Sunday, December 8, 2013

add ons font unicode to firefox

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းေတလၢတ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်း add ons unicode font လူင်းၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ် android
ၶႃႈ လၢႆးၼႆႉၸၢင်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ႁဝ်းၸၢင်ႈၸႂ်ႉၽွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉလႆႈတဵမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇယူႇ မၼ်းလီမိူၼ်ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ
ၼၼ်ႉမၼ်းလီၵွပ်ႈဝႃႈၶိူင်ႈ  computer pc ႁဝ်းၸႂ်ႉလႆႈယူႇၼိၶူတ်ႉမိူၼ်ႁိုဝ် မိုဝ်းထိုဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၸၢင်ႈ
ၸႂ်ႉလႆႈမိူၼ်ၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႂၢမ်းယၢဝ်းယဝ်ႉၶႃႈ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းလၢႆးဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်
မႃးၼေၼႆႉ။

ၼိုင်ႈ ႁႃလူတ်ႇ Firefox လူင်းၼႂ်းမိုဝ်းထုိဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၿရၢဝ်းသူိဝ်ႈ ယႃႇလိုမ်းပိုတ်ႇပႃးဢိၼ်းတိူဝ်း
ၼဵတ်ႇၸွမ်း။

သွင် ပေႃႉတီႈႁၢင်ႈသွၵ်ႈႁႃၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ add ons myanmar unicode font

သၢမ် မၼ်းတေႁၼ်လိင်ႉၵွင်ႉဢၼ် google သွၵ်ႈႁႃမႃးပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ တေႁၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃ  Myanmar fonts package add ons for firefox တဵၵ်းပၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈၸူး။

သီႇ ပေႃးမၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉတဵၵ်းပၼ် + Add to firefox တူဝ်ၶဵဝ်ၶဵဝ်ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈ

ႁႃႈ တဵၵ်းပၼ် Allow ၶႃႈ။

ႁူၵ်း ယူႇၸူဝ်ႈၼိုင်ႈတေမီးပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈ Install Add-on လိူၵ်ႈတီႈတဵၵ်းတီႈ Install ၶႃႈ

ၸဵတ်း ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႂ်းၾဵတ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ဝဵပ်ႉသႆႉဢၼ်ဢဝ်ယူႇၼိၶူတ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ

ပႅတ်ႇ ၸၢမ်းပေႃႉတူၺ်း ၶႃႈၸၢမ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လဵပ်ႈဢွၼ်ႇလဵပ်ႈလူင် တိုတ်ႉၼိုင်ႈ တိုတ်ႉသွင်ယၢဝ်း တူဝ်
သွၼ်ႉတူဝ်ဝေႈႁူဝ်ဝေႈႁၢင်မိူၼ်ၼင်ႇၶွမ်းႁဝ်းႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ မိုဝ်းထိုဝ်ၵေႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ လိၵ်ႈ
မၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈ လိၵ်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈၵူႈမဵဝ်းယဝ်ႉ။

တူၺ်းၶႃႈလူး

ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ယဝ်ႉ

ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉ ၶြူဝ်း ၵျိူၵ်ႈ

မြၼ်ႇမႃႇ ပြူဝ်းၵြႅမ်း ၽြႃး တြႃး ၶြိ တြီ ၵြွင်း


ၸႂ်ႉလႆႈမိူၼ်ၶိူင်ႈၶွမ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၸၢမ်းတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈလႄႈ ။