Wednesday, July 13, 2016

ၵႂၢမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၶွမ်းၽျူဝ်ႇတိူဝ်ႇ

ၵႂၢမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၶွမ်ႇၽျူဝ်ႇတိူဝ်ႇ


1. Computer = ၶွမ်ႇၽျူဝ်ႇတိူဝ်ႇ

2. Software = ၸုမ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇပြူဝ်းၵြႅမ်း

3. Hardware = ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

4. Input unit = หน่วยรับเข้า

5. Output unit = หน่วยส่งออก

6. Main Memory unit = หน่วยความจำหลัก

7. Secondary memory unit = หน่วยความจำรอง

8. Keyboard = လွၵ်းမိုဝ်း ၶီးၿแป้นพิมพ์

9. Word = ၶေႃႈၵႂၢမ်း คำหรือคำศัพท์

10. Ram = သိမ်းၶေႈမုၼ်းပြူဝ်းၵြႅမ်း เก็บข้อมูลและโปรแกรม

 1. Computer = คอมพิวเตอร์ = ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ = ၶွမ်ႇၽျူဝ်ႇတိူဝ်ႇ = ၶွမ်ႇၽျူဝ်ႇတႃႇ

2. Software = ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม = သွပ်ႉဝေးရ် = ၸုမ်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇပြူဝ်းၵြႅမ်း

3. Hardware = อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก = ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း =  ႁၢတ်ႉဝေးရ်

4. Input unit = หน่วยรับเข้า = ၼူၺ်ႇႁပ်ႉၶဝ်ႈ

5. Output unit = หน่วยส่งออก = ၼူၺ်ႇဢူၼ်းဢွၵ်ႇ

6. Main Memory unit = หน่วยความจำหลัก = ၼူၺ်ႇတွင်းသိမ်းလၵ်း

7. Secondary memory unit = หน่วยความจำรอง = ၼူၺ်ႇတွင်းသိမ်းႁွင်း

8. Keyboard = แป้นพิมพ์ = လွၵ်းမိုဝ်း = ၶီးၿွတ်ႇ

9. Word = คำหรือคำศัพท์ = ၶေႃႈၵႂၢမ်း

10. Ram = เก็บข้อมูลและโปรแกรม = သိမ်းၶေႃႈမုၼ်းလႄႈပြူဝ်းၵြႅမ်း = ရႅမ်း

11. Online = การติดต่อ = လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ


12. Upload = การโหลดข้อมูล= ပွႆႇလူတ်ႇ

13. Network = เครือข่าย = ၼႅင်ႈၶၢႆႇ = ၼဵတ်ႉဝိူၵ်ႇ

14. Fax modem = โมเด็มที่ส่งแฟกซ์ได้= မူဝ်းၻဵမ်းဢၼ်သူင်ႇၾႅၵ်ႇ

15. Web Site = หน้าต่างของเนต = ဝဵပ်ႉသႆႉ

16. Antivirus Program = โปรแกรมป้องกันไวรัส = ပြူဝ်းၵြႅမ်းႁေႉၵင်ႈဝႆးရတ်ႉ

17. Computer System = ระบบคอมพิวเตอร์ = ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇသိတ်ႇတဵမ်ႇ

18. Information System = ระบบขอมูล = ၶေႃႈမုၼ်းသိတ်ႇတဵမ်ႇ

19. Computer Network = ระบบเครือข่าย = ၼႅင်ႈၶၢႆႇၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ = ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇၼဵတ်ႉဝိူၵ်ႇ

