Friday, August 9, 2013

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇလိၵ်ႈတႆးၼိူဝ်မိုဝ်ထိုဝ်

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇလိၵ်ႈတႆးၼိူဝ်မိုဝ်းထိုဝ် Samsung Android

ေပႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းၻၢဝ်းလူတ်ႉၶီးၿွတ်ႇတႃႇလူင်းမႃးၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်မၼ်းမႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် လၢႆးလူင်းမၼ်းႄတႉၶႃႈ
ႁဝ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈေၼယဝ်ႉၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ေၵႃႈေတယူႇၼႂ်း ดาวน์โหลด ေပႃးႁဝ်းလႆႈမႃးယဝ်ႉေၵႃႈတိတ်းတင်ႈ
ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လၢႆးလူင်းမၼ်းၼႆေၵႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ မိူၼ်ႁဝ်းလူင်း app ၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း
ၶႃႈ ။
ၵမ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းေတ၊ ေၼလၢႆးတင်ႈၵႃႈမိုဝ်းထိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းၸႂ်ႉလႆႈၶီးၿွတ်ႇလိၵ်ႈတႆး မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈလူတ်ႇမႃးယဝ်ႉ
တိတ်းတင်ႈေၵႃႈလႆႈတိတ်းတင်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁၼ်ၶီးၿွတ်ႇမၼ်းၶႃႈလႃႇၼႆႉ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ
ေၼႃ? ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးတင်ႈၵႃႈမၼ်း တထၢမ်ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈဢမ်ႇႁူႉၼင်ႇၵၼ် ေပႃးၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးမၼ်းၼႆေၵႃႈၵႂႃႇတူၺ်း
ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉပၼ်ၼႆႉတႃႉ ။

ၼိုင်ႈ>> ၵႂႃႇတီႈၵၢၼ်တင်ႈၵႃႈ၊ การตั้งค่า
သွင်>> ၵႂႃႇတီႈ ข้อมูลพื้้นที่และตัวอักษร လိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈေၵႃႈေတမီး icon ဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်၊
သၢမ်>> လိူၼ်ႈၼႃႈေၸႃးမၼ်းလူင်းမႃးထၢၼ်ႈေပႃးႁၼ်သႂ်ႇTailong Keyboard သႂ်ႇပၼ်ၶိူင်ႈမၢႆထုၵ်ႇတီႈၼႃႈ
Tailong Keyboard ၼၼ်ႉ၊
သီႇ>> ၵမ်းၼႆႉၸၢမ်းေပႃႉတူၺ်းတီႈလိၵ်ႈမၢႆတွင်းဢွၼ်တၢင်း၊ สมุดบันทึก
ႁႃႈ>> ေတမီးပိုၼ်ႉတီႈတႃႇပၼ်ႁဝ်းတႅမ်လိၵ်ႈမၢႆတွင်းလူင်းၵႂႃႇ ေပႃးၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇေတဢမ်ႇပႆႇႁၼ်လိၵ်ႈတႆးၵမ်း
လဵဝ်  ေတလႆႈတဵၵ်ႉၼိဝ်ႉမိုဝ်းႁဝ်းၵၢင်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ေတႁၼ်ေၶႃႈၵႂၢမ်းၽူတ်းၶိုၼ်ႈမႃးပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈ ၶႅၼ်းေတႃႈ
တဵၵ်းတီႈ ทางเลือกการเขียน လိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈေၵႃႈေတဢမ်ႇေပႃးပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်၊
ႁူၵ်း>>ၵမ်းၼႆႉေၵႃႈမၼ်းေတမီးၶီးၿွတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈဢဝ် လိူၼ်ႈၼႃႈေၸႃးလူင်းၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ၶိူင်ႈမၢႆ
ဢၼ်ပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇ Tailong Keyboard ၼၼ်ႉ၊
ၸဵတ်း>> ၵမ်းၼႆႉေၵႃႈၸၢမ်းေပႃႉတူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႆးၼႆေၵႃႈ တဵၵ်းတီႈတႅဝ်းတႂ်းၶီးၿွတ်ႇမၼ်း
ေတမီးတီႈပိၼ်ႇလိၵ်ႈတႆယူႇတီႈၼၼ်ႈ တဵၵ်းၼိုင်ႈၵမ်းေတႁၼ်လိၵ်ႈတႆးဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႈ ၶီးၿွတ်ႇၼႆႉမီးပႃးလိၵ်ႈ
တႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ၊
တဵၵ်း Tai တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၶီးၿွတ်ႇလိၵ်ႈတႆးၶႃႈ
တဵၵ်း Eng တွၼ်ႈတႃႇေတပိၼ်ႇမႃးပဵၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၶႃႈ။
သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထႆးၶိုၼ်းၼႆေၵႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇလၢႆးဢၼ်လၢတ်ႈမႃးတၢင်းသုင်ၼၼ်ႉ
ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်ၶီးၿွတ်ႇလိၵ်ႈထႆး ဢမ်ႇၼၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ၊

ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼိူဝ်မိုဝ်းထိုဝ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။