Wednesday, February 19, 2014

ၶိုင်လွၵ်း symbols လႄႈ symbols_shift

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၶိုင်လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ symbols လႄႈ symbols_shift ၶႃႈ လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇၼႆႉပဵၼ်လွၵ်းဢၼ်ႁဝ်းတဵၵ်း
ယဝ်ႉတေႁၼ်တူဝ်ၼပ်ႉလႄႈၶိူင်ႈမၢႆတၢင်းလၢႆၼိူဝ်ၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်း
ႁဝ်းပႆႇလႆႈၶိုင် symbols.xml လႄႈလွၵ်း shift မၼ်းၼႆၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးဢၼ်ၶႃႈတႅမ်ႈဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ
ႁဝ်းၵေႃႈၵႂႃႇတီႈ folder res > xml ယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉတၢင်းၵႂႃ ယဝ်ႉၵေႃႈလိူၵ်ႈ new > file > တၢင်ႇၸိုဝ်ႈ
မၼ်းဝႃႈ symbols.xml လႄႈ symbols_shift.xml သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇ copy ဢဝ်ၶူတ်ႉၼႂ်းတူဝ်ယၢင်ႇ
sample soft keyboard ၼၼ်ႉမႃးဝၢင်းၵူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်
မႃးသႂ်ႇဝႆႉၼႆႉၶႃႈ

တေႁၼ်ဝႃႈ symbols.xml လႄႈ လွၵ်း shift မၼ်းမီးၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇတိူၼ်လႅင်လႅင်ဝႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈတၢင်းၼႂ်းမၼ်းပႆႇမီး
ၶူတ်ႉ သင်လႄႈ

ၶဝ်ႈၵႂႃႇ copy ဢဝ်ၶူတ်ႉၼႂ်း symbols.xml တီႈ sample soft keyboard ၼၼ်ႉမႃးဝၢင်းဝႆႉၼႂ်း symbols.xml
ၶွင်ၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တီႈလွၵ်း symbols_shift.xml ၵေႃႈၼင်ႇၼၼ်ၵႂႃႇၵွပ်ႉဢဝ်မႃးဝၢင်းဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇၵၼ်။

ပေႃးၵွပ်းပီႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်မႃးဝၢင်းၼႂ်း symbols.xml ၶွင်ႁဝ်း

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း save ဝႆႉပၼ်မၼ်းမၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇတွႆႇတိူၼ် တူဝ်လႅင်လႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈတေႁၢႆၵႂႃႇၶႃႈ

ပႆႇယဝ်ႉလီၶႃႈ တေသိုပ်ႇတႅမ်ႈတိၵ်းတိၵ်းယူႇ။
ၶမ်းၸိင်ႇ