Sunday, March 30, 2014

ပိုၼ်ၽေႈလိၵ်ႈမႁႃႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ 1376 ၼီႈ 2014


လိၵ်ႈမႁႃႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ 1376 ၼီႈ 2014
***သၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်း

သၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်းၸမ်ႉ >> ၵေႃးၸႃႇသၵ်ႈၵရဵတ်ႈ 1375 ၼီႈ၊ လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 15 ၶမ်ႈ၊ (လူိၼ်ႁႃႈမူၼ်း)။ ပီၶရိတ်ႉ
2014 ၶူႉ လိူၼ်ဢေႇပျီႇ 14 ဝၼ်း ဝၼ်းတၼၢင်းလႃႇ ၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မွင်းပၢႆ 18 မၼိတ်ႉ  39 ၸႅတ်ႉ
ၵၢၼ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်းယဝ်ႈ၊ 1375 ၼီႈ၊ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ ၶမ်ႈၼိုင်ႈ ဝၼ်းဢႅင်ႇၵႃႇဝၼ်းၼဝ်ႈ ဝၼ်းၵျၢပ်ႈ ၵျၢပ်ႈ
ဝၼ်းၼိုင်ႈ။

***သၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ 
သၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈၸမ်ႉ >> 1375 ၼီႈ၊ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ 2014 ၶူႉ လိူၼ်ဢေႇပျီႇ 16 ဝၼ်း ဝၼ်း ပုၵ်ႈတ
ႁူးဝၢႆးဝၼ်း 2 မွင်း 23 မၼိတ်ႉ 20 ၸႅတ်ႉၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈယဝ်ႈ။ 1376 ၼီႈ၊ လိူၼႁႃႈလွင်ႈ ၶမ်ႈ၊
ဝၼ်းၵျႃႇတေး ဢတႃႇတႂၢၵ်ႈ (475) ဝၼ်း၊ ၸေႉတဵမ်ယဝ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈၶၢႆႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉဝႃႈ ပီမႂ်ႇသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၸၵႂႃႇဝၼ်း
ၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႈ။

***ပၼူႉယႃႇၸႃႇ ၶုၼ်တၼၢင်းၼူၺ်ႇၵျူဝ်ႇ
ပၼူႉယႃႇၸႃႇ ၶုၼ်တၼၢင်းၼူၺ်ႇၵျူဝ်ႇၼၼ်ႉ  ၼုင်ႈသေသိူဝ်ႈၽႃႈသီဢယွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၼမ်ႉၼူမ်း ၼၼ်ႉသေ ၶီႇငူး
လတ်းၸူးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းပူၵ်းႁူဝ်လႄႈႉတူဝ်ၵႂႃႇၸူးတၢင်းၸၢၼ်းသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႈ၊ မိုဝ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈယိပ်းၶွၼ်ႉ
ဝၢႆသႅင်ဢေမွင်း၊ ၶွၼ်ၼိုင်ႈယိပ်းၶေႃလဵၵ်းငွၵ်း၊ ၵျွၵ်းထိုင်တၢင်း ၽီၵၢၼ်ႇၺႃႇတေႇဝီႇ ဢလႄႉၸေႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်
ၶုၼ်ၽီလူင်ႇပရႃႉမေတႂႃႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈဢႃႇတီႇ ၼၼ်ႉ၊ ၸွင်ႇဢဝ်ၵွၵ်းႁူဝ်ၶုၼ်သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ယိုၼ်ႈထမ်ႇသီႇတေႇဝီႇ မ်ႇ
သီႇတေႇဝီႇၵေႃႈႁပ်ႉဢဝ်ယိုၼ်ႈပၼ်၊ ၵေႃးရသႃႉတေႇဝီႇ၊ ၼၢင်းၽီၵေႃးရသႃႉတေႇဝီႇၵေႃႈၸွင်ႇမႄးႁၢင်ႈၶိူင်ႈ လၢႆႈၶူဝ်း
ဢလွင်ႇႁႃႈပိူင်၊ လိူင်လႅင်ၶဵဝ်သွမ်ႇၽိူၵ်ႇသေလႄႈႁပ်ႉႁွပ်ႇဢုမ်ႈဢဝ်ၵွၵ်းႁူဝ်ၶုၼ် သၢင်းၵျၢၼ်ႇဝႆႉ ယူႇယဝ်ႈ။


