Friday, February 21, 2014

ၵႄႈၶူတ်ႈ java Activity

ဝၢႆးသေလႆႈတႅမ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မူၼ်ႉမေးလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ folder xml ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးတူၺ်းလၢႆးၵႄႈၶူတ်ႉ
ထႅင်ႈၶူတ်ႉ Java Activity Application ႁဝ်းၶႃႈ ၶူတ်ႉၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈၶႃႈ ၵွပ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၶမ်းသင်ႇတႃႇတေ
သင်ႇႁႂ်ႈဢႅပ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈၶူတ်ႉဢဝ်ႁၢင်းၵူၺ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၶီးၿွတ်ႇႁဝ်း
ၼၼ်ႉတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ Android ၵေႃႈမီးၶူတ်ႉမႃးပၼ်ယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမူၼ်ႉမေး ထႅင်ႈ ထွၼ် ဢဝ်ႁၢင်းၵူၺ်း
ၶႃႈ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶႃႈႁဝ်းတေတႅမ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးမၼ်းၶႃႈ ဝႆႉၸႂ်ယဵၼ်သေတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်
ဢမ်ႇယၢပ်ႇဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ

ၶူတ်ႉ Java Activity ၼႆႉမၼ်းယူႇတီႈ folder src > com.xxxx.android.keyboard ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ တဵၵ်း
တူၺ်းတေႁၼ်ဝႃႈမီး file.java ႁဝ်းဝႆႉယူႇ ဢႅပ်းၵူႈဢၼ်တိုၼ်းမီးၾၢႆးလ်ၼႆႉၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၼႆၵေႃႈယွၼ်ႉ
မိူဝ်ႈႁဝ်းပိုတ်ႇတေႇ project မႂ်ႇၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈသႂ်ႇပႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၼ်ၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ပေႃးႁဝ်း
ၶလိၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းတၢင်းၼႂ်းမၼ်းတေႁၼ်မၼ်းမီးၶူတ်ႉသႂ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၶူတ်ႉတေႇႁူဝ်မၼ်း
ဢၼ် Android တႅမ်ႈမႃးမိူဝ်းႁဝ်းတေႇၶိုင် project မၼ်းၶႃႈ
 ၶဝ်ႈၵႂႃႇလူပ်းပႅတ်ႈၶူတ်ႉတီႈၼႂ်း kamjing > src > com.kamjing.android.keyboard > softkeyboard.java ၼၼ်ႉၶႃႈ

 ၵုမ်ဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈလူပ်းပႅတ်ႈၶူတ်ႉတၢင်းၼႂ်းမၼ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတူဝ်ယၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉၶႃႈ။

လူပ်းပႅတ်ႈတၢင်းၼႂ်းမၼ်း လိူဝ်ဝႆႉတၢင်းၼိူဝ်မၼ်း package.com.kamjing.android.keyboard ၵူၺ်းၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇတီႈ SoftKeyboard > src > com.example.android.softkeyboar > softkeyboard.java 
ၵုမ်ယဝ်ႉၵေႃႈ copy ဢဝ်ၶူတ်ႉတၢင်းၼႂ်းမၼ်းမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇတူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈ။

ဢဝ်မႃးဝၢင်းၼႂ်း file softkeyboard.java ၶွင်ႁဝ်းၼၼ်ႉ။

ပေႃးဝၢင်းယဝ်ႉတေႁၼ်ဝႃႈၶိူင်ႈမၢႆတိူၼ်သမ်ႉပေႃးလႅင်ၵႂႃႇထႅင်ႈယဝ်ႈ။

ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၵ်းၸႂ် ၵမ်ႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၼေလၢႆးၵႄႈၶူတ်ႉတၢင်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ ၶႃႈတေၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵွၼ်ႇ
ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈၶႃႈႁဝ်းတေမႃးတႅမ်ႈၼေလၢႆးၵႄႈၶူတ်ႉမၼ်း သင်ၽႂ်ၶႂ်ႈၸၢမ်းၵႄႈၶူတ်ႉမၼ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ
သိုပ်ႇၸၢမ်းလဵၼ်ႈ ၸၢမ်းၵႄႈတူၺ်းၶႃႈ။