Tuesday, August 19, 2014

ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ တူဝ် "ၶ"

ဝၢႆးလႆႈၼေလၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတႆး တူဝ် "ၵ" ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးသိုပ်ႇၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် "ၶ"
ထႅင်ႈၶႃႈ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၶဝ်ႈ Adobe flash ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတူၺ်းၸွမ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉၶႃႈ။

တီႈၼႂ်း Adobe flash ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတဵၵ်းတီႈ Layer တေမီးႁၢင်ႈလွၵ်းယွႆႈတင်ႈတင်ႈဝႆႉ

ႁႂ်ႈၶလိၵ်ႉၵႂႃ ယဝ်ႉၵေႃႈလိူၵ်ႈလူင်းမႃးတီႈ Insert Blank Keyfreme

ပေႃး Frame မၼ်းမီးမႃးထႅင်ႈၼိုင်ႈလွၵ်းယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇတဵၵ်းတီႈၶိူင်ႈမိုဝ်းတႃႇတေၸၼ်ႁၢင်ႈတူင်ႇမူၼ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်မႃးၸၼ်ႁၢင်ႈၼႂ်းလွၵ်း။

 တဵၵ်းတီႈႁူဝ်ပိုၼ်ၵၢင်ႇယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းမႃးတဵၵ်းလူပ်းပႅတ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၵၢင်တူင်ႇ

ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းဢဝ် Erase တႃႇတေမႃးလူပ်းသဵၼ်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇ။


ၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈသဵၼ်ႈ Line ယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်မႃးပၢတ်ႈၼၢင်ၸိူင်ႉၼႆ ယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်မဝ်ႉသ်ၵႂႃငႃ လၢၵ်ႈၸၼ်လူင်းမႃး။

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းလူပ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈၼၢင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈၶိူင်ႈမိုဝ်း Line တွၼ်ႈတႃႇ
တေဢဝ်မႃးဝၢင်းပၢတ်ႈတီႈတူဝ် "ၶ" ။

ၶိုၼ်းလၢၵ်ႈၸၼ်သဵၼ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းႁၢင်ႈလီ။

ယဝ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း Save တွၼ်ႈတႃႇတေတွင်းဝႆႉ။

ဢမ်ႇယၢပ်ႇၶႃႈႁိုဝ် ၽိုၵ်းလဵၼ်ႈ ၽိုၵ်းႁဵတ်းတူၺ်းတိၵ်းတိၵ်း Adobe flash ၼၼ်ႉမီးတီႈၸႂ်ႉၼမ်ၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉ တႅမ်ႈပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႂ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။