Saturday, February 1, 2014

ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေတႅမ်ႈ Android apk

တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ႁၢင်းႁႅၼ်းတႃႇတေၶိုင် Application Android ၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတိတ်းတင်ႈသွပ်ႉဝႄးဝႆႉ
ၸွမ်းၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ

1.  တိတ်းတင်ႈ JDK တႃႇပၼ်ၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းမီး Java compiler ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ Libary ဢၼ် Android SDK
ယဝ်ႉၵေႃႈပႃးတၢင်းဢႅပ်ႉၶွင်ႁဝ်း ဢၼ်တေႁွင်ႉၸႂ်ႉ JDK ႁႃလူတ်ႇဢဝ်လႆႈတီႈဝဵပ်ႉၼႆႉၶႃႈ Link To Java SE Development Kit ႁႃလိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၵၼ်တၢင်း Windows ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ယႃႇလိုမ်းတဵၵ်းပၼ် Accept License Agreement ၵမ်ႉမၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းလူတ်ႇ။

 2. ပေႃးသင်ဝႃႈတိတ်ႈတင်ႈ JDK ၵမ်းၼႆႉလူဝ်ႇ Editor တွၼ်ႈတႃႇတေၶိုင်သၢင်ႈဢႅပ်ႉဢႅၼ်းၻရွႆး တေလႆႈၸႂ်ႉ
Eclipse ၶႃႈ ပေႃးပႆႇမီးၼႆႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ Eclipse ၵႂႃႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးလႆႈၸွမ်း
လိင်ႉၼႆႉၶႃႈ Link To Eclipse Download လိူၵ်ႈဢဝ်ဝႃႈတေဢဝ် 32bit 64bit ၶႃႈ

3. တေလႆႈတိတ်းတင်ႈ SDK (Software Develop Kit) ၶွင် Google ၶႃႈ ႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်တီႇၼႆႈၶႃႈ
Link To Android SDK

4. တူဝ်ၸၢမ်းပြူဝ်းၵြႅမ်းဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈ မၼ်းၵူၺ်းငၢႆးမိူၼ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ မီးၸိုဝ်ႈဝႃ AVD (Android Visual Device) ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶူင်သၢင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ

ပေႃးလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းမီးၶိူင်ႈမိုဝ်းတွၼ်ႈတႃႇတေၶိုင် Application Android ယဝ်ႉၶႃႈ

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးတိတ်းတင်ႈ Program ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်ႁဝ်းလူင်း
Program ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ သင်ဝႃႈၶွင်ႉၶမ်တီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈၸွပ်ႇထၢမ်မႃးလႆႈယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၵၢၼ်
လူင်း Program ၼႆႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ တူဝ်ၶႃႈၵူၺ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉ
ၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁဝ်းဢွၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ဢၼ်ၶႃႈႁူႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈတေတႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၶၢဝ်း
ယၢမ်းမီးၼၼ်ႉၶႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းသေၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
ၶမ်းၸိင်ႇ ။