Wednesday, April 16, 2014

ၾၢႆးၾွၵ်ႉ version 23


ပၼ်ႁႃလွင်ႈၿရၢဝ်းသိူဝ်ႈၾၢႆးၾွၵ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်ႇယူႇၼိၶူတ်ႉလႆႈလီ မၢင်ပွၵ်ႈႁဝ်းၵေႃႈလူင်းၸွမ်းလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ
သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ယူႇၼိၶူတ်ႉ ပၢႆဢမ်ႇၵႃးၾွၼ်ႉၸေႃးၵျီႇမၢၼ်ႈမႃးတဵင်ထႅင်ႈ ၵႄႈလၢႆးလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် တီႈ version firefox မၢင်ဢၼ်ဢမ်ႇႁွင်းႁပ်ႉ (ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၾၢႆးၾွၵ်ႉၼႆႉ) မၼ်းပဵၼ် open source လႄႈ
မီးၵူၼ်းမူၼ်ႉမေးၼမ် developer program လၢႆၵေႃႉ ဢၼ်ၶႃႈၸၢမ်းယဝ်ႉႁၼ်ပၼ်ႁႃမၼ်းယဝ်ႉၸိူင်ႉၼင်ႇ 
firefox version ဢၼ်သုင်လိူဝ် 23 ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉတူၺ်းၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇႁၼ်ယူႇၼိၶူတ်ႉ ၸိုင်ပေႃး
သွၵ်ႈႁႃၼႂ်း google တႄႉၵေႃႈသမ်ႉဝႃႈလႆႈယူႇ ၵူၺ်းပေႃးႁဝ်းသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႉလိင်ႉ url ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇၼေ
ႁၢင်ႈ လိင်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉဢၼ်ႁဝ်းပေႃႉလူင်းၵႂႃႇ ၵူၺ်းမၼ်းၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈၾွၼ်ႉၸေႃးၵျီႇလႄႈ တူၺ်းဢမ်ႇပွင်ႇ
လၢႆႈ ၾွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈ သမ်ႉပေႃးလႆႈႁူၼ်လင်ၵႂႃႇၸႂ်ႉၶိုၼ်း firefox version 23 ၶိုၼ်း ။

သင်ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းထူပ်းၺႃးပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆ လူတ်ႇဢဝ် firefox version 23 ၸႂ်ႉၶိုၼ်းတႃႉ ပၼ်ႁႃဢၼ်တူၺ်း
ယူႇၼိၶူတ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၼၼ်ႉတေႁၢႆၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃးသင်ဝႃႈႁဝ်းလူင်းယဝ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီပိၵ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်  update version မၼ်းၶိုၼ်း။

လူတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ firefox version 23  <<Download>>

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးပိၵ်ႉလွင်ႈၵၢၼ် update မၼ်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ။

တီႈထႅပ်ႇမေးၼူးတၢင်းသုင်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ Tools > Options > Advanced > Update > ၶလိၵ်ႉတီႈ
Never check for updates (Not recommended : security risk)


တီႈပွင်ႇမၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်ပိၵ်ႉလွင်ႈဢပ်ႉၻဵတ်ႇၾၢႆးၾွၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢပ်ႉၻဵတ်ႇၵႂႃႇၸႂ်ႉ
ဢၼ်ပဵၼ်ဝိူဝ်းၶျၼ်ႈၵမ်းလိုၼ်း မၼ်းတေပၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼိၶူတ်ႉ သင်ဝႃႈမၼ်း
ဢပ်ႉၻဵတ်ႇ မႃးဝိူဝ်းၶျၼ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉသင်ၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းတေဢဝ်မႃးမွၵ်ႇ
လၢတ်ႈပၼ်ထႅင်ႈၵမ်း ၼိုင်ႈၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ............