Thursday, August 28, 2014

တူင်ႇၶႆႇပႃ တူဝ်ၵူတ်ႇထတ်းပိူင်လိၵ်ႈ

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေလၢတ်ႈလွင်ႈပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈယူႇၼိၶူတ်ႉၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၸိူဝ်းႁဝ်းဢၼ်သူင်ၶူင်
ဢွၵ်ႇၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေၵျၢမ်ႇၶိုင်ၾွၼ်ႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၵၢၼ်ၶူင်ဢွၵ်ႇၾွၼ်ႉ
မႂ်ႇတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၼင်ႇၵၼ် လွင်ႈလူၺ်ႈႁဵတ်းသင်လႄႈၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉမီး ပႃးပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈၸွမ်း ဢၼ်
ႁဝ်းမုင်ႈႁၼ်တူင်ႇၶႆႇပႃၼၼ်ႉၶႃႈ မၼ်းမီးဝႆႉပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းမိူဝ်ႈႁဝ်းပေႃႉလိၵ်ႈလူင်းၵႂႃႇ မၼ်းတေပဵၼ်ပိူင်
လဵဝ်ၵၼ်သဵင်ႈ ၸိူင်ႇၼင်ႇၶႃႈတေပေႃႉဝႃႈ ပေႃႈ ၶႃႈတေလႆႈပေႃႉၸိူင်ႉၼႆ ပ ေ ႃ ႈ ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉ
ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းတေလႆႈဝၢင်းလၢႆး encoding မိူၼ်ၼႆမူတ်း ၸွင်ႇဝႃႈၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵၼ်
လႆႈမူတ်း ဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းတေၸႂ်ႉၾွၼ်ႉဢၼ်လႂ်ၵေႃႈတေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၵၼ်။

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈမႃးထိုင်လွင်ႈဝႃႈႁဵတ်းသင်မေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ဢႄ ေ ႄ တေလႆႈတႅမ်ႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈယဝ်ႉ
ၸင်ႇပေႃႉမေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ဢႄ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းတေၵႂႃႇၶဝ်ႈၵၼ်တၢင်းလၢႆးဢဵၼ်းၶူတ်ႉၻိင်ႈ Script
opentype ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းယူႇၼိၶူတ်ႉၶွၼ်းသူဝ်းတျဵမ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၶႃႈ လၢႆးဢဵၼ်းၶူတ်ႉၻိင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ
ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃႈလီးတမ်းဝၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ် ၸဝ်ႈပၢႆးႁူႉလွင်ႈဢၢႆႇထီႇၶဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉတမ်းဝၢင်းပိူင်မၼ်းဝႆႉ
မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်ႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်းလၢႆးဢဵၼ်းၶူတ်ႉၻိင်ႈ
ယူႇၼိၶူတ်ႉမိူၼ်ၵူၼ်း ၸွင်ႇဝႃႈႁဝ်းတေလႆႈပေႃႉၸွမ်းလၢႆးဢၼ်ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇပွင်ႇၸႂ် မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းလူဝ်ႇ
ပိၼ်ႇလိၵ်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈၸူးလိၵ်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈ မႃးၸူးလိၵ်ႈတႆး ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ
တေပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈမိူၼ်ၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်လႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶိုင်ၼၼ်ႉတေၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင် ၵေႃႈၵႃႈတေလႆႈ
ဝၢင်းၸွမ်းပိူင်ၼင်ႇပိူၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈပေႃႉၽိတ်းပိူင် ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူင်ႇၶႆႇပႃၼၼ်ႉယဝ်ႈမႃးပဵၼ်
တူဝ်ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပေႃးပေႃႉထုၵ်ႇဢမ်ႇႁၼ်တူင်ႇ ပေႃႉၽိတ်းမိူဝ်ႈလႂ်တေႁၼ်တူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်း
ၼေပၼ်ႁဝ်းၵမ်းလဵဝ် တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃဢၼ်ႁဝ်းမုင်ႈႁၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉသၶြိပ်ႉဢၼ်
ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ Ligatue liga ၼၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၽွင်ႈယဝ်ႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၶႂ်ႈၶိုင်ၼႃႇ
ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇႁူႉလၢႆးမၼ်း ၶႃႈႁဝ်းၼႆၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁူႉၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉပၼ်လၢႆး
တႅမ်ႈသၶြိပ်ႉမၼ်း ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ပႂ်ႉသိုပ်ႇတူၺ်းၶႃႈ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼေဝႆႉၼႆႉလႆႈသႂ်ႇတူင်ႇၶႆႇပႃဝႆႉတီႈမေႈၵပ်းငဝ်ႈၵူႈတူဝ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းပေႃႉထုၵ်ႇလၢႆးမၼ်း
မၼ်းတေပူတ်းတူင်ႇဢွၵ်ႇ လၢႆးပူတ်းတူင်ႇၼႆၵေႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉ Script opentype

မေႈၵပ်းငဝ်ႈဢေ ဢႄ ဢၼ်လႆႈပူတ်းတူင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေႁၼ်ပဵၼ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း။

ပေႃးၶတ်းၸႂ်ဢမ်ႇယၢပ်ႇၶႃႈ ပႂ်ႉသိုပ်ႇၸွမ်းတူၺ်းထႅင်ႈၶႃႈ။