Wednesday, February 12, 2014

ဢၢင်ႈဢိင် resources xml dimens

ပေႃးႁဝ်းလႆႈၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇ qwerty.xml ယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းတေတႅမ်ႈၶူတ်ႉဢဝ်ႁၢင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇ
ၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ copy ဢဝ်ၶူတ်ႉတီႈ sample soft keyboard မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတေႁၼ်
ၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇတိူၼ် လႅင်လႅင်းဝႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵွပ်ႈဝႃႈၶီးၿွတ်ႇ qwerty.xml ႁဝ်းၼၼ်ႉႁွင်ႉႁႃတီႈဢၢင်ႈဢိင်မၼ်း

တေႁၼ်ဝႃႈမီးၶိူင်ႈမၢႆတိူၼ်လႅင်လႅင်တီႈ qwerty.xml ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေထႅင်ႈၶူတ်ႉလူင်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းႁွင်ႉ
ႁႃၼၼ်ႉ ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉႁဝ်းတေၵႄႈတီႈ android:keyHeight="@dimen/key_height"
 
 ၵႂႃႇတီႈ folder res >values > dimens.xml ယဝ်ႉၵေႃႈ double click တႃႇတေၵႄႈၶူတ်ႉမၼ်း

 တီႈၼႂ်း dimens.xml တႅမ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းတေလႆႈထႅင်ႈၶူတ်ႉလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် resources ၸိူင်ႉၼႆ
 <dimen name="key_height">50dip</dimen>
ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၵႂႃႇ copy ဢဝ်တီႈတူဝ်ယၢင်ႇ soft keyboard ၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈလႆႈ
<resources>

    <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
    <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
    <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>

   <dimen name="key_height">50dip< /dimen>
    

</resources>

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ save ၶိူင်ႈမၢႆတိူၼ်လႅင်လႅင်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေႁၢႆၵႂႃႇ.....

ပႂ်ႉသိုပ်ႇတၢမ်ၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ တေတႅမ်ႈဝႆႉပၼ်တိၵ်းတိၵ်းယူႇ။