Wednesday, June 18, 2014

တႅမ်ႈၶူတ်ႉလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတႆး

ၵမ်းၼႆႉမႃးထိုင်တွၼ်ႈၵၢၼ်ႈတႅမ်ႈၶူတ်ႉလူင်းၼႂ်းလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတႃႇပေႃႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶႃႈတေပၼ်ၶေႃႈ
ပွင်ႇလႅင်းဢိတ်းၼိုင်ႈဝႃႈ file ၼႂ်း folder xml ၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႃႈၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းႁၼ်
ႁၢင်ႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈယူႇတီႈၵၢၼ်ဝၢင်းလွၵ်းမၼ်းၼႂ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႈ ။

တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ၶႃႈလႆႈၼေတူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉ၊ ပဵၼ်ႁၢင်ႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ လႄႈၵၢၼ်တႅမ်ႈၶူတ်ႉလူင်းၵႂႃႇ
ၸွမ်းႁၢင်ႈပိူင်လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၢႆႇထီႇတႆးလႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ ။

ၼႆႉပဵၼ်ႁၢင်ႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ our unicode ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းမိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇတႆးၶႃႈ။

ၼႆႉပဵၼ်ၶူတ်ႉဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇတေဝၢင်းၸွမ်းပိူင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၸွမ်းႁၢင်ႈမၼ်းယူႇ
မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈ။

ၶူတ်ႉ tai_kb.xml ပေႃးပိုတ်ႇၶီးၿွတ်ႇၵေႃႈတေႁၼ်ၶီးၿွတ်ႇၼႆႉပေႃႇၶိုၼ်ႈမႃးဢွၼ်တၢင်း။

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Keyboard xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:keyWidth="10%p"
    android:horizontalGap="0px"
    android:verticalGap="0px"
    android:keyHeight="@dimen/key_height"
    >

    <Row>
        <Key android:codes="0x1078" android:keyLabel="ၸ" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="0x1010" android:keyLabel="တ"/>
        <Key android:codes="0x107c" android:keyLabel="ၼ"/>
        <Key android:codes="0x1019" android:keyLabel="မ"/>
        <Key android:codes="0x1022" android:keyLabel="ဢ"/>
        <Key android:codes="0x1015" android:keyLabel="ပ"/>
        <Key android:codes="0x1075" android:keyLabel="ၵ"/>
        <Key android:codes="0x1004" android:keyLabel="င"/>
        <Key android:codes="0x101d" android:keyLabel="ဝ"/>
        <Key android:codes="0x1081" android:keyLabel="ႁ" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>
    
    <Row>
        <Key android:codes="႐0x1031" android:keyLabel="ေ" android:horizontalGap="5%p"
                android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="0x1084" android:keyLabel="ႄ"/>
        <Key android:codes="0x102d" android:keyLabel="ိ"/>
        <Key android:codes="0x103a" android:keyLabel="်"/>
        <Key android:codes="0x103d" android:keyLabel="ွ"/>
        <Key android:codes="0x1089" android:keyLabel="ႉ"/>
        <Key android:codes="0x1087" android:keyLabel="ႇ"/>
        <Key android:codes="0x102f" android:keyLabel="ု"/>
        <Key android:codes="0x1088" android:keyLabel="ႈ" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>
    
    <Row>
        <Key android:codes="-1" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_shift"
                android:keyWidth="15%p" android:isModifier="true"
                android:isSticky="true" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="0x107d" android:keyLabel="ၽ"/>
        <Key android:codes="0x1011" android:keyLabel="ထ"/>
        <Key android:codes="0x1076" android:keyLabel="ၶ"/>
        <Key android:codes="0x101c" android:keyLabel="လ"/>
        <Key android:codes="0x101a" android:keyLabel="ယ"/>
        <Key android:codes="0x107a" android:keyLabel="ၺ"/>
        <Key android:codes="0x1062" android:keyLabel="ၢ"/>
        <Key android:codes="-5" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_delete"
                android:keyWidth="15%p" android:keyEdgeFlags="right"
                android:isRepeatable="true"/>
    </Row>
    
    <Row android:rowEdgeFlags="bottom">
        <Key android:codes="-3" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_done"
                android:keyWidth="20%p" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="-2" android:keyLabel="123" android:keyWidth="15%p"/>
        <Key android:codes="32" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_space"
                android:keyWidth="30%p" android:isRepeatable="true"/>
        <Key android:codes="0x104a,0x104b" android:keyLabel="၊ ။"
                android:keyWidth="15%p"/>
        <Key android:codes="10" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_return"
                android:keyWidth="20%p" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>
</Keyboard>
    
