Sunday, May 18, 2014

ထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းၶီးၿွတ်ႇ

မိူဝ်ႈတွၼ် 17 ၼၼ်ႉၶႃႈၼေတူဝ်ယၢင်ႇလၢႆးသႂ်ႇၶူတ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတုမ်ႇၼဵၵ်းတီႈလွၵ်းၸဵင်ၶီးၿွတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်း
ပဵၼ်လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတႃႇလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၶႃႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈတႄႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈလီယဝ်ႉ ၵွပ်ႈ
ၶဝ်ဝၢင်းၸွမ်းပိူင် QWERTY ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈႁူႉၵၼ်လီယူႇဝႃႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးယူႇတႃႇ
26 တူဝ် ပေႃးပႃးတူဝ်ယႂ်ႇမၼ်းၼႆၵေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်တႃႇ 52 တူဝ် တၢင်း a A ၶဝ်ႈၼႂ်းလွၵ်းၶီးပွတ်ႇၼၼ်ႉ
လႆႈမူတ်းယဝ်ႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမႃးတူၺ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းၸွမ်းၽွင်ႈၶႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်း
ၵႆၶႃႈ တူၺ်းဢဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈတႄႉတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈမီး 19 တူဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးၶႃႈ မၼ်းမီးထႅင်ႈတူဝ်
ၵႅမ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၹ ၻ ၿ ႀ တူဝ် ႞ ႟ ြ      ျ  ႆ ႈ း ႊ ၢ ႃ ိ ီ ေ ႄ ဵ ႅ ႂ ွ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈတူဝ်လူဝ်ႇၶူတ်ႉတႃႇတေ
တႅမ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇလႆႈၶႃႈလႄႈ ၸွင်ႇဝႃႈ လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇဢၼ်မီးယူႇၼၼ်ႉႁွၼ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလီၼႄႇ ၵႃႇတေလႆႈ
ထႅင်ႈလွၵ်းတုမ်ႇၼဵၵ်းလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵမ်းၼႆႉပေႃးႁဝ်းထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းလူင်းၵႂႃႇ မၼ်းတေၵႂႃႇၽိုတ်ႉလွၵ်းဢၼ်
မီးယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းလူၼ်ႉဢွၵ်ႇၼႃႇၸေႃး ႁဝ်းၵေႃႈမီးလၢႆးတႃႇတေမဝ်ႇပၼ်မၼ်းၽိုတ်ႉ
ဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈယူႇငၢမ်ႇၵၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းသႂ်ႇမႃးၸွမ်းၼႆႉၶႃႈ။

မီးတႃႇသိပ်းလွၵ်းၵူၺ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ႁဝ်းၵႃႈတေလႆႈထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်း
မၼ်းလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ။

လၢႆးထႅင်ႈမၼ်ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇၶႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵေႈတီႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈတေၶဝ်ႈ
ၵႂႃႇတီႈ folder xml တီႈ tai_kb.xml ၼၼ်ႉၶႃႈ ႁႂ်ႈ copy ဢဝ် <Key android:codes="114" anroid:
keylabel="r" /> ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈထႅဝ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈဢၼ်ယူႇၵၢင်ၵၢင်မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇဝၢင်း
ၽိုတ်ႉလူင်းၼႂ်းၵေႈၵၢင်ထႅင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လွၵ်ၶူတ်ႉတႃႇတူဝ်လိၵ်ႈတူဝ်လႂ်ၼႆၵေႃႈယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်
ႁဝ်းၶႃႈ။
 
 ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇလူၼ်ႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၸေႃးၼႆၵေႃႈ ၶိုၼ်းတူၺ်းတီႈ
ထႅဝ်ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၵွပ်းပီႈမႃးၼေၼၼ်ႉၶႃႈ။
<Keyboard xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" / ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇလူဝ်ႇ
ယုင်ႈၸွမ်း
    android:keyWidth="10%p" / ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈဢၼ်ႁဝ်းတေလူဝ်ႇမူၼ်ႉမေးၸွမ်း android:keyWidth="10%p" ပွင်ႇဝႃႈၼိုင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းၸႂ်ႉဝႆႉ 10% ပေႃး 10 တုမ်ႇၼဵၵ်းပွင်ႇဝႃႈမၼ်းတေ 
100% သင်ဝႃႈႁဝ်းထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈတုမ်ႇၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်ပဵၼ် 11 တုမ်ႇ
ၼဵၵ်း ႁဝ်းၵေႃႈဢဝ် 100% ယဝ်ႈမႃးၶႂၢႆးဢွၵ်ႇပဵၼ် 11 လွၵ်း တေတူၵ်းယူႇ 100/11=9.09 ပွင်ႇဝႃႈၼိုင်ႈတုမ်ႇ
တေလႆႈဢဝ်တုမ်ႇၼဵၵ်းတၢင်းၵႂၢင်ႈ 9%p ၸၢၵ်ႇမၼ်းဢၼ်လိူဝ် 09 ၼၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်မႃးသႂ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်း
သုၵ်ႉသၵ်းၶႃႈ
    android:horizontalGap="0px" / ၼႆႉၵေႃႈႁႂ်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ
    android:verticalGap="0px" / ၼႆႉၵေႃႈႁႂ်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ
    android:keyHeight="@dimen/key_height" / မိူၼ်ၵဝ်ႇ
    >

ပေႃးၵေႈယဝ်ႉတေလႆႈၸိူင်ႉၼႆ ။
<Keyboard xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:keyWidth="9.0%p"
    android:horizontalGap="0px"
    android:verticalGap="0px"
    android:keyHeight="@dimen/key_height"
    >