Monday, August 12, 2013

လၢႆးေပႃႉလိၵ်ႈတႆးၸွမ်းၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉ (1) ေဢ ႄလႈ ႄဢ

ပိူင်တႅမ်လိၵ်ႈတႆးဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉတႆး

            လွင်ႈၼႆႉေတပဵၼ်လၢႆးေပႃႉလိၵ်ႈတႆးဢၼ်ပဵၼ်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႉၶွမ်းႁႂ်ႈေပႃးပွင်ႇ ၵၼ်လႆႈသဵင်ႈၼၼ်ႉ  ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၾွၼ်ႉၶွင်ႁဝ်းဢမ်ႇမီးတူင်ႇၶႆႇပႃၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၸႂ်ႉၾွၼ်ႉၶမ်းၸိင်ႇၼႆေၵႃႈ
ၼင်ႇႁိုဝ်ေပႃးေတၸၢင်ႈေပႃႉႁႂ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈတၢင်းၾွၼ်ႉပၢင်လူင်ႄလႈယုင်းၶဵဝ်ၼၼ်ႉမၼ်းမီးပိူင်တႅမ်ႈ
လိၵ်ႈတႆးယူႇ  ေပႃးႁဝ်းၸွမ်းလၢႆးမၼ်းၽဵၼ်ႈၼႆေၵႃႈတူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းၼႆႉေတလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ၊

             ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ေၼဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇၶွင် windows ဢမ်ႇဝႃႈေတပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇၶွင် sit and read panglong ၶီးၿွတ်ႇ shan tailong ဢမ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ၶိုင်မႃးၼိူဝ် windows ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ 

            ေ  ႄလႈ  ႄ  ေတလႆႈတႅမ်ႈၸွမ်းလင်တူဝ်ႄမႈလိၵ်ႈ
            ေပႃႈ  လၢႆးေပႃႉ  ပ+ေ+ႃ+ႈ
            ႄမႈ လၢႆးေပႃႉ မ+ႄ+ႈ
            ေၵႃႉ လၢႆးေပႃႉ ၵ+ေ+ႃ+ႉ
            ေၵျႃႇ လၢႆးေပႃႉ ၵ+ျ+ေ+ႃ+ႇ
            ေပျႃႇ လၢႆးေပႃႉ ပ+ျ+ေ+ႃ+ႇ
            ေၶျႃႉ လၢႆးေပႃႉ ၶ+ျ+ေ+ႃ+ႉ

            လိူဝ်ေသၼၼ်ႉ ေပႃးႁဝ်းေတတႅမ်ႈတူဝ်ႄမႈလိၵ်ႈဢၼ်မီးႄမႈၵပ်းငဝ်ႈ ေဢ ႄဢ ၼႆႉေတလႆႈၸွမ်းလင် တူဝ်ႄမႈလိၵ်ႈမူတ်းၶႃႈ

            ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးေပႃႉၼႆႉဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၶႃႈ မၼ်းေတႁၼ်မိူၼ်ၶႃႈေၼလၢႆး
ေပႃႉမၼ်းၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းေတၶဝ်ႈၵၼ်တၢင်းမိုဝ်းထိုဝ်ႄလႈတၢင်းၶွမ်း
windows  ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇၶႆႈႁၼ်တူင်ႇၶႆႇပႃၼႆေၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉၾွၼ်ႉဢၼ်မူၼ်ႉေမးယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်
လႆႈမူၼ်ႉေမးဝႆႉၾွၼ်ႉပၢင်လူင်ႄလႈယုင်းၶဵဝ်ယဝ်ႉ  ၾွၼ်ႉဢၼ်မူၼ်ႉေမးမႂ်ႇၼႆႉႁဝ်းေပႃႉလႆႈတၢင်းသွင်လၢႆးၶႃႈ
ယဝ်ႈ  ေတၸွမ်းလၢႆးေပႃႉလိၵ်ႈတႆႉဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼိၶူတ်ႉၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈေၵႃႈလႆႈ  ႁဝ်းေပႃႉၸွမ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
တႆးယူဝ်းယူဝ်းေၵႃႈလႆႈ  ၾွၼ်ႉၼၼ်ႉႁႃလူတ်ႇလႆႈတီႈ  Download  ၼႂ်းၼႃႈဝဵပ်ႉၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ ။

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်တၢင်းသဵင်ႈၶႃႈ
ၶမ်းၸိင်ႇ/12-08-2556