ၼႆႉပဵၼ် tai_kb_shift.xml မိူဝ်ႈႁဝ်းတဵၵ်း shift တေႁၼ်လွၵ်းၼႆႉပေႃႇၶိုၼ်ႈမႃး။

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Keyboard xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:keyWidth="10%p"
    android:horizontalGap="0px"
    android:verticalGap="0px"
    android:keyHeight="@dimen/key_height"
    >

    <Row>
        <Key android:codes="႐0x1079" android:keyLabel="ၹ" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="0x1078" android:keyLabel="ၻ"/>
        <Key android:codes="0x107c" android:keyLabel="ၼ"/>
        <Key android:codes="0x109e" android:keyLabel="႞"/>
        <Key android:codes="0x103c" android:keyLabel="ြ"/>
        <Key android:codes="0x107f" android:keyLabel="ၿ"/>
        <Key android:codes="0x1077" android:keyLabel="ၷ"/>
        <Key android:codes="0x101b" android:keyLabel="ရ"/>
        <Key android:codes="0x101e" android:keyLabel="သ"/>
        <Key android:codes="0x1080" android:keyLabel="ႀ" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>
   
    <Row>
        <Key android:codes="0x1035" android:keyLabel="ဵ" android:horizontalGap="5%p"
                android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="0x1085" android:keyLabel="ႅ"/>
        <Key android:codes="0x102e" android:keyLabel="ီ"/>
        <Key android:codes="0x1039" android:keyLabel="္"/>
        <Key android:codes="0x1082" android:keyLabel="ႂ"/>
        <Key android:codes="0x1036" android:keyLabel="ံ"/>
        <Key android:codes="0x1086" android:keyLabel="ႆ"/>
        <Key android:codes="0x1030" android:keyLabel="ူ"/>
        <Key android:codes="0x1038" android:keyLabel="း" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>
   
    <Row>
        <Key android:codes="-1" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_shift"
                android:keyWidth="15%p" android:isModifier="true"
                android:isSticky="true" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="0x107e" android:keyLabel="ၾ"/>
        <Key android:codes="0x1011" android:keyLabel="ထ"/>
        <Key android:codes="0x1076" android:keyLabel="ၶ"/>
        <Key android:codes="0x1037" android:keyLabel="့"/>
        <Key android:codes="0x103b" android:keyLabel="ျ"/>
        <Key android:codes="0x109f" android:keyLabel="႟"/>
        <Key android:codes="0x1083" android:keyLabel="ႃ"/>
        <Key android:codes="-5" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_delete"
                android:keyWidth="15%p" android:keyEdgeFlags="right"
                android:isRepeatable="true"/>
    </Row>
   
    <Row android:rowEdgeFlags="bottom">
        <Key android:codes="-3" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_done"
                android:keyWidth="20%p" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="-2" android:keyLabel="123" android:keyWidth="15%p"/>
        <Key android:codes="32" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_space"
                android:keyWidth="30%p" android:isRepeatable="true"/>
        <Key android:codes="႐0x104a,0x104b" android:keyLabel="၊ ။"
                android:keyWidth="15%p"/>
        <Key android:codes="10" android:keyIcon="@drawable/sym_keyboard_return"
                android:keyWidth="20%p" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>
</Keyboard>
 

တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈႁူႉဝႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈၶူတ်ႉတီႈလႂ်

 
ၵမ်ႉတေဢွၵ်ႇမႃးလၢႆးလႂ်ၼႆၵေႃႈ ၸွမ်းတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈ ယႃႈၵွႆႈႁူၼ်လင်ယွမ်းၵၢၼ်ႉပႅတ်ႈ ပေႃးမေႃၶိုင်ယဝ်ႉတႄႉ
တဵမ်ႈဢွၵ်ႇၶီးၿွတ်ႇမွၵ်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၶိုင်ၶီးၿွတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယူႇတီႈၵၢင်
ၸႂ်ႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ ။  

ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးဢၼ်ၶႃႈတႅမ်ႈၼေမႃးၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵူၺ်း
တွၼ်ႈတႃႇၽႂ်ၵေႃႉလႂ်ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမေးႁႂ်ႈမၼ်းႁၢင်ႈလီလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၽူႈၶိုင်သၢင်ႈတေမေႃလေႉလႃႇမေႃလဵပ်ႈ
ႁဵၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈဢဝ်ႁၢင်းၵူၺ်း။