***လွင်ႈၾႃႉၾူၼ်

ၵွပ်ႈၼႆၸွင်ႇဝႃႈပီၼႆႉ၊ ၾူၼ်ႁူဝ်ပီဢမ်ႇလီ ၵၢင်ပီႁၢင်ပီ လီ၊ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ်ယႂ်ႇၼမ် လႄႈၸၢင်ႈထူပ်း
ဢူးပၢတ်ႈ၊ ၶုၼ်ၶဝ်တေတေၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈယိင်းၶဝ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းဢမူႉ တေႃႇၵၼ်၊ ငူးတေလိူင်ႇ မိူင်းမြၢၼ်ႇမႃႇ
တေသုၵ်ႉယုင်ႈ။ ၵိူဝ်လႄႈယႃႈယႃဢမ်ႇလိူင်ႇ။ ၼႆႉပဵၼ် ဢလူဝ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇႁေႃးမႃးယဝ်ႈ။


***ၵူၼ်းၸဵတ်းလုၵ်ႈဝၼ်းလႄႈၵၢၼ်သုၵ်ႈၵဝ်ႈသၢႆႇႁူဝ်
ပီၼႆႉၵူၼ်းဝၼ်းပုၵ်ႈတႁူး "ၵိၼ််တႃႇ"
တႃႇလူဝ်ႇသုၵ်ႈႁူဝ်ၸမ်း >> ၵူၼ်းလုၵ်ႈဝၼ်းတၼၢင်းၼူၺ်ႇ ၵႂႃႇယူႇတီႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢႆႇၸူးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း
တူၵ်း သူးတွင်းယွၼ်းဢဝ်ၵႃႈလူဝ်ႇၵႃႈၵျိူၵ်ႈသေသုၵ်ႈႁူဝ်ဝၼ်းၵျၢပ်ႈၼၼ်ႉတႃႉ။ ၵူၼ်းလုၵ်ႈဝၼ်းတၼၢင်းလႃႇၸမ်း၊
ၵႂႃႇယူႇတီႈတၢင်းဢွၵ်ႇသေ ဝၢႆႇၼႃႈၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်း၊ ၵူၼ်းလုၵ်ႈဝၼ်းဢႅင်ႇၵႃႇ၊ ၵႂႃႇယူႇတီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢႆႇ
ၸူးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း၊ ၵူၼ်း လုၵ်ႈဝၼ်းၵျၢႇတေး၊ ၵႂႃႇယူႇတီႈၼႃႈတၢင်းတူၵ်း ဝၢႆႇၸူးၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းလုၵ်ႈ
ဝၼ်းသွၵ်ႉၵျႃႇ၊ ၵႂႃႇယူႇတီႈတၢင်းႁွင်ႇ ဝၢႆႇၼႃႈၸူးတၢင်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းလုၵ်ႈဝၼ်းၸၼေႇ၊ၵႂႃႇယူႇ တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း
တူၵ်း ဝၢႆႇၼႃႈၸူးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းလုၵ်ႈဝၼ်းယႃႇႁူႉ၊ယူႇတီႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝၢႆႇၼႃႈၵႂႃႇ တၢင်းၸဵင်ႇ
ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၸႃႉၶဝ်ၼႆႉလူဝ်ႇသုၵ်ႈႁူဝ် (ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်း) ယဝ်ႉ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ  လႆႈ 24 မၼိတ်ႉၼၼ်ႉ
သူးတွင်းတိူင်ႇၵၢဝ်ႇၵႃႈမေႃၸႂ်သေ သုၵ်ႈႁူဝ်တႃႉ။ ၵူၼ်းလုၵ်ႈဝၼ်းပုၵ်ႈတႁူး ပိူဝ်ႈဝႃႈၵိၼ်တႃႇလႄႈ၊ ႁႂ်ႈဝၢႆႇၼႃႈၵႂႃႇ
ၸူး ( xxx) ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းသေ ၵိၼ်တႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းပီမႂ်ႇၼၼ်ႉ လီယဝ်ႈ။


