Sunday, May 4, 2014

16. ထႅင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇ

ဝၢႆးသေလႆႈၸၢမ်းတူၺ်း Emulator ၶီးၿွတ်ႇမၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်သင် ၵမ်းၼႆႉ
ႁဝ်းမႃးထႅင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းလူင်းၼႂ်းၶီးၿွတ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ၶိုင်ၼၼ်ႉမၼ်းမီးတႃႇလိၵ်ႈ
ဢင်းၵိတ်းၵူၺ်း ၵမ်ႈၼမ်ၼႆၵေႃႈလွၵ်းမိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈမီးသွင်ၽႃႇသႃႇၸင်ႇတေလီ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇ
လႆႈလၢႆႈၶီးၿွတ်ႇၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ၵူၺ်းသင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းပိူင်လဵဝ်ၼႆၵေႃႈမၼ်းၵေႃႈႁဵတ်းလႆႈယူႇ
ႁဝ်းၵေႃႈၵႂႃႇၶူတ်ႉၼႂ်း folder res > xml ဢၼ်ပဵၼ် file qwerty.xml ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ။


ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈမႃးတူၺ်းလၢႆးထႅင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼိူဝ် folder res > xml ၵၼ်ၶႃႈ

ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ folder res > xml ယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉၵႂႃႇ new > other

 လိူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ် xml file ယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉ next

တၢင်ႇၸိုဝ်ႈလွၵ်းမိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းထႅင်ႈလူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႆးၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႆႉ tai_kb
သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉ finish

ၵမ်းၼႆႉတေႁၼ်ဝႃႈ file xml ၸိုဝ်ႈဝႃႈ tai_kb.xml မီးမႃးၼိူဝ် folder res xml ထႅင်ႈ file ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၵေႃႈၵႂႃႇ copy ဢဝ်ၶူတ်ႉတီႈ file qerty.xml ၼၼ်ႉမႃးဝၢင်းဝႆႉၼိူဝ် tai_kb.xml ႁဝ်း။

လၢႆးဢဝ်မၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း qwerty.xml ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶလိၵ်ႉၵႂႃႇ လိူၵ်ႈ copy ထုတ်ႇဢဝ်။

ပေႃးလႆႈယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်မႃးဝၢင်းဝႆႉၼႂ်း file tai_kb.xml 

ႁႂ်ႈလႆႈထႅင်ႈသႂ်ႇဝႆႉတႃႇသွင် file ၸိူင်ႉၼင်ႇ tai_kb.xml လႄႈ tai_kb_shit.xml တွၼ်ႈတႃႇ symbol လႄႈ
လွၵ်းတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸႂ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းလွၵ်းမိုဝ်းဢင်းၵိတ်းလႆႈယူႇၶႃႈ သိုပ်ႇလဵၼ်ႈ
သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵႄႈၶူတ်ႉမၼ်းႁႂ်ႈပေႃးတႅမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႆးလႆႈၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ
ၵေႃႈတေဢေႃယဝ်ႉ ပေႃးပႆႇဢေႃၼႆၵေႃႈ ၵမ်ႉၶႃႈတေတႅမ်ႈလၢႆးၵႄႈၶူတ်ႉတၢင်းမၼ်းၼေထႅင်ႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။