Saturday, July 13, 2013

embed font to blogger

မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းေတမႃးေၼလၢႆးၾင်ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးယူႇၼိၶူတ်ႉလူင်းၼႂ်းဝဵပ်ႉၿလွၵ်ႉၶွင် Blogger

ၼင်ႇႁိုဝ်ေၵႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉၶွင်ႁဝ်းၼၼ်ႉေတၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းေၵႃႈမီးၵူၼ်းေၼလၢႆးမၼ်း
မႃးၽွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈႁဝ်းၵျၢမ်ႇၸၢမ်းတူၺ်း ႁဵတ်းႁိုဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈဝႆၢးလႆႈၸၢမ်းတူၺ်းမႃးလၢႆလၢႆေလႉ
ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉ ေပႃးသင်ဝႃႈႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉေၵႃႈၶႂ်ႈပၼ်ေၵႃႉ ဢၼ်ၶိုင်တႅမ်ႈၿလွၵ်ႉယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉၸၢမ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းတူၺ်းႁၢင်းၽႂ်ႁၢင်းမၼ်း။

ၾင်ၾွၼ်ႉယဝ်ႉလီမိူၼ်ႁိုဝ်?
1. ဢဝ်ၿရၢဝ်းသိူဝ်ႈဢၼ်လႂ်ေၵႃႈတူၺ်းလႆႈ ဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်
2.  ဢဝ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၵျူိၵ်ႈၼၼ်ႉၾင်ၵႂႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉသတိ ၵူဝ်ၸဝ်ႈၶွင်ၾွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂၢင်ႉပၼ်
3.  လီေတႃႇမိုဝ်းထိုဝ် Android ၸွမ်း ဢၼ်ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸၢမ်းဢဝ်မိုဝ်းထိုဝ် Android ၶဝ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ
ဝဵပ်ႉၿလွၵ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၾင်ၾွၼ်ႉၼၼ်ႉ မၢင်ၿလွၵ်ႉတူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈႁဝ်းလႆႈလူင်းၾွၼ်ႉ
မၼ်းယဝ်ႉေၵႃႈ
4. လီေတႃႇေၵႃႉတႅမ်ႈၿလွၵ်ႉ ႄလႈေၵႃႉတူၺ်းၿလွၵ်ႉ ႁဝ်းၵၢၼ်ႉတင်ႈၸႂ်ႉတႅမ်ႈၿလွၵ်ႉပဵၼ်ေတႉပဵၼ်ဝႃႈ
သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇတူၺ်းလႆႈ

လၢႆးမၼ်း
ေတလႆႈ copy ဢဝ်လိင်ႉတီႈၼႆႉၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉၼႂ်း Tamplate တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉၶႃႈ
 <link href='http://taiwebfont.appspot.com/css/taifont.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ my blog ႁဝ်းယဝ်ႉေၵႃႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၿလွၵ်ႉဢၼ်ႁဝ်းေတၾင်ၾွၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၶလိၵ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ် ၿလွၵ်ႉ ယဝ်ႉေၵႃႈလိူၵ်ႈ Templateၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇၶလိၵ်ႉတီႈ Edit HTML

ေတႁၼ်ၶူတ်ႉမၼ်းဢွၵ်ႇမႃး တူၺ်းတီႈ <head> ႄလႈ </head> ၼၼ််ႉ ယဝ်ႉေၵႃႈဢဝ်လိင်ႈဢၼ်ထုတ်ႇ
မႃးယဝ်ႉၼၼ််ႉၵႂႃႇဝၢင်းၾၢႆႇတႂ်ႈ <head>ၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇႁႃတူၺ်းတီႈ code ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ <b:skin>----</b:skin> ၶလိၵ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈမၼ်းေတ
ၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇ


သွၵ်ႈႁႃတူၺ်း ၶူတ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆမိူၼ်ၼႆယဝ်ႉေၵႃႈ ဢဝ် Panglong တႅမ်ႈသႂ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ Arial
မိူၼ်ၼႆ default="normal normal 12px Panglong, Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif" value="normal normal 12px Panglong, Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif"/>


သွၵ်ႈႁႃႁဵတ်းၼႆႉၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းေတႃႇေပႃးသုတ်းၽႅဝ်ၵႂႃႇ ]]></b:skin> ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်ႈၼမ်မၼ်းေတမီးတၢင်း
သုင်ၼႆႉမူတ်းၶၢႈယဝ်ႈ

ေပႃးယဝ်ႉယဝ်ႉေၵႃႈတဵၵ်း save tamplate
ေပႃးသင်ဝႃႈထုၵ်ႇလၢႆးမၼ်းေတႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၼႂ်းၿလွၵ်ႉႁဝ်းပဵၼ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၾင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်
ၸၢမ်းၶဝ်ႈတူၺ်းလၢႆလၢႆၿရၢဝ်းသိူဝ်ႈ

သင်ဝႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လီၼႆၸိုင် တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶလိပ်ႉဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶိုင်မႃးဝႆႉၼႆႉထႅင်ႈ