Saturday, March 15, 2014

မေးၶူတ်ႉၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇတိူၼ် Latinkeyboard.java

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်လၢႆးၵႄႈၶူတ်ႉၶိူင်ႈမၢႆလႅင်ဢၼ်တွႆႇတိူၼ်ၼိူဝ် class Latinkeyboard.java ၶႃႈ
လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇဢဝ်မဝ်ႉၵႂႃႇငႃလိူၼ်ႈၼိူဝ်ၶူတ်ႉၶိူင်ႈမၢႆတွႆႇတိူၼ်လႅင်လႅင် ယဝ်ႉၵေႃႈ
ၶိုၼ်းၶလိၵ်ႉလိူၵ်ႈဢဝ်ၸွမ်းႁႂ်ႈမိူၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၶလိပ်ႉဝီးၻီးဢူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။