Tuesday, July 30, 2013

ဢဝ်ၶီးၿွတ်ႇတီႈ Task bar ဢွၵ်ႇ

လၢႆးဢဝ်ၶီးၿွတ်ႇတီႈ Task bar ဢွၵ်ႇ

သင်ဝႃႈႁဝ်းလူင်းၶီးၿွတ်ၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  မၼ်းမီးလၢႆဢၼ်  မၢင်ဢၼ်ဢမ်ႇေပႃးလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆ
ေၵႃႈဢဝ်ၵႂႃႇသိူင်ႉဝႆႉၽွင်ႈ  ၵမ်ႉမၼ်းေတသုၵ်ႉသၵ်ႉ  ဢမ်ႇႁူႉဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်  လၢႆးဢဝ်ဢွၵ်ႇမၼ်းၼႆ
ေၵႃႈ တူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းေၼဝႆႉၼႆႉၶႃႈ။1. ၶလိၵ်ႉၵႂႃႇတီႈႁၢင်ႈ  icon keyboard  တီႈ  task bar  လိူၵ်ႈ  Settings...

2.  ေတႁၼ်ၼႃႈတၢင်ႇ  windows  မၼ်းေပႃႇၽူတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ  တဵၵ်းဢဝ်ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇ
ပႃးလႆႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ  ယဝ်ႉေၵႃႈတဵၵ်း  Remove  ေပႃးယဝ်ႉယဝ်ႉေၵႃႈတဵၵ်း  ok  ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈတဵၵ်း  apply ယဝ်ႉေၵႃႈပိၵ်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ  ၶီးၿွတ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈေတလိူဝ်ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈ  Remove  ၼၼ်ႉၵူၺ်း။3. သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႆႈဢဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၸႂ်ႉၶိုၼ်းၼႆေၵႃႈႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးမိူၼ်မိူဝ်ႈႁဝ်းေတဢဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ 
ၶလိၵ်ႉၵႂႃႇ  setting > add > လိူၵ်ႈဢဝ်ၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းေတၸႂ်ႉၼၼ်ႉ  ယဝ်ႉေၵႃႈ  ok  ဢမ်ႇၼၼ်  apply 
ၶီးၿွတ်ႇေၵႃႈေတပေႃႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ  ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈႄလႈ။


*  မၢႆတွင်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ် Remove ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်း  မၼ်းယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ  ၸႂ်ႉလႆႈယူႇ။