Saturday, July 26, 2014

မေးတုမ်ႇၼဵၵ်းႁႂ်ႈၽဵင်ႇၵၼ်

တွၼ်ႈ 21 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈၸိမ်ႇၽိုတ်ႉတုမ်ႇၼဵၵ်းၵႂႃႇၸူးလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇတႆးလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းလွၵ်းမိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇဢင်း ၵိတ်း ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းမၼ်းလူၼ်ႉဢွၵ်ႇၼႃႈၸေႃးၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေ   ၽဵင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉႁဝ်းမႃးတူၺ်းလၢႆးမူၼ်ႉမေးမၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်လူင်း မႃးၼႆႉၸွမ်း၊ တေႁၼ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၸွမ်းယူႇ။

 ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပႃႈၼိူဝ်းၼႆႉတေမုင်ႈႁၼ်ဝႃႈတုမ်ႇၼဵၵ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းၵႂႃႇၽိုတ်ႉတီႈယူႇ လွၵ်းတုမ်ႇၼဵၵ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ။

လၢႆးၵေႈမၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ folder > res > xml တီႈ qwerty.xml တႅဝ်းတႅမ်ႇသုတ်းဢၼ် ႁဝ်းထႅင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႁၼ်တုမ်ႇၼဵၵ်းၵူႈတူဝ်ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၵႃႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇပိူဝ်းသဵၼ်းႁၢင်းၽႂ်မၼ်း ယူႇ တုမ်ႇၼဵၵ်းၵူႈတူဝ်ၼႂ်းတႅဝ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပိူဝ်းသဵၼ်းယူႇ ႁဝ်းသမ်ႉထႅင်ႈလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 15% လႄႈ ၸွင်ႇဝႃႈမၼ်းၵႂႃႇၽိုတ်ႉတီႈယူႇဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈၸွၼ်ဢဝ်တုမ်ႇၼဵၵ်းဢၼ်မီးၵႃႈ ပိူဝ်းသဵၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉတီႈဢိတ်းတီႈဢွတ်းယူႇ။

တေၸွၼ်ဢဝ်တီႈလႂ်ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်း ၵူူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဝ်းၽေၶႂၢႆးတုမ်ႇၼဵၵ်းၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉတေ  လႆႈၸေးၵုမ်ႇထူၼ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 100% ယူႇ၊ တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈလႆႈၵေႈပိူဝ်းသဵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉယုမ်ႇယမ်ဝႃႈပေႃးၸၢမ်းတူၺ်းၶီးၿွတ်ႇတေဢမ်ႇႁၼ်မၼ်းလူၼ်ႉလိူဝ်ဢွၵ်ႇၼႃႈၸေႃးတႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ  ၵူၺ်းလူဝ်ႇလႆႈသတိယူႇ ယိူင်ႈႁဝ်းထႅင်ႈလွၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼမ်ၵႃႈႁိုဝ် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇၽိုတ်ႉတီႈယူႇၵၼ် တိၵ်းတိၵ်း တုမ်ႇၼဵၵ်းမၼ်းတေလဵၵ်ႉလူင်းၵႂႃႇ ၸွင်ႇဝႃႈလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၶွမ်း ၼႃႈၸေႃးမၼ်းၵိတ်ႇ လွၵ်ႈ  မိုဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ မိူၼ်ၶိူင်ႈၶွမ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်တၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈၸေႃးမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ  ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶီး ၿွတ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်တၢင်းၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းယူႇ။