Sunday, July 7, 2013

လၢႆးတင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉ script opentype ၼိူဝ် photoshop

ၼႆႉပဵၼ်လၢႆးဢိတ်းဢွတ်းတွၼ်ႈတႃႇေတၸႂ်ႉ script opentype font kamjing ၼိူဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်းေမး
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ photoshop ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလူး။