Monday, August 18, 2014

လူပ်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းၼႂ်း Windows 7

ပဵၼ်လၢႆးလူပ်းၾၢႆးလ်ယုၵ်းယၵ်းၼႂ်း Windows 7

မႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်း Windows 7 မူတ်းသႂ်
သိတ်ႉတဵမ်ႈဝိၼ်းၻူဝ်ႈၼၼ်ႉတေမီးၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းႁွင်ႈဝႃႈၾၢႆးလ်ယုၵ်းယၵ်းယူႇသွၵ်ႉၶမ်ဝႆႉတၢင်းၼႂ်း
ၼမ်မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ထိူင်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃ
ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢရ်တ်ႉၻိတ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၸွမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈၶိူင်ႈၶွမ်းလႆႈသုမ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႇၵဵပ်း
ၶေႃႈမုၼ်းမၢင်ဢၼ်ၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးသူႈလႆႈၸႂ်ႉ ႁူၵ်ႉၶိူင်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း ယုၵ်းယၵ်းလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃႈလႄႈ ယုၵ်း
ယၵ်းၵေႃႈၸပ်းမႃးမိူဝ်ႈႁဝ်းလူင်းပြူဝ်းၵြႅမ်း ယိူင်ႈႁဝ်းၵႆႉလူင်းပြူဝ်းၵြႅမ်းၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈမၼ်းယိူင်ႈၶႅၼ်းမီးယုၵ်း
ယၵ်းၼမ်ၵႃႈၼၼ်ႉ ပၢႆဢမ်ႇၵႃးႁဝ်းသမ်ႉၵႆႉၶဝ်ႈတူၺ်းၼဵတ်ႇထႅင်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ Internet Cache Files
ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း ႁိုင်ႁိုင်မႃးၵေႃႈၶိူင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ထိူင်းလူင်းၵႂႃႇၸွမ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးတႅမ်ႈၼေလၢႆးလွင်ႈၵၢၼ်လၢင်ႉၶိူင်ႈႁႂ်ႈမူတ်းသႂ် ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်းသင်ၸွႆႈလွင်ႈ
ၼႆႉ ႁဝ်းၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ၸပ်းမႃးၸွမ်းဝိၼ်းၻူဝ်ႈ 7 ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ပေႃးလၢင်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉတေၸၢင်ႈႁဵတ်း
ႁႂ်ႈၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းလႅတ်းမႃး လူမ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈၵေႇယဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်းၶွမ်းၸပ်း
ဝႆးရတ်ႉၶႃႈ ပေႃးၶွမ်းၸပ်းဝႆးရတ်ႉတေႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈၶိူင်ႈတိုၼ်းထိူင်း တိုၼ်းမီးပၼ်ႁႃယဝ်ႈ မဵဝ်းၼၼ်ႉတေႉ
လူဝ်ႇလူင်းပြူဝ်းၵြႅမ်းမႂ်ႇၵူၺ်း။

လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ
 • လူပ်းၾၢႆးလ်းတီႈ Temp Directory
 • လူပ်းၾၢႆးလ်းတီႈ Software Distribution
 • လူပ်းၾၢႆးလ်တီႈ Internet Cache Files
 • လူပ်းၾၢႆးလ်တီႈ Windows TEMP Directory
 • လူပ်းၾၢႆးလ်တီႈ Recycle Bin
လၢႆးမၼ်းမီးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ…
လူပ်းၾၢႆးလ်တီႈ Temp Directory
 1. ပေႃႉ %temp% လူင်းၼႂ်းလွၵ်း Search တီႈ Start Menu ယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းၶီးယ် Enter
 2. Windows Explorer တေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈတေၽၢတ်ႉၵႂႃႇတီႈ Temp Directory ဢၼ်မၼ်း ပဵၼ်တီႈၵဵပ်းၾၢႆးလ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႂ်းၶိူင်ႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းၶီးယ် Ctrl + A ႁႂ်ႈမၼ်းလိူၵ်ႈ Highlight တွၼ်ႈတႃႇတေလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူႈၾူလ်းၻိူဝ်ႈလႄႈၾၢႆးလ်တီႈလွၵ်းၼႃႈတၢင်ႇ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တဵၵ်းၶီးယ်  Shift + Delete တွၼ်ႈတႃႇတေလူပ်းပႅတ်ႈၾူလ်းၻိူဝ်ႈလႄႈၾၢႆးလ် လၢႆးၼႆႉမၼ်းတေ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈ Recycle Bin ထႅင်ႈ။
clip_image003