20. User = ผู้ใช้ = ၵူၼ်းၸႂ်ႉ = ၵေႃႉၸႂ်ႉ

21. Account = บัญชีผู้ใช้ = သၢႆမၢႆၵေႃႉၸႂ်ႉ = သၢႆမၢႆၵူၼ်းၸႂ်ႉ

22. USB = หน่วยเก็บข้อมูล =

23. .net = แสดงเว็บของบริษัท

24. Keyword = รหัสของบางโปรแกรม = ၵၢၵ်ႇသေႃး

25. Multimedia = สื่อประสม = သိုဝ်ႇမၼ်းတိမီးၻျေီး = မၼ်းတိမီးၻျေီး

26. Bus = การเชื่อมต่อเครือข่าย = လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ၼႅင်ႈၶၢႆႇ

27. Browser = เป็นชื่อใช้เรียกซอฟต์แวร์ = ၿြၢဝ်းသိူဝ်ႈ = ၿရၢဝ်းသိူဝ်ႈ

28. Bug = ความผิดพลาดของคอม = လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈသိတ်ႇတဵမ်ႇ

29. Database = ฐานข้อมูล = ထၢၼ်ၶေႃႈမုၼ်း = ၻႃးတႃႈပဵတ်ႇ

30. CD-ROM = ตัวจัดการกับแผ่นต่างๆ = သီးၻီးရွမ်း

31. Compact Disc = อุปกรณ์ประเภทแผ่น = ၽႅၼ်ႇၻိတ်ႉသ် = ၶႅပ်းၻိတ်ႉသ်

32. Mouse = เมาส์ = မဝ်ႉသ

33. Light pen = ปากกาแสง = ၵမ်ၸိုမ်းသႅင်

34. Track ball = ลูกกลมควบคุม = မၢၵ်ႇမူၼ်းၶုမ်း

35. Joystick = ก้านควบคุม = ၵၢၼ်ႈၶုမ်း

36. Scanner = เครื่องกราดตรวจ = ၶိူင်ႈသၵႅၼ်း

37. Touch screen = จอสัมผัส = ၸေႃးသမ်ၽတ်း

38. Control Unit = หน่วยควบคุม = ၼူၺ်ႇၶုမ်း

39. Rom = หน่วยความจำแบบอ่าน = ၼူၺ်ႇတွင်းသိမ်းမဵဝ်းဢၢၼ်ႇ

40. Diskette = แผ่นบันทึก = ၶႅပ်းသိမ်း

41. Harddisk = ฮาร์ดดิสก์ = ႁၢတ်ႉၻိတ်ႉၵ်

42. Magnetic Tape = เทปแม่เหล็ก = ထဵပ်ႉမႄႈလဵၵ်း

43. Monitor = จอภาพ = ၸေႃးၽၢပ်ႈ

44. Printer = เครื่องพิมพ์ = ၶိူင်ႈပေႃႉလိၵ်ႈ = ပြိၼ်းတိူဝ်ႈ

45. Laser printer = เครื่องพิมพ์เลเซอร์ = ၶိူင်ႈပေႃႉလေးသိူဝ်ႈ = လေးသိူဝ်ႈပြိၼ်းတိူဝ်ႈ

46. Line printer = เครื่องพิมพ์รายบรรทัด

47. Speaker = ลำโพง

48. Microsoft Word = โปรแกรมเวิร์ด

49. Microsoft Excel = โปรแกรมเอกเซล

50. Microsoft PowerPoint = โปรแกรมเพาเวอร์พอยนต์

51. Desktop = โปรแกรมเดสทอป

52. E-mail = จดหมาย

53. Chat = การสื่อสารผ่านเครือข่าย

54. Web cam = กล้องสำหรับติดต่อ

55. Modem = เครื่องแปลสัญญาณ

56. Wireless Card = การ์ดเครือข่ายไรสาย

57. Icon = สัญลักษณ์

58. Desktop = พื้นหลังของหน้าจอ

59. Task bar = แถบงาน

60. Stand By = สแตนด์บาย

61. Turn Off = ปิดเครื่อง

62. Restart = รีสตาร์ท

63. Data = ขอมูล

64. Source = แหล่งกำเนิดข่าวสาร

65. Sink = จุดหมายปลายทางของสาร

66. Medium Data = สื่อกลางนำข้อมูล

67. Protocol = โปรโตคอล

68. Copy = คัดลอก

69. Delete = ลบข้อมูล

70. Open = เปิดเอกสาร

71. File = ที่เก็บเอกสาร

72. Minimize = ย่อขนาดเล็กสุด

73. Maximize = ขยายใหญ่สุด

74. Task = งานหนัก

75. Scheme = แผนผัง

76. Symbol = เครื่องหมาย

77. GPS = สัญญาณแผนที่บนโลก

78. Password = รหัสผ่าน

79. E-card = บัตรอวยพร

80. Theme = หัวข้อเรื่อง

81. Wan = ข่ายงานบริเวณกว่าง

82. Wed page = หน้าเว็บ

83. Sticker = ฉลากติด

84. Folder = แฟ้มเก็บงาน

85. Format = รูปแบบ

86. Access Point = ตำแหน่งที่เข้าถึงสัญญาณ

87. Document = เอกสาร

88. Explorer = นักสำรวจ

89. Hyperlink = การเชื่อมโยงหลายมิติ

90. Normal = ปกติ ธรรมดา

91. Internet = ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่

92. Border = ชายแดน ขอบ ริม

93. Card = บัตร แผ่นวงจร

94. Restore = ฟื้นฟู ซ่อมแซม

95. Engine = เครื่อง ประมวลผล

96. Cursor = แสงกระพริบบอกตำแหน่ง

97. LAN = ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่

98. Operator = ผู้ควบคุม

99. Directories = สารบบ

100.Close = ปิดโปรแกรม