Thursday, August 8, 2013

လွင်ႈလူၺ်ႈၶီးၿွတ်ႇႄလႈၾွၼ်ႉ၊

လွင်ႈၶီးၿွတ်ႇ ႄလႈၾွၼ်ႉၼႆႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ တူၺ်းဢဝ်ႁူဝ်ေၶႃႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း
တလႆႈ လႆႈသပ်းလႅင်းၵႂႃႇၸွမ်းၼႆႉၶႃႈ

ၶီးၿွတ်ႇ Shan Tailong ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾွၼ်ႉမၼ်းၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇၵူၺ်း ၶီးၿွတ်ႇေၵႃႈလွင်ႈၶီးၿွတ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇ 
ၸႂ်ႈၾွၼ်ႉ ၶီးၿွတ်ႇၼႆႉမၼ်းမီးၼႃႈတီႈႁွင်ႉၸၼ်ၶူတ်ႉဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး ၶီးၿွတ်ႉလိၵ်ႈၽႂ် 
လိၵ်ႈမၼ်း ၶီးၿွတ်ႇ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈေၵႃႈေတၸၼ်ဢဝ်ၶူတ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၵူၺ်းၵႃႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈတႆးၸႂ်ႉ
ၶူတ်ႉမၢင်တူဝ်မိူၼ်ၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇတူဝ် ၵ သ တ ထ ပ မ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶီးၿွတ်ႉလိၵ်ႈထႆး ဢႅင်းၵလဵတ်ႈေၵႃႈ
တၸၼ်ဢဝ်ၶူတ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၶွင် ၽႂ်ၶွင်မၼ်းၵူၺ်း ယဝ်ႉေၵႃႈၶူတ်ႉၼႆႉယဝ်ႉပဵၼ်တီႈမႃးၶွင်ယူႇၼိၶူတ်ႉဢၼ်ႁဝ်း
လႆႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၾွၼ်ႉပၢင်လူင်၊ ယုင်းၶဵဝ်၊ ၶမ်းၸိင်ႇ၊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸႂ်ႉၶူတ်ႉ
ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈဢၼ်ၸၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇတမ်းဝၢင်းပၼ် ၸွင်ႇဝႃႈၾွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၾွၼ်ႉပၢင်လူင်  မီးၶူတ်ႉၸပ်းမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇ 1075 ဝႃႈၼႆႄလႈ ထႅင်ႈၾွၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၾွၼ်ႉယုင်းၶဵဝ်ၼႆႉေၵႃႈတူဝ်
ၵ မၼ်းၼႆႉေၵႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ၶူတ်ႉ 1075 ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၾွၼ်ႉၶမ်းၸိင်ႇ ေၵႃႈၼင်ႇၼၼ် ပိူၼ်ႈဢဝ်တူဝ် ၵ ပဵၼ်ၶူတ်ႉ
1075 ၾွၼ်ႉၶမ်းၸိင်ႇေၵႃႈေတလႆႈပဵၼ်ၶူတ်ႉ 1075  ၼင်ႇပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၶူတ်ႉ 
ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် မီးႁၢင်ႈၾၢင်မၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇမိူၼ်ႈၵၼ် ေပႃးတူၺ်းလီလီၼႆေၵႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈတႆးႄတႉတူဝ် ၵ 
မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လီ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဵတ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃး ေၵႃႉမိူဝ်ႈေၵႃႉပွၵ်ႈ 
ၵူၼ်းၶိုင်မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈေၵႃႉလဵဝ်ၵၼ် ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ႈမႃးၸူးလွင်ႈၶီးၿွတ်ႇထႅင်ႈမ်းၼိုင်ႈ ၶီးၿွတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇ
တၢပ်ႈမီးလၢႆးေပႃႉမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ေၵႃႈလႆႈ တူဝ်ယၢင်ႇေပႃးႁဝ်းေတ ေပႃႉလိၵ်တႆးတူဝ် ၵ မၼ်းၼႆႉ မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ 
ေတဢမ်ႇဝၢင်းတူဝ် ၵ ဝႆႉတီႈတူဝ် u ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈယူႇတီႈေၵႃႉၶိုင်ၶီးၿွတ်ႇ
မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈေတတမ်းဝၢင်းလူၵ်းတူဝ် ၵ ဝႆႉတီႈလႂ် တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆေၵႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၸႂ်ႉလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ 
 ၸိုင်ႈၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ၊ တူဝ် မၼ်းၼႆႉဢမ်ႇဝၢင်းဝႆႉတီႈတူဝ် u မိူင်ၼင်ႇလွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် ႄလႈလွၵ်းမိုဝ်း
တႆးလူင် ဢမ်ႇၼၼ် ေၵႃႈလွၵ်းမိုဝ်းပီႈၸၢႆးၾႃႉၶုၼ် ႄလႈထႅင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းလၢႆေၵႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈလွၵ်ႈမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ
ပဵၼ်ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉၸွမ်းၾွၼ်ႉ ယူႇၼိၶူတ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ႄလ တိုၼ်းပွင်ၵၼ်သဵင်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈလွၵ်းမိုဝ်းဢႅင်း 
ၵလဵတ်ႈႁဵတ်းသင်ၸိုင်မီးလွၵ်းမိုဝ်ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်းလႃႇ ပိူၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇသုၵ်ႉသၵ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ လွၵ်းမိုဝ်း
တႃႇေပႃႉလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႈ မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း မိူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈ
ေတႃႇၵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်မီးလၢႆးေပႃႉမၼ်းႁၢင်းၽႂ်ႁၢင်းမၼ်းႄလႈ ၸွင်ႇဝႃႈ ပႃးႁဝ်းထႅင်ႈလွၵ်းၶိးၿွတ်ႇမၼ်းတီႈ
ၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ေတႁၼ်ဝႃႈလွၵ်းမိုဝ်ဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉမီးလၢႆးေပႃႉလၢႆလၢႆးယူႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇEnglish United 
state United Kingdom English Australia Simbubwe Singapore Malaysia jamaica ဝႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ
မီးပဵၼ်သိပ်းႁႃႈသိပ်းႁူၵ်းမဵဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ပိူၼ်ႈ Screen မႃးတီႈတူဝ်ၶီးၿွတ်ႇမၼ်းၼႆႆႉႄတႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈဢၼ် 
ၸႂ်ႉလၢႆး QWERTY ၸႅၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၵႂႃႁဵတ်းၼႆၶႃႈ လိၵ်ႈထႆးေၵႃႈမၼ်းမီးသွင်လၢႆးလူးၵွၼ်ႇ မီး ปัฐโชติ และ 
เกษมณี ႄၶႇၼႆႉမီးသၢမ်သီႇမဵဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႄၶႇလႅင်၊ ႄၶႇႁွင်ႇၵွင်ႇ၊ သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ၊ ထၢႆႇဝၼ်၊ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ 
ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးေပႃႉ ဢၼ်လႂ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးႁဝ်းၸႂ်ႉၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းပွင်ႇၵၼ် 
လႆႈသဵင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူၺ်းၵႃႈၾွၼ်ႉေၸႃးၵျီႇႄလႈၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၾွၼ်ႉဢၼ်
ပဵၼ်ၶူတ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ႄလႈ ၸွင်ႇ ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပွင်ႇၵၼ် ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃတႃႇတႆးႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈ 
ၼင်ႇႁိုဝ်ေတလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၽွၼ်ႉ ယူႇၼိၶူတ်ႉၼႆၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈသပ်းလႅင်းေတၵၼ်ၵႂႃႇ ၸႃႉဢၼ်
ပွင်ႇၸႂ်ႉေၵႃႈမီး ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ေၵႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃႈေပႃးတႆး ႁဝ်းေတသိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆေၵႃႈ ၾွၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ 
လူဝ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယဝ်ႉေၵႃႈလူဝ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်ႉဢၼ်ၸၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ ပိူၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၸႂ်ႉၾွၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉမၼ်းလီဢိူဝ်ႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈဢိူဝ်ႈ မၼ်းၵူၺ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၵူၺ်း မၼ်း 
ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတႃႇတႆးတႃႇလိၵ်ႈတႆးတၢင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ဢၼ်လုမ်ႈ ၾႃႉမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ႁဝ်းႁဝ်းေၵႃႈ
ဢမ်ႇပွင်ႇၵၼ် ေပႃးႁဝ်းေတၶိုင်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆေၵႃႈမၼ်းပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်းတုိဝ် ေသၶိုင်ဢဝ် သမ်ႉဝႃႈေတ
ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၼႆႉမႃးၸႂ်ႉၸွမ်းႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ ၽႂ်ဢဝ်ၸွမ်းႁဝ်းေၵႃႈမၼ်းပွင်ဝႃႈေၵႃႉ ၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇ
ပဵၼ်မၢတ်ႈတထၢၼ်မိူၼ်ၵၼ် ဢၼ်ၼႆႉၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇဝႆႉပၼ်တႃႇေၵႃႉဢၼ်ေတၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸွမ်းလွၵ်း
ယူႇၼိၶူတ်ႉၸႅတ်ႈၼၼ်ႉ ေပႃးသင်ဝႃႈလႆႈၶိုင်ယူႇၼႆေၵႃႈလူဝ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈယင်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇလီၵႂႃႇသူင်ႇသူိမ်ပၼ်ႁႅင်း
ၵူၼ်းၸႂ်ႉမၼ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ ေပႃးေတၶိုင်ႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆေၵႃႈ  မၼ်းမိူၼ်ဢွၼ်ၵၼ်တိုဝ်ၶဝ်ႈလဝ်ႇၶဝ်ႈ
ယုမ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႄတႉဢမ်ႇသုမ်းသင် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းႄတႉ ၶႆႈဝႃႈတူၵ်းသုမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း
ဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ  လီဢွၼ်ၵၼ်သွၼ်ႇဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီ၊  


ေပႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ေၵႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၶႂ်ႈပၼ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ 
ပွင်ႇၵၼ်လီၼႆေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸႂ်ႉၾွၼ်ႉဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၼႆႉတႃႉ ။

ၶမ်းၸိင်ႇ// ဝၼ်းတီႈပႅတ်ႇ လိူၼ်ေဢႃႇၵတ်ႉ ပီသွင်ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းႁူၵ်း။