Tuesday, August 12, 2014

ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် ၵ

ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉလွင်ႈၵၢၼ်ၶူင်ၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ၶၵ်ႈတွၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းတေပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈ
တူဝ်လိၵ်ႈ တွၼ်ႈၼႆႉၶႃႈတေၼေလၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတႆး တူဝ် ၵ တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈယိပ်း
photoshop adobe flash illustator တေဢမ်ႇယၢပ်ႇ တေယၢမ်ႈပြူဝ်းၵြႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ဝႃႈ
ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈယိပ်းသေပွၵ်ႈၼႆၵေႃႈတေပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ၸႃႉႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈၶိုင်ၸၼ်ႁၢင်ႈၾွၼ်ႉဢၼ်
ႁဝ်းၵျိူၵ်ႈ ဝႆႉၵွၼ်ႇၶႃႈ ၶႃႈတေတႅမ်ႈၼေၸႃႉဢၼ်ပႆႇယၢမ်ႈယိပ်းတူၺ်း adobe flash ၼၼ်ႉၶႃႈ မၼ်းၸႂ်ႉငၢႆႈ
တေၸၢင်ႈလႆႈ ၾွၼ်ႉမႂ်ႇဝႆးဝႆးယူႇ။

ၼိုင်ႈ ပိုတ်ႇ adobe flash ၶိုၼ်ႈမႃး သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပႆႇမီးၼႆၵေႃႈၵႂႃႇႁႃမႃးလူင်းဝႆႉၶႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႉပိူၼ်ႈ  လူင်းဝႆႉပၼ်ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈ


သွင်  ပေႃးပိုတ်ႇ adobe flash ယဝ်ႉၵေႃႈ တဵၵ်းတီႈ new document ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်တီႈ Flash for
(Actionscript 2) တီႈတေႉၵေႃႈလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈ Actionscript 3 ၵေႃႈလႆႈယူႇ ႁဝ်းလူဝ်ႇၸၼ်ႁၢင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇ
လူဝ်ႇတႅမ်ႈပြူဝ်းၵြႅမ်းပႃးသင်။

သၢမ်  ပေႃးမၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ view လိူၼ်ႈလူင်ႈမႃးလိူၵ်ႈ Rulers ႁဝ်းတေ
ဢဝ်မႆႉတႅၵ်ႈ မၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈလိူၵ်ႈပႃး Grid လွၵ်းတႅၵ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေလႆႈႁၼ်ပႃးလွၵ်းတႅၵ်ႈမၼ်းၸွမ်း
လွင်ႈလွၵ်းယႂ်ႇ လွၵ်းလဵၵ်ႉႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတေလႆႈတူၺ်းၽဵင်ႇၵၼ်။

သီႇ  တီႈ Grid ၼၼ်ႉလိူၵ်ႈတီႈ Show Grid

ႁႃႈ  တေႁၼ်မႆႉပိူင်တႅၵ်ႈ rulers လႄႈလွၵ်းပိူင်တႅၵ်ႈ Grid ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးတီႈၼႃႈ time line ယဝ်ႉ
ၶိုၼ်းဢဝ် မဝ်ႉသ်ၵႂႃႇငႃ ၶလိၵ်ႉၵၢင်ႉယဝ်ႉၵေႃႈၸၼ်သဵၼ်ႈပိူင်တႅၵ်ႈၼၼ်ႉလူင်းမႃး ၵျိူၵ်ႈလၢႆးသဵၼ်ႈၵေႃႈၸၼ်
ဢဝ်လၢႆၵမ်း။

ႁူၵ်ႉ ၶႃႈၸၼ်ယဝ်ႉလႆႈၸိူင်ႉၼႆ

ၸဵတ်း  ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတေၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ တူဝ် ၵ ယဝ်ႉ တီႈၾၢႆႇတၢင်းသၢႆႉၼႃႈၸေႃး
ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈၶိူင်ႈ မိုဝ်းဢၼ်မီးႁၢင်ႈလွၵ်းသီႇၸဵင်ႇ ၶလိၵ်ႉတူၺ်းမၼ်းတေမီးၾီးၸိူဝ်ႈၽူတ်းဢွၵ်ႇ
မႃးထႅင်ႈတႃႇပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ်တူင်ႇမူၼ်းၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈပိူင်
လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတၢင်းၼမ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် လိၵ်ႈမူၼ်း