***မွၵ်ႇသုၵ်ႁူဝ်လႄႈ ဢမူႉဢမ်ႇလီႁဵတ်းသိပ်းပိူင်ၸမ်း 
မိူၼ်ၵၼ်ၵူႈပီယဝ်ႈ။
ဢတႃႇတႂၢၵ်ႈၸမ်း >> သၵ်ႈၵရဵတ်ႈ 1375 ၼီႈ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီၵႃးလႃး 2014 ၶူႉ၊ လိူၼ် ဢေႇပျီႇ 16  ဝၼ်း၊
ဝၼ်းပုၵ်ႈတႁူးဝၢႆးဝၼ်း 2 မွင်း 23 မၼိတ်ႉ 20 ၸဵတ်ႉၵၢၼ်ႉ၊ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတဵင်ႇ ယႃႇသီႇတုၵ်ႉတႃႉလၢၵ်ႈ၊  တူႉယႃႇသီႇ
တုၵ်ႉတႃႉၸၢၼ်း၊ ပထမႃႉတၼၢင်းၼူၺ်ႇႁေႃးရၢတ်ႉ၊ တၼၢင်း ၼူၺ်ႇ တြိင်း၊ သွၵ်ႈၵျႃႇ တႂႃႇတႃႉတိၼ်း ၸၼေႇ တိင်ႇ
တိၼ်း၊ လၢၵ်ႈၸီးၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈ 9 လုၵ်ႈ 2 ပၢတ်ႈ 3 ၵတီႇ 36 ဝိၵတိပူၼ်ႉလိူဝ် လၢၵ်ႈၸီး သေယဝ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈယဵပ်ႇၶဝ်ႈ
ၵႂႃႇၼႂ်းပီမႂ်ႇ 1376 ၼီႈ၊ ၼႆယဝ်ႈ။ ၸိုဝ်ႈပီၸမ်း ထဵင်ႇမၢတ်ႈပီယဝ်ႈ "ပီ" မႃႉပႂ်ႉ "လိူၼ်" ၵႆႇပႂ်ႉ၊ "ဝၼ်း" ၼူပႂ်ႉ "လိၼ်"
ဢႅၵ်ႉၵႃႉသလေႃး ၽီလူးပႂ်ႉ၊ "ၵွင်းၵၢင်ႇၵၢင်ႁၢဝ်" ၽီၵုင်ႇၽၢၼ်ႇပႂ်ႉ "ၼမ်ႉ" ပႃးၵႄးပႂ်ႉ၊ "ၾူၼ်" မႃႉမျီးပႂ်ႉ ထိူၼ်ႇၵႆႇ
ထိူၼ်ႇပႂ်ႉ၊ "ဢထီႇပတီႇၵူၼ်းႁဝ်း" ၶုၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ "တူဝ်သီႇတိၼ်" မႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ "တူဝ်သွင်တိၼ်" ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး
ပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ "မႆႉၸိင်ႇတၢင်းလူင်" မႆႉသၢင်းဝၢင်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ "မႆႉၵူင်တၢင်းလူင်"  မႆႉႁူၵ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ "ယိူဝ်ႈယႃႈတၢင်း
လူင်" ၵဵင်ႁွမ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈ 9 လုၵ်ႈပေႃႇ 8 လုၵ်ႈၸူမ်၊ ၶွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းလိၼ်လီ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ တၵ်း
လီ၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇတေလီတေမၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၶႆႈတၢင်းၼၢဝ်ၼမ် ၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလူမ်းမႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၶျၢမ်းသႃ
ၵတ်းယဵၼ်၊ ၶုၼ်ၶဝ် ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်းၺႃးဢူးပၢတ်ႈယၢပ်ႇၸႂ်၊  တူဝ်သီႇတိၼ်တေလိူင်ႇ၊ ၸၢင်ႉမႃႉတၢင်းပဵၼ်တေၼမ်၊
လိူၼ်သီႇငိၼ်းသဵင်ၾူၼ် လိူၼ်ႁႃႈတူၵ်းမႃးယဝ်ႈ၊ ၾူၼ်တေ တူၵ်း 60 ႁႃႇ လူမ်းလႅင်ႉတေလိူင်ႇ ၾူၼ်ႁူဝ်ပီ ၵၢင်ပီ
ဢမ်ႇလီ ႁၢင်ပီလီ ၼႆႉပဵၼ်ဢလူဝ်ႇၸႅၵ်ႉၶူႉႁေႃးမႃးယဝ်ႈ၊  ၵူၼ်းၵိူတ်ႇပီၼႆႉ၊  လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃး၊ မေႃလၢတ်ႈမေႃၸႃ၊ 
ၼူႉၺၢမ်ႇဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ႁၢင်ႈလီၽၢင်လီ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်၊ ဢသၢၵ်ႈတၵ်းလႆႈယူႇ 80 ပီယူႇယဝ်ႈ။

ၼႆႉပဵၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽေႈမႁႃႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇႁူဝ်ႁုပ်ႈဢၼ်ၶႃႈလႆႈဢဝ်ပိုၼ်ၽေႈၶႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တေလႆႈ
ၶိုင်ၵၢၼ်ၵူႉသူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉၽြႃး ၵၼ်ႇတေႃးပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ
ထဝ်ႈၼႃး ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းႁဵတ်းၶိုင်မႃးဝႆႉပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။

*******မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ  ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၼႂ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈၸွမ်းၵၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။*********