Wednesday, July 30, 2014

သႂ်ႇႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼိူဝ်တုမ်ႇၼဵၵ်းၶီးၿွတ်ႇ

ဝၢႆးလႆႈၸၢမ်းတူၺ်းၶီးၿွတ်ႇမႂ်ႇၼိူဝ်ၶိူင်ႈၸၢမ်း AVD ယဝ်ႉၵေႃႈ၊ ႁဝ်းတေႁၼ်ဝႃႈတုမ်ႇၼဵၵ်းတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇ၊ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵွပ်ႈယွၼ်ႉၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇမီးၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၸပ်းမႃးၸွမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈပဵၼ်ၶိူင်ႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉ firefox ယဝ်ႉၵေႃႈထႅင်ႈ add ons myanmar unicode package လူင်းၵႂႃႇ ၸွင်ႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇ မုင်ႈႁၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေမုင်ႈႁၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵိုၵ်းၸွမ်းၶီးၿွတ်ႇၼၼ်ႉႁဝ်းတေလႆႈသႂ်ႇပၼ် icon ႁၢင်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈလူင်းၵႂႃႇၸွမ်းတုမ်ႇၼဵၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ လၢႆးၼႆႉတေမုင်ႈႁၼ်ၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇဝႃႈၶိူင်ႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် တေမီးၾွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၽူႈဢၼ်ၸႂ်ႉၾွၼ်ႉ style တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ မုင်ႈႁၼ် ၵွပ်ႈဝႃႈ icon ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇလူင်းၵႂႃႇႁေႉပႅတ်ႈႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ style ၼႂ်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဝ်းပေႃႉဢွၵ်ႇ မႃးယဝ်ႉႁၢင်ႈၾွၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈတေဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈမီးၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈမႆႈၸႂ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ မႆႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်းတီႈလွၵ်းၶီးၿွတ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။
  

ၼင်ႇႁိုဝ်တေမုင်ႈႁၼ်လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း icon ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈထႅင်ႈ သႂ်ႇလူင်းၼႂ်း file tai_kb.xml မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ လၢႆးၼႆႉတေႉ ၾွၼ်ႉတေမီးဢမ်ႇမီးၼႂ်းၶိူင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉတိုၼ်းမုင်ႈ ႁၼ် တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးႁဵတ်း icon မၼ်းၼႆႉတေႉ ၶႃႈဢဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း adobe flash ႁဵတ်းဝႆႉၶႃႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးႁဵတ်း icon မၼ်းၼႆထႅင်ႈၵေႃႈၶႃႈႁဝ်းတေဢဝ်မႃးတႅမ်ႈၼေဝႆႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတေႉၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ သင်ၽႂ် ၶႂ်ႈလႆႈၼႆၵေႃႈ ၶလိၵ်ႉၻၢဝ်းလူတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ <<ၻၢဝ်းလူတ်ႇ>>

သင်ဝႃႈလႆႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ မေးတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈဢဝ်ၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉၼႂ်း folder drawable-mdpi တွၼ်ႈ တႃႇၵၢၼ်တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉတေႉယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ႉႁဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ၶႃႈၼေဝႆႉၼႆႉတေႉၶႃႈတၢင်ႇ ၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႆႉဝႃႈ t1_1.con ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈတူဝ်ၼႆႉတေပဵၼ်ႁၢင်ႈတႃႇပေႃႉတူဝ် "ၸ" ၶႃႈ 
 
 ပေႃးဝၢင်း icon t1_1 တႃႇတူဝ် "ၸ" လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၶူတ်ႉလူင်းၼႂ်း ta_kb.xml မၼ်း ၶႃႈ တူၺ်းၶူတ်ႉဢၼ်ပႆႇလႆႈၵေႈမၼ်းတေႁၼ်မိူၼ်ၼႆ။

 <Row>
        <Key android:codes="0x1078" android:keyOutputText="ၸ" android:keyIcon="@drawable/t1_1" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="0x1010" android:keyLabel="တ"/>
        <Key android:codes="0x107c" android:keyLabel="ၼ"/>
        <Key android:codes="0x1019" android:keyLabel="မ"/>
        <Key android:codes="0x1022" android:keyLabel="ဢ"/>
        <Key android:codes="0x1015" android:keyLabel="ပ"/>
        <Key android:codes="0x1075" android:keyLabel="ၵ"/>
        <Key android:codes="0x1004" android:keyLabel="င"/>
        <Key android:codes="0x101d" android:keyLabel="ဝ"/>
        <Key android:codes="0x1081" android:keyLabel="ႁ" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>

ၶိုၼ်းထႅင်ႈၶူတ်ႉလူင်းၵႂႃႇၸွမ်းထႅင်ႈမိူၼ်ၼႆ။
<Row>
        <Key android:codes="0x1078" android:keyOutputText="ၸ" android:keyIcon="@drawable/t1_1" android:keyEdgeFlags="left"/>
        <Key android:codes="0x1010" android:keyLabel="တ"/>
        <Key android:codes="0x107c" android:keyLabel="ၼ"/>
        <Key android:codes="0x1019" android:keyLabel="မ"/>
        <Key android:codes="0x1022" android:keyLabel="ဢ"/>
        <Key android:codes="0x1015" android:keyLabel="ပ"/>
        <Key android:codes="0x1075" android:keyLabel="ၵ"/>
        <Key android:codes="0x1004" android:keyLabel="င"/>
        <Key android:codes="0x101d" android:keyLabel="ဝ"/>
        <Key android:codes="0x1081" android:keyLabel="ႁ" android:keyEdgeFlags="right"/>
    </Row>
ၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢဝ်းသေဢဝ် icon ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်း tai_kb.xml, tai_kb_shift.xml ႁႂ်ႈၸေးၵူႈတူဝ် ။

ၵမ်းၼႆႉၸၢမ်းတူၺ်းထႅင်ႈၶႃႈဝႃႈမၼ်းတေႁၼ်မိူၼ်ႁိုဝ်။

ႁၼ်ႁၢင်ႈ icon ပေႃႇၽူတ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈလူဝ်ႇထႅင်ႈႁၢင်ႈဢၢႆႇၶွၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸေး
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။