လူပ်းၾၢႆးလ်တီႈ Software Distribution
ၾၢႆးလ်ဢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ်ၾၢႆးလ်ဢပ်ႉတဵတ်ႇၶွင် Windows 7 ၻၢဝ်းလူတ်ႇမႃးဢုတ်းလွင်ႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႂ်း
ဝိၼ်းၻူဝ်ႈ Windows ပေႃးႁဝ်းဢပ်ႉၻဵတ်ႇယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇမၼ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလူပ်းပႅတ်ႈ။
 1. ၶဝ်ႈ My computer ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃႉၽၢတ်ႉလူင်းၼႂ်း Address Bar.. ပေႃႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ C:\Windows\SoftwareDistribution\Download ယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းၶီးယ် Enter
 2. တေမုင်ႈႁၼ်ၾူလ်းၻိူဝ်ႈဢၼ်ၵဵပ်းဝႆႉၾၢႆးလ်ဢပ်ႉၻဵတ်ႇ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈႁဝ်းတဵၵ်းၶီးယ် Ctrl + A တွၼ်ႈတႃႇတေလိူၵ်ႈ Highlight လိူၵ်ႈဢဝ်ၵူႈၾူလ်းၻိူဝ်ႈလႄႈၵူႈၾၢႆးလ် ယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇတဵၵ်းၶီးယ် Shift + Delete ပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်လူပ်းပႅတ်ႈၾူလ်းၻိူဝ်ႈလႄႈၾၢႆးလ်ၵူႈဢၼ် လၢႆးၼႆႉမၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈတီႈ Recycle Bin ထႅင်ႈ။
clip_image006

လူပ်းၾၢႆးလ်ၼႂ်း Internet Cache Files
ပဵၼ်ၾၢႆးလ်မိူဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ႈလေႇတူၺ်းၼႂ်းၼဵတ်ႇ Temporary Internet Files, Cookies , History ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ပေႃးတေတူၺ်းၼႆၵေႃႈၵမ်ႈၼမ်တေၸႂ်ႉBrowser ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • တွၼ်ႈတႃႇ IE11
 1. ပိုတ်ႉ IE11 ယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉတီႈထႅပ်ႇ Tools > လိူၵ်ႈ Delete browsing history
 2. ပၼ်မၢႆဢၼ်ႁဝ်းတေလူပ်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၶႃႈပၼ်ဝႆႉၵေႃႈလႆႈ။
 3. ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း Delete
 

>> ပၼ်မၢႆၸွမ်းဢၼ်ၶႃႈၼေၶႅပ်းႁၢင်ႈၵေႃႈလႆႈယူႇ

 • တွၼ်ႈတႃႇ Firefox
 1. ပိုတ်ႇ Firefox လိူၵ်ႈတီႈ History Clear >> Recent History (လၢင်ႉပႅတ်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်ႈဢမ်ႇ ႁိုင်ၼႆႉ)
 2. တီႈၼႃႈတၢင်ႇ Clear Recent History ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းတေလူပ်းၼၼ်ႉၶႃႈ Drop Down Menu တဵၵ်းလိူၵ်ႈ Time range to clear : (ၶၢဝ်းယၢမ်းတေလၢင်ႉ)
 3. တဵၵ်းဢဝ်ၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈ။
 4. ၶလိၵ်ႉ Clear Now (လၢင်ႉၵမ်းလဵဝ်)

 တဵၵ်းၼႂ်းလွၵ်းႁူဝ်ၶေႃႈ Time rang to clear: တေပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလၢင်ႉ။

 • တွၼ်ႈတႃႇ Google Chrome
1. ပိုတ်ႉ Google Chrome ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉ။ ႁၢင်ႈၶိတ်ၶၼ်ႇသၢမ်ၶိတ်ႇ  ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းၵႂႃႇ လိူၵ်ႈတီႈ เครื่องมือ tools ယဝ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇလိူၵ်ႈတီႈ ล้างข้อมูลการท่องเวป ပေႃးပဵၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၵေႃႈ    Clear Browsing Data
 2. တီႈၼႃႈတၢင်ႇ ล้างข้อมูลการท่องเวป Clear Browsing Data ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ นำออกรายการต่อไปนี้จาก မၼ်းပွင်ႇဝႃႈတေပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ် ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈယူႇတီႈႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈတူၺ်းတီႈၶေႃႈယွႆႈ။

