၼ်ၶီးၿွတ်ႇမႂ်ႇႁဝ်းၵမ်းလဵဝ် သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇပိုၼ်ေၽႈမႅင်ႈ
ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆေၵႃႈလူဝ်ႇလႆႈ zip file မၼ်းပဵၼ် file rar, zip ဢမ်ႇၼၼ် 7zip ေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ

ပဵၼ်ႁိုဝ်ေၵႃႈလီ မီးတီႈၶွင်ႉၶမ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆေၵႃႈ ၽူတ်ႉေၶႃႈၵႂၢမ်းဝႆႉေတတွပ်ႇပၼ်ၵူႈလွင်ႈယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၵႂၢမ်းတႆး လိၵ်ႈတႆး ภาษาไทยใหญ่ ၼႆႉေၵႃႈၽူတ်ႉေၶႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းၾဵတ်ႉလႆႈ
ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈ

ႁႂ်ႈလႆႈမႂ်ႇသုင်ၵတ်းယဵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။
ၶမ်းၸိင်ႇ 04/07/2556