Monday, August 12, 2013

လၢႆးေပႃႉလိၵ်ႈတႆးၸွမ်းၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉ (2) -ႂ် ႄလႈ -ိုင်, -ိူင်

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးေပႃႉၸွမ်းၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉတႆးတွၼ်ႈသွင်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းေတၼေလၢႆးေပႃႉလိၵ်ႈတႆး  ဢၼ်ေပႃႉဝႆႉ တူဝ်   -ႂ်  ၵႂၢႆႉတႂ်ႈ ၵႂၢႆႉၼိူဝ်  ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းေတပေႃႉ မႂ်ႇ တႂ်ႈ ယႂ်ႇ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ

 -ႂ်  တူဝ်ယၢင်ႇလၢႆးေပႃႉမၼ်း 

မႂ်ႇ  လၢႆးေပႃႉ  မ+-ႂ+-်+ႇ=မႂ်ႇ
တႂ်ႈ လၢႆးေပႃႉ တ+-ႂ+-်+ႈ=တႂ်ႈ
ယႂ်ႇ လၢႆးေပႃႉ ယ+-ႂ+-်+ႇ=ယႂ်ႇ

  -ိုင်, -ိူင်  တူဝ်ယၢင်ႇလၢႆးေပႃႉမၼ်း

တိုင်း လၢႆးေပႃႉမၼ်း တ+-ိ+-ု+င်+း=တိုင်း
မိူင်း လၢႆးေပႃႉမၼ်း မ+-ိ+-ူ+င်+း=မိူင်း

လၢႆးေပႃႉၼႆႉပဵၼ်ၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးေပႃႉၾွၼ်ႉတႆးယူႇၼိၶူတ်ႉၽဵၼ်ႈၶႃႈ ေပႃးႁဝ်းေပႃႉၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းထိုဝ်ေၵႃႉႁႂ်ႈလႆႈေပႃႉ ဝႆႉၸွမ်းလၢႆးေပႃႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ  ၵွပ်ႈဝႃႈၼိူဝ်ဝိၼ်ၻူဝ်ႈေၵႃႈေတဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်

ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉၶႃႈ
ၶမ်းၸိင်ႇ/13-08-2556