Wednesday, May 14, 2014

လၢႆးပိၵ်ႉ start up

ၶိူင်ႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ၊ ၼင်ႇႁၢင်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈလူင်းပြူဝ်းၵြႅမ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၿုတ်ႉဝႆးလီဝႆႉ၊ ၽိူဝ်ႇၸႂ်ႉႁိုင်ၵႂႃႇ ပိုတ်ႇၼၢၼ်းလႆႈ
ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈဝႃႈမီးပြူဝ်းၵြႅမ်းပိုတ်ႇမႃးၸွမ်းမိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇၶိူင်ႈၼၼ်ႉၼမ်၊ မၢင်ပြူဝ်း
ၵြႅမ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႆႈဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇ၊ တီႈတႄႉမၼ်းႁဝ်းၶႂ်ႈၸႂ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းၵေႃႈႁွင်ႉပိုတ်ႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ
ၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ၊ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတူၺ်းလၢႆးပိၵ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်းဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းၿုတ်ႉၸွမ်းမိူဝ်းႁဝ်းပိုတ်ႇၶိူင်ႈၼၼ်ႉ
ၸၢမ်းတူၺ်းလၢႆးပိၵ်ႉ start up ၶႃႈလႄႈ၊ ယူဝ်ၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းၸၢင်ႈပိုတ်ႇဝႆးၶိုၼ်ႈ။

ၵႂႃႇတီႈ start ယဝ်ႉၵေႃႈၶိူၼ်းပေႃႉတီႈလွၵ်းသွၵ်ႈႁႃဝႆႉဝႃႈ msconfig

ပေႃးမၼ်းပေႃႇဢွၵ်ႇမႃး တဵၵ်းတီႈ msconfig

ပေႃး system config ပေႃႇဢွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶလိၵ်ႉတီႈထႅပ်ႇ Startup 

လိူၵ်ႈတူၺ်းဝႃႈမီးပြူဝ်းၵြႅမ်းဢၼ်လႂ်ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းၿုတ်ႇၸွမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈႁဝ်းပိုတ်ႇၶိူင်ႈ၊ လၢႆးမၼ်း
တိၵ်ႉၶိူင်ႈမၢႆထုၵ်ႇဢွၵ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈလီလႆႈတူၺ်းလီလီယူႇ ဢမ်ႇလီဢဝ်ၶိူင်ႈမၢႆထုၵ်ႇၸႃႉဢၼ်ပဵၼ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း
Driver ႁိုဝ် ၵၢတ်ႉၸေႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ Antivirus ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇပြူဝ်းၵြႅမ်းဢၼ်
ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၸႂ်ႉတႃႇသေႇၼၼ်ႉၶႃႈ၊  ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းႁွင်ႉဢဝ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ပေႃးတိၵ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ
တဵၵ်း ok ဢမ်ႇၼၼ် Apply ၵေႃႈလႆႈ ။

 ၶွမ်းတေၸႂ်ႉႁဝ်း Restart ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ပေႃးမၼ်းပိုတ်ႇၶိူင်ႈမႃးမႂ်ႇၵေႃႈ ပြူဝ်းၵြႅမ်းဢၼ်ႁဝ်းတိၵ်ႉဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ
တေဢမ်ႇပိုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။

 ဢွၼ်ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။