ประวัติการเข้าชมที่เรียกดู ဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈတူၺ်း
ประวัติการดาวน์โหลด ဢၼ်ယၢမ်ႈၻၢဝ်းလူတ်ႇ
คุกกี้และข้อมูลอื่นๆ ของไซต์ และข้อมูลปลั๊กอิน ၶုၵ်းၵီႈလႄႈၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၶွင်သႆႉတ် လႄႈၶေႃႈမုၼ်း ပလၵ်ႉဢိၼ်း
รูปภาพและไฟล์ในแคช ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈၾၢႆးလ်ၼႂ်းၶႅတ်ႉၶျ်
รหัสผ่าน မၢႆလပ်ႉ >>ဢမ်ႇလူဝ်ႇလူပ်း
ข้อมูลฟอรั่มที่ป้อนอัตโนมัติ ၶေႃႈမုၼ်းၾေႃးရမ်ႈဢၼ်ႁဝ်းထႅင်ႈသႂ်ႇဢေႃႉတေႃႇ >>ဢမ်ႇလူဝ်ႇလူပ်း
ข้อมูลเวปที่โฮสต์ ၶေႃႈမုၼ်းဝဵပ်ႉဢၼ်ႁဝ်းႁူတ်ႉ >>ဢမ်ႇလူဝ်ႇလူပ်း
ใบอนุญาตเนื้อหา ဝႂ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉ >>ဢမ်ႇလူဝ်ႇလူပ်း

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉ Clear Browsing Data ล้างข้อมูลการท่องเวป
   တွၼ်ႈတႃႇ Opera
   1. ပိုတ်ႉ Opera ၶလိၵ်ႉ Tool လိူၵ်ႈ Delete Private Data
   2. တီႈၼႃႈတၢင်ႇ Delete Private Data ၶလိၵ်ႉ Detailed Options ၼႃႈတၢင်ႇမၼ်းတေၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈတေမီးႁူဝ်ယွႆႈလၢႆဢၼ်ပၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈတိၵ်ႉမၢႆလိူၵ်ႈဢဝ်ႁဝ်းၶေႃႈဢၼ်ႁဝ်းတေလူပ်း ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ။
   3. ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းတဵၵ်း Delete
   clip_image016


   လူပ်းၾၢႆးလ်တီႈ Windows TEMP Directory
   1. ပေႃႉ C:\Windows\Temp လူင်းၼႂ်းလွၵ်း Search တီႈ Start Menu သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းၶီးယ် Enter
   2. Windows Explorer တေပိုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈတေၽၢတ်ႉၵႂႃႇတီႈ C:\Windows\Temp ႁႂ်ႈတဵၵ်း ၶီးယ် Ctrl + A တွၼ်ႈတႃႇ Highlight တွၼ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈၵူႈၾူလ်းၻိူဝ်ႈလႄႈၾၢႆးလ် ယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈတဵၵ်း ၶီးယ် Shift + Delete မၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ Recycle Bin ထႅင်ႈ။
   clip_image019

   လူပ်းၾၢႆးလ်းတီႈ Recycle Bin
   Recycle Bin ပဵၼ်တီႈၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်းမိူဝ်ႈႁဝ်းလူပ်းၾၢႆးလ်ဢမ်ႇၼၼ်ၾူလ်းၻိူဝ်ႈ မၢင်ပွၵ်ႈ
   ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈ ႁဝ်းၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ Restore ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးဢမ်ႇမိူၼ်တေၸႂ်ႉယဝ်ႉလႃး
   လႃး ႁဝ်းၵေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇလူပ်းပႅတ်ႈႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်တေႉတေႉလႆႈယူႇ ပေႃးၵဵပ်းဝႆႉၵေႃႈသုမ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢရ်တ်ႉၻိတ်း
   ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လၢႆးလူပ်းမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၶလိၵ်ႉၵႂႃ Recycle ယဝ်ႉၵေႃႈလိူၵ်ႈၵႂၢမ်းသင်ႇ Empty
   Recycle Bin

   တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးလၢင်ႉယုၵ်းယၵ်းၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ်ယူႇၼႆၵေႃႈ
   သိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈတူၺ်းၼႂ်းဝဵပ်ႉၿလွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။

   မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။