ပႅတ်ႇ  သႂ်ႇပၼ်တၢင်းယႂ်ႇသဵၼ်ႈမၼ်းၸွမ်း ၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ properties တီႈလွၵ်းဢၼ်တူဝ်ၼပ်ႉ 1 ၼၼ်ႉ
တဵၵ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ၶိုၼ်ႈတၢင်းသုင်ႁႂ်ႈသဵၼ်ႈမၼ်းယႂ်ႇမွၵ်ႈ 15 ၶႂ်ႈဢဝ်ယႂ်ႇလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈၵေႃႈလႆႈယူႇ ယူႇတီႈႁဝ်း
ၵျိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁၢင်ႈသဵၼ်ႈမၼ်းဢၼ်ယူႇတၢင်းၶၢင်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇမေးသင်ၶႃႈ သင်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇလၢႆး
ၵေႃႈလိူၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၵဝ်ႈ  ၸၢမ်းၸၼ်ႁၢင်ႈတူၺ်းတီႈၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇငၢၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈမၢႆလေႃးဝႆႉ ၶိုၼ်း
ၶလိၵ်ႉၵၢင်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈၸၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းလူင်းမႃး သင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမူၼ်းလီၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈတဵၵ်း shift ၼိူဝ်လွၵ်း
ၶီးၿွတ်ႇႁဝ်း ၼၼ်ႉၸွမ်း မၼ်းတေမူၼ်းႁၢင်ႈလီၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႈ။

သိပ်း  ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈပၢႆပိုၼ်ၵၢင်ႇၼၼ်ႉ 

သိပ်းဢဵတ်း  တဵၵ်းတီႈၵၢင်တူင်ႇမူၼ်း တေႁၼ်ႁၢင်ႈၸုတ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၶၢဝ်းၶၢဝ်းၸွတ်ႇဝႆႉ ပွင်ႇဝႃႈႁဝ်း
လိူၵ်ႈဢဝ် ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉယဝ်ႉ


သိပ်းသွင်  ၶိုၼ်းတဵၵ်း delete တွၼ်ႈတႃႇတေလူပ်းဢွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းတူင်ႇၼၼ်ႉ

 သိပ်းသၢမ်  ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း erase တွၼ်ႈတႃႇတေလူပ်းသဵၼ်ႈမၼ်း။
 

သိပ်းသီႇ ၸၢမ်းလူပ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်းတႂ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ။

သိပ်းႁႃႈ  မေးႁူဝ်တူဝ် ၵ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈၶိူင်ႈမိုဝ်း line tool

သိပ်းႁူၵ်ႉ  ဢဝ်မႃးပၢတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ။

သိပ်းၸဵတ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈႁူဝ်ပိုၼ်ၵၢင်ႇၼၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

သိပ်းပႅတ်ႇ  ဢဝ်မႃးငႃတီႈၾၢႆႇတႅမ်ႇသဵၼ်ႈဢၼ်ႁဝ်းပၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေႁၼ်ႁူဝ်ပိုၼ်ၵၢင်ႇ မီးၶိူင်ႈမၢႆ
ၶူတ်းၶူတ်း လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဝႆႉ။

သိပ်းၵဝ်ႈ  ၶလိၵ်ႉလၢၵ်ႈၸၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၵႂႃ သဵၼ်ႈမၼ်းတေႂၵႂႃႇၸွမ်းမဝ်ႉႁဝ်းၸၼ်ၼၼ်ႉ။

သၢဝ်း  ဢဝ်မဝ်ႉသ်ၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉတီႈႁူဝ်ႁူဝ်းသဵၼ်ႈတူဝ် ၵ ၸၼ်သုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇမႃးလႆႈ 

သၢဝ်းဢဵတ်း  သင်ဝႃႈႁူဝ်တူဝ် ၵ ႁၢင်ႈလီထုၵ်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈၶိူင်ႈမိုဝ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇ
ၼၼ်ႉၶိုၼ်း။

သၢဝ်းသွင်  ၶိုၼ်းမႃးတဵၵ်းတီႈမႆႉမၢတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းပၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းလူပ်းဢွၵ်ႇ။

သၢဝ်းသၢမ်  မေးႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီ ႁဝ်းၵေႃႈတေလႆႈႁၢင်ႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတႆး တူဝ် ၵ ယဝ်ႉၼိုင်ႈတူဝ်။

တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵၢၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈၶႃႈလႆႈလၢတ်ႈၼေလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸၢမ်းလဵၼ်ႈ
ၸၢမ်း ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၵမ်ႉၶႃႈတေမႃးလၢတ်ႈၼေလွင်ႈၵၢၼ်ထႅင်ႈ keyframe ၶီးၾြဵမ်း
ၼႂ်း adobe flash မၼ်းထႅင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေၸၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵမ်းလွၵ်း ၵမ်းတူဝ် ၼၼ်ႉၶႃႈ။

ႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်းသေၵမ်း ။