Tuesday, June 10, 2014

ၾွၼ်ႉတႃႇ Photoshop

ၼႆႉပဵၼ်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈမူၼ်ႉမေးႁႂ်ႈမၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼိူဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း Photoshop
ၵွပ်ႈဝႃႈပေႃးႁဝ်းၸႂ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉယူဝ်းယူဝ်းၼႆႉမၼ်းၸၢင်ႈထူပ်းပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼင်ႇ မေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ လႄႈ ဢႄ
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈဢၼ်ထူပ်းပၼ်ႁႃၵေႃႈတီႈ လဵပ်ႈဢွၼ်ႇ လဵပ်ႈလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ၶႃႈတေသိုပ်ႇ
ထႅင်ႈဝႆႉတိၵ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢဝ်ၾွၼ်ႉ Kamjing-sakchai ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၵွၼ်ႇၶႃႈ ၵမ်ႉတေထႅင်ႈပၼ်ၾွၼ်ႉ
ႁၢင်ႈပၢင်လူင် ယုင်းၶဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇႁၢင်ႈလီၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၶႃႈ ။

ၶေႃႈမၢႆတွင်း : ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇ Photoshop ၵူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၼိူဝ် Browser ၵွပ်ႈ
ဝႃႈသၶြိပ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင် windows ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ
ၶီးၿွတ်ႇ Keymagic ၼၼ်ႉမၼ်းတေပေႃႉဢမ်ႇလႆႈ တီႈဢေ ဢႄ လဵပ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေသုတ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇ။

လၢႆးပေႃႉမၼ်းၼႆၵေႃႈ တီႈလႂ်မီး ဢေ ဢႄ ၼႆၵေႃႈပေႃႉၵႂႃႇယူဝ်းယူဝ်းႁဵတ်းၼၼ် ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်လၢႆးပေႃႉယူႇ
ၼိၶူတ်ႉ မိူၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈမိုဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတူဝ် ရ လဵပ်ႈ ြ     ၼၼ်ႉတေလႆႈပေႃႉ ရ လဵပ်ႈ ြ     ဢွၼ်တၢင်း
ယဝ်ႉၵေႃႈၸင်ႇပေႃႉတူဝ်မေႈလိၵ်ႈၸွမ်း ပေႃးပေႃႉတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတူဝ်ၵိတ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇတူဝ် ၵ ၶ  မၼ်းတေႁူတ်ႉ
ၵႂႃႇႁၢင်းၵူၺ်းမၼ်း သင်ဝႃႈမီးတၢင်ႇ ႁွႆႈ ၼႂ်းလဵပ်ႈၼႆၵေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇၵႂႃႇ မၼ်းတေလၢႆႈဢေႃႇတေႃႇၵႂႃႇႁၢင်းၵူၺ်း
မၼ်း။

ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈ။
 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
-- ၶမ်းၸိင်ႇ--
Kamjing-sakchai <<Download>>
Kamjing-youngkhio <<Download>>