Friday, August 22, 2014

တေႇၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇၾွၼ်ႉမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈတွၼ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈတႅမ်ႈၼေလၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈလႄႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈတူဝ်
"ၵ" "ၶ" ယဝ်ႉၵေႃႈတူဝ် "င" ယဝ်ႉၶႃႈၼေႃ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်တေၶူင်ၾွၼ်ႉမႂ်ႇယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတေႉတေ
ၼေလၢႆးၶိုင်ၾွၼ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉပြူဝ်းၵြႅမ်း fontcreator ၼၼ်ႉၶႃႈ သင်ဝႃႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းပႆႇမီးၼႆၵေႃႈ
ၵႂႃႇသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၼ်ၶႃႈလႄႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈတၢင်းၵျၢမ်ႇ တိုၼ်းတေႁႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ၶႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၵမ်းၼႆႉသင်ဝႃႈၽွမ်ႉယဝ်ႉၸိုင် သိုပ်ႇတူၺ်းၸွမ်းလၢႆးမၼ်းၶႃႈ ၶႃႈတေၼေၶႅပ်း
ႁၢင်ႈယူဝ်းယူဝ်းမၼ်းၵူၺ်း ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈၵၢပ်ႈဝႆႉတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႉ
ၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ်ယူႇ ၵမ်းၵူဝ်မၼ်းထိူင်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈတူၺ်းလီလီဢဝ်ၶႃႈ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ
ၵႃႈႁိုဝ် လၢႆးမၼ်း။

ပိုတ်ႉ fontcreator ၶိုၼ်ႈမႃး တေႁၼ်လွၵ်းပဝ်ႇပႆႇမီးသင် ၵႂႃႇတီႈ file > new font ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ
တဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈၸေႈၶၢဝ်တၢင်းၸဵင်ႇသၢႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်း တူဝ်
ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ font-tai ၶႃႈ မၢႆတူဝ်လိူၵ်ႈၼႆၵေႃႈႁႂ်ႈမိူၼ်ၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇၼၼ်ႉၶႃႈ။

ပေႃး OK ယဝ်ႉ တေမီးလွၵ်းပဝ်ႇပၼ်မႃးၽွင်ႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼမ်တေပဵၼ်တႃႇလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၶႃႈ ပေႃး
တူၺ်းၼႂ်းလွၵ်းမၼ်းလီလီတေႁၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈမူဝ်းမူဝ်းဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းတၢင်းၼႂ်းဢမ်ႇပႆႇမီးႁၢင်ႈၾွၼ်ႉ
သင်သေမဵဝ်း တွၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တီႈၾွၼ်ႉဢၼ်မီးဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ
ၸိူင်ႉၼင်ႇ font tahoma ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးဝၢင်းၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ။

မၼ်းပႆႇမီးပႃးလွၵ်းၶူတ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/လိၵ်ႈတႆးလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုင်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ၵႂႃႇတီႈ Insert > Characters
တွၼ်ႈတႃႇတေထႅင်ႈလွၵ်းၶူတ်ႉမၼ်းလူင်းၵႂႃႇ။

ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉတေႁၼ်လွၵ်းမၼ်းၽူတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ လွၵ်းတၢင်းသုင်ဢၼ်ႁၼ်ၶဵဝ်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်
တႃႇလိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈယူႇၶႃႈ ပႆႇလူဝ်သူၼ်ၸႂ် ႁႂ်ႈတူၺ်းတၢင်းတႅမ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးလွၵ်းတႃႇပၼ်ႁဝ်း
လိူၵ်ႈယူႇၶႃႈ တီႈပွင်ႇမၼ်း font ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းတေၼေႁၢ်ငႈမၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾွၼ်ႉတေႉ Go to
Unicode Bock ပွင်ႇဝႃႈတႃလွၵ်းၶူတ်ႉၵူႈၽႃႇသႃႇယဝ်ႉၶႃႈ လွၵ်းၶူတ်ႉဢင်းၵိတ်း မၢၼ်ႈ ထႆး ၶေႇ
တိုၼ်းပႃးဝႆႉၼႂ်းၼႆႉယဝ်ႉ လူဝ်ႇလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၺ်းငၢႆႈငၢႆႈ။

ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆ font ႁႂ်ႈဢဝ်ႁၢင်ႈ panglong တီႈ Go to Unicode Bock ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် Myanmar

ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉတေႁၼ်မိူၼ်ၼႆ တေႁၼ်ႁၢင်ႈလွၵ်းၶူတ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈတႆးမီးဝႆႉၼႂ်းလွၵ်းၸိူင်ႉၼႆ။

ႁႂ်ႈဢဝ်မဝ်ႉသ်ၵႂႃႇၸီႉဢဝ်တီႈႁဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်လွၵ်းၶူတ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉ ၶႃႈၸီႉဝႆႉတီႈလွၵ်း
ၶူတ်ႉ $100 မၼ်းပဵၼ်တူဝ် ၵ မၢၼ်ႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈမႃႊတဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ Add တၢင်းတႂ်ႈဢၼ်မဝ်ႉသ်
ၸီႉဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ လွၵ်းၶူတ်ႉၵေႃႈတေပေႃႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈလွၵ်းထႅပ်ႇၶၢဝ်ၶၢဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈ မၼ်းမီးၸိူင်ႉၼႆ $1000,

တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈတေလိူၼ်ႈလူင်းမႃးၸီႉဢဝ်တီႈၶူတ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း $1075 ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉ
ၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈတဵၵ်းတုမ်ႇ Add ႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းထၢၼ်ႈပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉပေႃးႁဝ်း OK ယဝ်ႉ တေႁၼ်လွၵ်းၶူတ်ႉ uni1000, uni1075, uni1076 မီးထႅင်ႈမႃးသၢမ်ႇလွၵ်း
ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇမီးၾွၼ်ႉတၢင်းၼႂ်းမၼ်း မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်လွၵ်းၶူတ်ႉပဝ်ႇၵူၺ်း။

ၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ Double click ၼဵၵ်းသွင်ၵမ်း တွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလွၵ်းၶူတ်ႉ ႁဝ်းတေဢဝ်ၶႅပ်း
ႁၢင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၸၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇ။

ပေႃးၼဵၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ တေႁၼ်လွၵ်းပဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းဢမ်ႇမီးသင်။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈလွင်ႈၵၢၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ Import image ဢမ်ႇၼၼ်ၶလိၵ်ႉၵႂႃ
လိူၵ်ႈဢဝ် import image ၵေႃႈလႆႈ လၢႆးလဵဝ်ၵၼ်။

တဵၵ်းတီႈလူတ်ႇ load

ႁႂ်ႈၽၢတ်ႉၵႂႃႇႁႃတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ
ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ Open။

ၵမ်းၼႆႉလိူၵ်ႈ Generate

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူဝ် "ၵ" ၵေႃႈမႃးယူႇၼႂ်းလွၵ်းၶူတ်ႉႁဝ်းယဝ်ႉ။

မေးၶႂၢၵ်ႈႁႂ်ႈယႂ်ႇလဵၵ်ႉၵမ်ႈၵျိူၵ်ႈ။

ၶိုၼ်းၸၼ်သဵၼ်ႈလႅင်တၢင်းၼႃႈတူဝ် "ၵ" မႃးဝႆႉတၢင်းလင်

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းပိၵ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းတၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်း တေႁၼ်ဝႃႈတူဝ် "ၵ" မီးဝႆႉၼႂ်းလွၵ်း
ၶူတ်ႉယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းလႆႈၾွၼ်ႉတူဝ် "ၵ" ယဝ်ႉၼိုင်ႈတူဝ်။

ယႃႇလိုမ်း Save တွင်းဝႆႉၶႃႈ။

ႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းထၢၼ်ႈပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈၵူႈတူဝ်

ႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တီႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။
မႂ်ႉသုင်ၶႃႈ။