Friday, August 29, 2014

7 လွၵ်းလၢႆးၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးလႅတ်းဝႆး။

7 လွၵ်းလၢႆးၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်တဵမ်ဝႆးၶိုၼ်း မၢၵ်ႇထၢတ်ႈၸဵဝ်းတဵမ်။ၸွမ်ႇယၢမ်ႈပဵၼ်ႁိုဝ် မၢင်ပွၵ်ႈလဵၼ်ႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၵၢင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉလိုမ်းၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈမၼ်းဝႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မၢၵ်ႇ ထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးတူၵ်း ၽိူဝ်လိူဝ်သမ်ႉလူဝ်ႇၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽိူဝ်လိူဝ်လူဝ်ႇႁိပ်ႈသမ်ႉၼၢၼ်းတဵမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁူႉလၢႆးမၼ်းတီႈၼိူဝ်ဝဵပ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢဝ်မႃးလၢတ်ႈၼေလၢႆးမၼ်း ယူဝ်ၸၢင်ႈၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇ ထၢတ်ႈမိုဝ်းထိုဝ်လႆႈဝႆးၶိုၼ်ႈလိုဝ်ၵဝ်ႇ။  1. ပိၵ်ႉပႅတ်ႈမိုဝ်းထိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ထႅပ်ႉလဵတ်ႇ ယဝ်ႉၸင်ႇသဵပ်ႇသၢႆၶျၢတ်ႉ AC Adaptor လၢႆးၼႆႉၵေႃႈတေ ၶျၢတ်ႉလႆႈဝႆး။
  2. ၵူၺ်းသင်ဝႃႈလူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ထႅပ်ႉလဵတ်ႇၼႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉ ပေႃႉလိၵ်ႈၼိူဝ်ၾူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၶိူင်ႈၾူၼ်းပဵၼ်မူတ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ် Airplane Mode မၼ်းတေၵႂႃႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်း Bluetooth , gps ,wifi , nfc တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်ဢၼ်မီးယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လၢႆးၼႆႉ ၵေႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶျၢတ်ႉလႆႈဝႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ။
  3. ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ 3G, 4G ၼႆၵေႃႈၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶျၢတ်ႉလႆႈဝႆးၶိုၼ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ။
  4. ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ wifi, gps, Bluetooth, NFC ဢမ်ႇၼၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈၵေႃႈၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶျၢတ်ႉလႆႈဝႆးၶိုၼ်ႈမႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။
  5. မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶျၢတ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈမိုဝ်းထိုဝ်ၵမ်းၼိုင်ႈ မၼ်းတေၶျၢတ်ႉလႆႈဝႆး လိူဝ်မိူဝ်ႈႁဝ်းတၢင်းလဵၼ်ႈ တၢင်းၶျၢတ်ႉ။
  6. သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉမီးၽွတ်ႇ usb 3.0 ယဝ်ႉယိုင် ႁႂ်ႈလၢႆႈဢဝ်သၢႆ usb 2.0 မႃးပိၼ်ႇ ပဵၼ် usb 3.0 တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၶျၢတ်ႉလႆႈဝႆးၶိုၼ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ သမၢတ်ႉၾူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းၸိူင်ႉ ၼင်ႇ Samsung galaxy Note3, Samsung Galaxy s5 ၸိူဝ်းဢၼ်ႁွင်းႁပ်ႉ usb 3.0
  7. ႁႂ်ႈလႆႈပိၵ်ႉၶိူင်ႈၾူၼ်းဢမ်ႇၼၼ်ထႅပ်ႉလဵတ်ႇၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉ Powerback ၶျၢတ်ႉ မၢၵ်ႇထၢတ်ႈမၼ်း တေၶျၢတ်ႉလႆႈဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

ၼႆႉပဵၼ် 7 လွင်ႈလၢႆးတႃႇတေၶျၢတ်ႉမၢၵ်ႇထၢတ်ႈႁႅင်းၾႆးႁႂ်ႈလႅတ်းဝႆးၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ၼၼ်ႉယႃႇလိုမ်းပွႆႇပႅတ်ႈမၢၵ်ႇထၢတ်ႈမူတ်းပႅတ်ႈၶမ်မိုဝ်းၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်း ၵမ်ႈမၢၵ်ႇထၢတ်ႈမၼ်းၸၢင်ႈၵွႆပႅတ်ႈႁဝ်း ဢွၼ်တၢင်း ႁႂ်ႈလီတေႉ လူဝ်ႇလႆႈၶျၢတ်ႉတဵမ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။