Friday, August 9, 2013

လၢႆးတင်ႈၵႃႈမိုဝ်းထိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းႁၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၵမ်းၼႆႉေၵႃႈမႃးတူၺ်းလၢႆးတင်ႈၵႃႈမိုဝ်းထိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းႁၼ်လိၵ်ႈတႆးၶႃႈ

ဝၢႆးႁဝ်းလႆႈလူင်းၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိုဝ်းထိုဝ်ေတဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်လိၵ်ႈတႆးၵမ်းလဵဝ်
မိူဝ်ႈလႂ်ေၼႃပိူၼ်ႈေတဢဝ်သႂ်ႇမႃးပၼ်ႁဝ်း ႁဝ်းေတလႆႈဢမ်ႇယၢပ်ႇတႃႇေတၵႂႃႇတင်ႈၵႃႈမၼ်းၼိူဝ်မိုဝ်းထိုဝ်ထႅင်ႈ
ၵူၺ်းၵႃႈေတပႂ်ႉဝၼ်းၼၼ်ႉႄတႉဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ယဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းမႃးတူၺ်းလၢႆးတင်ႈၵႃႈမိုဝ်းထိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်း ႁၼ်လိၵ်ႈတႆးၵၼ်ၶႃႈ၊

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသင်ဝႃႈပႆႇလူင်းၾွၼ်ႉမၼ်းၼႆေၵႃႈ ေတလႆႈၵႂႃႇပၼ်ၶိူင်ႈမၢႆတီႈ การตั้งค่า > แอพพลิเคชั่น >
เลือกแหล่งที่ไม่รู้จัก


တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးလူင်း  Font  မၼ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းေတဢမ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ  ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းမိူၼ်ႁဝ်းလူင်း
application ဝ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၶႃႈေတတႅမ်ႈေၼဝႆႉပၼ်ၼႆႉပဵၼ်လၢႆးတင်ႈၵႃႈမိုဝ်းထိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းမႃး
ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ႁႂ်ႈမၼ်းႁၼ်လိၵ်ႈတႆးၵူၺ်းၶႃႈ ေပႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းတိတ်းတင်ႈၾွၼ်ႉယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်း
ၵႂႃႇတူၺ်းလၢႆးတင်ႈၵႃႈမၼ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းလၢႆးတင်ႈၵႃႈဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉပၼ်ၸွမ်းၼႆႉၶႃႈ။

ၼိုင်ႈ >>ၵႂႃႇတီႈၵၢၼ်တင်ႈၵႃႈ >>การตั้งค่า
သွင် >>တႅၵ်းတီႈ การตั้งค่าจอภาพ
 သၢမ် >> တဵၵ်းတီႈ การแสดงผลหน้าจอ
သီႈ >> တဵၵ်းတီႈ รูปแบบอักษร 
ႁႃႈ>> လိူၼ်ႈလူင်းမႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းေတၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ေတႁၼ်ဝႃႈၶႃႈလူင်းၾွၼ်ႉဝႆႉယူႇလၢႆဢၼ်
တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈႁဝ်းေတလိူၵ်ႈဢဝ်ၾွၼ်ႉ Panglong 
ႁူၵ်း>>  ေပႃးႁဝ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ၾွၼ်ႉပၢင်လူင်ယဝ်ႉေၵႃႈ ၶိူင်ႈေတထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ ตั้งค่าแบบอักษรเป็นปางโหลง ၼႆေၵႃႈၶိုၼ်းတဵၵ်း ตกลง မိုဝ်းထိုဝ်ေၵႃႈေတ restart ၵမ်းၼိုင်ႈ  ေပႃးဢမ်ႇၽိတ်းပိူင်ႈသင်ေၵႃႈေတႁၼ်လိၵ်ႈ
တႆး ေတၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ် ႁၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းဝဵပ်ႉသႆႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။

<<ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆးလႆႈၵၼ်ၼင်ႇၸႂ်ၶႃႈ>>