Monday, August 11, 2014

တူင်ႉတၵ်ႉၵၼ်တေႇႁူဝ်ထီးၶိုင်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉ

ဝၢႆးလႆႈတႅမ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၶိုင်လွၵ်းမိုဝ်းၶီးၿွတ်ႇတႆး တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႈၾူၼ်းဢႅၼ်းၻြွႆးယဝ်ႉၵေႃႈ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်း
ၶႃႈတေတႅမ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၶိုင်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶိုင်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶႂ်ႈတူၺ်းဢဝ်လၢႆ
လၢႆၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင် ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉလွင်ႈၵၼ် ...

ၶႃႈတေတႅမ်ႈၸွမ်းလၢႆးဢၼ်ၶႃႈလႆႈထူပ်းၺႃး ယဝ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႉတီႈၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ
လွင်ႈယူႇၼိၶူတ်ႉမႃးသေပွၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵႆႉလဵၼ်ႈ ၵႆႉယိပ်း ပႃးတၢင်းဢၵျၢင်ႉမိုဝ်းလူၼ်းႁဵတ်းၼၼ်
လႄႈ၊ ၸွင်ႇဝႃႈပေႃးပိူၼ်ႈဢုပ်ႇလွင်ႈယူႇၼိၶူတ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈပဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်း
လွင်ႈၼႆႉ...

ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၼႆႉ တေဝႃႈၶိုင်ယၢပ်ႇၼႆၵေႃႈဝႃႈယၢပ်ႇယူႇ တေဝႃႈငၢႆႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ငၢႆႈမၼ်းၼၼ်ႉ
ပေႃးဢမ်ႇပႃးပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈ (တူင်ႇၶႆႇပႃ) တေႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈသင် ႁဵတ်းၵႂႃႇတူဝ်လႂ်တူဝ်ၼၼ်ႉ
ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၼၼ် ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၼႆႉမၼ်းမီးသၶြိပ်ႉမၼ်းလႄႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ဢၼ်ပိူၼ်ႈ
တမ်းဝၢင်း ၾွၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉၸၢင်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈပေႃးပိူၼ်ႈပေႃႉမႃးႁႃႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပွင်ႇၵၼ်
ယဝ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇၶဝ်ႈၸွမ်းလၢႆး encoding ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ယူႇၼိၶူတ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃးလွင်ႈၵၢၼ်ပိၼ်ႇ
ၵႂၢမ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈၵႂၢမ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ တူဝ်ယၢင်ႇပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈပိၼ်ႇၵႂၢမ်းဢႅင်းၵလဵတ်ႈမႃးပဵၼ်ၵႂၢမ်းတႆးၼႆၸိုင် မၼ်း
ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႈ ၸွင်ႇဝႃႈတေလႆႈသပ်းလႅင်းပၼ်တၢင်းႁူႉၵၼ်ၼမ်ၼမ်
ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉတေဢမ်ႇလႆႈဝႃ...

ၵမ်းၼႆႉယွၼ်းၵၢဝ်ႇထိုင်ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉဢၼ်ပႃးဝႆႉသၶြိပ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ
ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းယူႇၼိၶူတ်ႉၶွၼ်ႇသူဝ်ႇတျဵမ်ႇတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေတမ်းဝၢင်းဝႆႉၶူတ်ႉ
တေႉတေႉမၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းႁၼ်ႁၢင်ႈလဵပ်ႈဢွၼ်ႇ လဵပ်ႈလူင် ၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇ ႁူတ်းၶဝ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းပေႃႉတူဝ်လိၵ်ႈလူင်း
ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉသၶြိပ်ႉလၢႆလၢႆသင်ႁႂ်ႈမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈ...

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉမၼ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၶႃႈတေတႅမ်ႈဝႆႉပၼ်တူဝ်ယၢင်ႇႁႂ်ႈလႆႈၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်း
ၵူၺ်းၵႃႈတေဢမ်ႇတႅမ်ႈလႆႈတၢင်းမူတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၼမ် ႁႂ်ႈလႆႈမေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးၸွမ်းထႅင်ႈ လူဝ်ႇ
ၵႆႉသွၵ်ႈႁႃတၢင်းႁူႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၵေႃႈပဵၼ်တီႈႁဝ်းၵႆႉတူၺ်းဢိၵ်းၶိၵ်းဢွၼ်ၶွၼ် ၵႂၢမ်းထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ช่าง
สังเกต ၼႆၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉယဝ်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွင်ႇမႅင်ႇပၼ်...

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆၵေႃႈပြူဝ်းၵြႅမ်းဢၼ်ႁွင်းႁပ်ႉလႆႈယူႇၼိၶူတ်ႉမီးၼမ်ယဝ်ႉ လႆႈဝႃႈၿရၢဝ်းသိူဝ်ႈၵူႈတူဝ်ႁွင်းႁပ်ႉမူတ်း
ယဝ်ႉ microsoft office ၵေႃႈႁွင်းႁပ်ႉ android တေႇဢဝ်ဝိူဝ်းၶျၼ်ႈ 4.3 ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆၵေႃႈႁွင်းႁပ်ႉလႆႈယဝ်ႉ
ၸွင်ႉဝႃႈလွင်ႈယူႇၼိၶူတ်ႉၵေႃႈၶိုပ်ႈၼႃႈတေႉယဝ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ဢမ်ႇႁွင်းႁပ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉ
ၼၼ်ႉတေႉတေလႆႈပိၼ်ႇလၢႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉယဝ်ႉ ၸွင်ႇဝႃႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၸႃႉဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇ ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇၸိူဝ်း
ၶိုင်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈလႆႈသႂၢင်းသႂ်ႇပႃးယူႇၼိၶူတ်ႉ မၢၼ်ႈ/တႆး မႃးၸွမ်းယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉမီးတီႈ
ႁဝ်းၵေႃႉၶိုင်ၾွၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႈလူဝ်ႇလိုပ်ႈလမ်းႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းပြူဝ်းၵြႅမ်း ဢၼ်တေထူပ်းပၼ်ႁႃယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ
ပဵၼ်တီႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉၼိူဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း photoshop ၼၼ်ႉၵူၺ်း တူဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ဢႄ လဵပ်ႈ တြႃး ၵြ ၸိူဝ်း
ၼႆႉတေဢွၵ်ႇသွၼ်ႉၵၼ် ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပြူဝ်းၵြႅမ်းၶွင် microsoft လႄႈ adobe ဢမ်ႇပွင်ႇၶဝ်ႈၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈပေႃး
ႁဝ်းႁူႉလွင်ႈမၼ်း ႁူႉသၶြိပ်ႉမၼ်း တိုၼ်းဝႃႈမီးတၢင်းၵေႈလႆႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႈ...

ၶႃႈလႆႈတူင်ႉတေႇႁူဝ်မၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇတႅမ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းထိုင်တီႈၵႂႃႇႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈမၼ်း။
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၽူႈသူင်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတၢင်းလၢႆ.....