Thursday, February 6, 2014

ၶိုင်တေႇၶီးၿွတ်ႇမႂ်ႇ

ဝၢႆးလႆႈတူၺ်းလၢႆးပိုတ်ႇတူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇၶီးၿွတ်ႇဢၼ် google ၶိုင်ဝႆႉပၼ်ၶူတ်ႉမၼ်းမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ
ႁဝ်းမႃးတေႇၶိုင်သၢင်ႈၶီးၿွတ်ႇမႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ၽႂ်ၶႂ်ႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၶီးၿွတ်ႇမႂ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႆႉၶႃႈ
တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတႄႉတေတင်ႈၸိုဝ်ႈၶီးၿွတ်ႇမႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ Kamjing ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈပိုတ်ႇ eclipse ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ
တေတင်ႈၸိုဝ်ႈ project ၼႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ

File > New > Project >Android Application Project > ယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉ Next


တၢင်ႇၸိုဝ်ႈၶီးၿွတ်ႇဢၼ်မႂ်ႇ ၼႆႉတႄႉၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၶီးၿွတ်ႇဝႆႉဝႃႈ
Application Name : Kamjing
Project Name : Kamjing
Package Name : com.kamjing.android.keyboard
ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတေၶႂ်ႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ Project Keyboard ဝႃႈႁိုဝ်

တီႈ Minimum Required SDK ၼၼ်ႉလိူၵ်ႈဝႆႉ API10:Android 2.3.3(Gingerbread) ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ
ပေႃးႁဝ်းလိူၵ်ႈဢဝ် Adroid sdk သုင်လိူဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႉမၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼိူဝ် Adroid version ၵဝ်ႇ
ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း Next ၶႃႈ

တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈၼႆႉတႄႉၵေႃႈပၼ်ၶိူင်ႈမၢႆၸွမ်းၼႆႉၶႃႈ


ၼႃႇၼႆႉၵေႃႈမၼ်းတေပၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇႁၢင်ႈ Icon လႄႈၸိုဝ်ႈပၢႆႈ app ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ၵျိူၵ်ႈမိူၼ်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ
မူၼ်ႉမေးလႆႈၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမူၼ်ႉမေးသင်ၼႆၵေႃႈတဵၵ်း Next ပူၼ်ႉၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈ


ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈပၼ်ၶိူင်ႈမၢႆၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ


 ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈတၢင်ႇ Activity Name : Softkeyboard ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း Finish ႁဝ်းၵေႃႈတေလႆႈ
ၸိုဝ်ႈ Project keyboard မႂ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ


ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈတေႁၼ်ဝႃႈ Project မႂ်ႇႁဝ်းမီးပေႃႇမႃးၼႂ်း eclipse ယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်လႆႈ
ၵမ်ႉတေမႃးတႅမ်ႈလၢႆးမူၼ်ႉမေးၶိုင်သၢင်ႈၶီးၿွတ်ႇမၼ်းၵႂႃႇ ယႃႇၵွႆႈၶၢၼ်ႉပႅတ်ႈ။