Friday, August 29, 2014

Script တိုတ်ႉယၢဝ်း

ၶႃႈတေတေႇတႅမ်ႈလၢႆးတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပေႃးလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်
ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶိူဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း
တႅမ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉ တေၸိမ်သႂ်ႇပႃးလွၵ်းလၢႆးမၼ်းပၼ်။

တွၼ်ႈတႃႇတွၼ်ႈၼႆႉတေတႅမ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Program ms volt ဢၼ်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉတၢင်းၼမ်ၸႂ်ႉ
တိုဝ်းၵၼ် ၾွၼ်ႉပၢင်လူင် ယုင်းၶဵဝ် ၾွၼ်ႉၼမ်ႉၶူင်း ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉဝႆႉ Program ms volt ၼႆႉ
ယဝ်ႉၶႃႈ သင်ဝႃႈပႆႇမီးၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁႃလူတ်ႇမႃးဝႆႉၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶွင် microsoft ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ
ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈမၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်ၶိူင်ႈတေဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းတေၵူတ်ႇထတ်းပႃးၸွမ်းဝႃႈၸွင်ႇႁဝ်း
ၸႂ်ႉဝႆႉဝိၼ်းၻူဝ်ပွမ် ၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ႉဝိၼ်းၻူဝ်ႈပွမ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢဝ်လူင်းတၢင်းသွင်ၶိူင်ႈယဝ်ႉမၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ
ဢမ်ႇထူပ်းပၼ်ႁႃသင် ၵႂႃႇလူတ်ႇလႆႈတီႈၼႆႈၶႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈမႃးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈႁႂ်ႈတိတ်းတင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးတူၺ်းလၢႆးတႅမ်ႈသၶြိပ်ႇၸွမ်းၵၼ်။

ပေႃးလႆႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈပိုတ်ႇ Microsoft VOLT ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ႁၢင်ႈၾႃႉၽႃႇၸိူင်ႉၼႆ။

ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆၵေႃႈတေႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ Open ႁၢင်ႈၾူလ်းၻိူဝ်ႈလိူင်လိူင်ၼၼ်ႉၶႃႈ ႁဝ်းတေ
ဢဝ်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉမႃးတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉမၼ်း။

 ပေႃးပိုတ်ႇ Open ယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈၽၢတ်ႉႁႃၵႂႃႇတီႈၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉမၼ်း ၼႂ်းတူဝ်
ယၢင်ႇ ၶႃႈတေဢဝ်ၾွၼ်ႉ Taifont.ttf ၼၼ်ႉမႃးပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ။

ပေႃးပိုတ်ႇမႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈတဵၵ်းတီႈထႅပ်ႇမေးၼူး Edit Glyphs တွၼ်ႈတႃႇတေတူၺ်းဝႃႈၸွင်ႇမီးၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်း
တေ ဢဝ်မႃးတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉၼၼ်ႉမႃးယူႇၼႂ်းပြူဝ်းၵြႅမ်းယဝ်ႉႁိုဝ်။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းတီႈ Add Script တၢင်းတႂ်ႈဢၼ်မဝ်ႉၸီႉဝႆႉယူႇၼၼ်ႉၶႃႈ မၼ်းတေဢႅတ်ႉသၶြိပ်ႉ
ဢွၵ်ႇမႃး ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ New Scripts ။

ၵမ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၸိူင်ႉၼႆ Myanmar ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉပၼ်ၾွၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ
ၾၢႆႇ တႅမ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈတဵၵ်းတီႈ Add Feature ႁဝ်းတေသႂ်ႇ Opentype မၼ်း။


ပေႃးႁၼ် New Feature ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းၵေႈ <> ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇ liga လူင်းၵႂႃႇ
ၸိူင်ႉၼႆ ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေသႂ်ႇသၶြိပ်ႉ Opentype font ယဝ်ႉၶႃႈ။


ပေႃးလႆႈယဝ်ႉတေႁၼ်မိူၼ်ၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇတီႈလွၵ်းၵၢင်မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ တၢင်းတႅမ်ႇလွၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ Add Substibution

တေႁၼ် New Substitution မိူၼ်ၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ liga မၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉ
ၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ulong ၶႃႈတေတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉႁႂ်ႈတိုတ်ႉၼိုင်ႈ တိုတ်ႉသွင်ၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တိုတ်ႉယၢဝ်း။

ၵမ်းၼၼ်ႉ Double click သွင်ၵမ်းၼိူဝ်ၸိူဝ်ႈ liga ulong ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်တိုတ်ႉၼၼ်ႉ
မႃးသႂ်ႇ လွင်းၼႆႉပေႃးႁႂ်ႈမၼ်းလီတၢင်ႇၸိုဝ်ႈတီႈတိုတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈလီယူႇ တေလႆႈႁူႉၸၵ်းတူဝ်မၼ်း ၵူၺ်း
ၵႃႈၶႃႈဢမ်ႇတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်း မၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈယူႇ ႁႂ်ႈတဵၵ်းၶမ်ဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈလၢၵ်ႈၸၼ်မႃးသႂ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼေၼၼ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈပေႃႉၸိူဝ်ႈ glyph ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ တေႁၼ်မိူၼ်ၼႆ
glyph200 ->

ၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇဢဝ်တိုတ်ႉယၢဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶိုင်ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇတၢင်းလင်ၶိူင်ႈမၢႆ ->  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်း
လူဝ်ႇႁႂ်ႈတိုတ်ႉၼိုင်ႈ ၵျွၵ်းၵႂႃႇပဵၼ်တိုတ်ႉယၢဝ်း

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈတူၺ်းလူင်းမႃးတၢင်းတႅမ်ႇဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ Context Before | Context After ၼၼ်ႉၶႃႈ
ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်တူဝ်ဢၼ်ႁဝ်းတေႁႂ်ႈတိုတ်ႉၼၼ်ႉၵျွၵ်းၵႂႃႇပဵၼ်တိုတ်ႉယၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်
ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉ ၶႃႈတေဢဝ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈတႆး တူဝ် ၾ ဝႆႉတၢင်းၼႃႈမၼ်း မိူဝ်ႈလႂ်ဝႃႈႁဝ်း
ပေႃႉတိုတ်ႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်တိုတ်ႉသွင် ႁႂ်ႈတိုတ်ႉၼၼ်ႉၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တိုၼ်ႉယၢဝ်း တီႈတေႉတူဝ် ၾ ၼႆႉ
တႆးႁဝ်းဢမ်ႇတိုတ်ႉယၢဝ်း ၶႃႈဢဝ်မႃးႁဵတ်းၼေပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၵူၺ်း။

Syntext ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်တူဝ် ယူႇတၢင်းၼႃႈတိုတ်ႉ ႁႂ်ႈတူဝ်တိုတ်ႉၼၼ်ႉၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်တိုတ်ႉယၢဝ်း။


ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈလၢၵ်ႈၸၼ် liga မႃးသႂ်ႇတီႈလွၵ်းၾၢႆႇသၢႆႉ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ Standard Ligatures <liga> ၼၼ်ႉၶႃႈ

ၸၢမ်းလဵၼ်ႈၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၶႃႈတေသိုပ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။