Thursday, August 7, 2014

sign apk သၢႆးၼ်ဢႅပ်ႉၽလိၶေးၶျၼ်ႇ

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသင်ဝႃႈလႆႈသႂ်ႇ icon လွၵ်းၶီးၿွတ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၸေးၵူႈတူဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈထိုင်ၶၢဝ်း
ယၢမ်းၸၢမ်းတူၺ်းထႅင်ႈတီႈၼိူဝ် Emulator AVD ယဝ်ႉၶႃႈ သင်ဝႃႈထုၵ်ႇၸႂ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈတေလႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇ
ပဵၼ်ဢႅပ်ႉၽလိၶေးၶျၼ်ႇယဝ်ႉ sing apk


လွၵ်းမိုဝ်းဢင်းၵိတ်းၼႃႈဢွၼ်


လွၵ်းမိုဝ်းဢင်းၵိတ်းမိူဝ်ႈတဵၵ်းယူၵ်ႉ shift


 လွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼႃႈဢွၼ်


 လွၵ်းမိုဝ်းတႆးမိူဝ်ႈတဵၵ်း shift


တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးတူဝ်ၼပ်ႉတႆးႁဝ်း ထႅင်ႈသႂ်ႇၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈလႆႈ


တူၺ်းဝိၻီးဢူဝ်းမိူဝ်ႈၸၢမ်းၼိူဝ် AVD Emulator
 

သင်ဝႃႈႁဝ်းလႆႈၸၢမ်းယဝ်ႉဢမ်ႇမီး error တီႈလႂ် file.apk ၼၼ်ႉမၼ်းတေမီးယူႇတီႈ folder > bin >
kamjing.apk ယဝ်ႉ ၾၢႆးလ်ၼႆႉဢဝ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇတိတ်းတင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဝ်းလူဝ်ႇပိုၼ်
ၽေႈ တွၼ်ႈတႃႇပၼ်လူတ်ႇၼိူဝ် google play store ၼႆၸိုင် တေလႆႈၸႂ်ႉ private key ထႅင်ႈ လၢႆးႁဵတ်း
private key မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်ႇဝႆႉ မီးလၢႆဝဵပ်ႉသႆႉတႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် google play store ၵေႃႈဢဝ် *.apk ၼႂ်း folder > bin ၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
လႆႈယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈလႆႈႁဵတ်းဝႆႉ private key ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ လၢႆးသူင်ႇဢွၵ်ႇဢႅပ်ႉၽလိၶေးၶျၼ်ႈမၼ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ
တူၺ်းဢဝ်ၸွမ်းၶလိပ်ႉဝိၻီးဢူဝ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတၢင်းဝႆႉၸွမ်းၵေႃႈလႆႈ။

လွင်ႈၵၢၼ်ၶိုင်ၶီးၿွတ်ႇၵေႃႈလႆႈတႅမ်ႈၼေလၢႆးမၼ်းသုတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလီမီးငိုၼ်း ဝူၼ်ႉသင်ႁႂ်ႈပွင်ႇ
ၵႃႉဢွင်ႇၶၢႆမၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်းတွၼ်းသေၵမ်း သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆၵေႃႈယွၼ်းပွႆႇၶႂၢင်ႉဝႆႉသေၵမ်း
သင်ဝႃႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီၼႆၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်ႇဝႆႉပဵၼ်ၵုင်ႇသြႃႇသမ်းမႃး ၽူႈပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းသဵင်ႈဢၼ်
ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵၢဝ်ႇထိုင်လႆႈတၢင်းမူတ်း ၽူႈမီးၵုင်ႇမုၼ်တၢင်းမူတ်း။

သင်ဝႃႈၶိုင်ၸွမ်းယဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼႆၵေႃႈ ၸၢမ်းဢဝ်သွတ်ႉသ်ၶူတ်ႉဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉၵႂႃႇၸၢမ်းမူၼ်ႉမေးတူၺ်း ၶႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ၾၢႆးလ် zip တႅၵ်ႉၵီႈၾၢႆးလ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇ elipse > file > new > anroid project
frome exiting codes ယဝ်ႉၵေႃႈ path သွၵ်ႈႁႃၵႂႃႇတီႈၾၢႆးလ်ၾူလ်းၻိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းတႅၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ import
ၶဝ်ႈမႃးၶႃႈ ၸၢမ်းလဵၼ်ႈ ၸၢမ်းႁဵတ်း တူၺ်း။


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
ၸၢႆး....ၶမ်းၸိင်ႇ