Tuesday, August 26, 2014

တင်ႈၵႃႈၼူတ်ႉၿုၵ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ် Wifi hotspot

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးတႅမ်ႈၼေလၢႆးတင်ႈၵႃႈၼႂ်းၶိူင်ႈ Note Book ႁဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈ
မႅင်ႇၽေ Wifi ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ Virtual Wifi ပၼ်တၢင်ႇၶိူင်ႈဝႃႈၼၼ်ၶႃႈ တႆးႁဝ်းတေႁွင်ႇဝႃႈႁိုဝ်လီဢေႉ
ၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ တူဝ်ယိူင်ႈမႅင်ႇၽေလႅင်းဝၢႆးၾၢႆး ဝႃႈၼႆၶႃႈ တေထုၵ်ႇႁူ ဢမ်ႇထုၵ်ႇႁူၵေႃႈပႅၼ်ထႅင်ႈ
လွင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ။


တီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၼႆၵေႃႈဢဝ်ဝႆႉပွႆႇဝၢႆးၾၢႆးတီႈၶိူင်ႈၼူတ်ႉၿုၵ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉပၼ်ၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းဢူၺ်းၵေႃႉႁိုဝ်
ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈဢဝ်ဝႆႉပွႆႇဝၢႆးၾၢႆးၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ တူဝ်ယၢင်ႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိူၼ်းႁဝ်း
ၶႃႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်းမီးၶိူင်ႈၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇၼူတ်ႉၿုၵ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈ မီး Air card ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈလႆႈ
သိုဝ်ႉ Pro intetnet package တီႈမိုဝ်းထိုဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၸႂ်ႉလႆႈတၢင်းႁိူၼ်း ၶႃႈၵေႃႈဢဝ်မႃးတေႃႇ
ၼႂ်းၼူတ်ႉၿုၵ်ႉ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈပွႆႇဝၢႆးၾၢႆးတႃႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်တေလႆႈလဵၼ်ႈၸွမ်း သၢၵ်ႈသႃႇငိုၼ်းလီ
တေႉယဝ်ႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးဢႄးၵၢတ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈၼူတ်ႉၿုၵ်ႉသမ်ႉတေႃႇဝႆႉသၢႆလႅၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ
မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇမီး Router hotspot ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈၸႂ်ႉလၢႆးၼႆႉၵေႃႈလႆႈ။


ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈသိုပ်ႇတူၺ်းၸွမ်းလၢႆးမၼ်းၶႃႈ။
ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉၼႆ

1. ပေႃႉၵႂၢမ်းသင်ႇ cmd ၼႂ်းလွၵ်း Search တီႈတုမ်ႇၼဵၵ်း Start ၼၼ်ႉ။


2. ၶလိၵ်ႉၵႂႃၼိူဝ်ၸိုဝ်ႈ cmd.exe လိူၵ်ႈၵႂၢမ်းသင်ႇ Run as administrator


3. ပေႃႉၵႂၢမ်းသင်ႇ netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=kamjing key=12345678 ယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်ႈတုမ်ႇၼဵၵ်း Enter ၸွမ်းတူဝ်လိၵ်ႈလႅင်လႅင်ၼၼ်ႉၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈလႅင်းဝၢႆးၾၢႆးဝႃႈ kamjing မၢႆ လပ်ႉမၼ်းၶႃႈသႂ်ႇဝႆႉ 12345678
4. သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈပေႃႉၵႂၢမ်းသင်ႇ netsh wlan start hostednetwork သိတ်ႇတဵမ်ႇတေသင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸိုဝ်ႈWPA2

(တီႈ ssid=kamjing ၼၼ်ႉ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းၵေႃႈလႆႈၵမ်ႈၵျိူၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈတီႈၶီးၼၼ်ႉၵေႃႈၼင်ႇၵၼ် တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၢႆၽၢတ်ႈ key=******** ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်ၵႃႈလႆႈ ၵမ်ႈႁဝ်းတၢင်ႇၶႃႈ)

5. ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း Virtual Wi-Fi တီႈၼႂ်း Wireless Network Connection ၼႂ်း Network Connections of Network and Internet တေၼေၸိုဝ်ႈလႅင်းၼဵတ်ႇဝိူၵ်ႇရ်ဝႃႈ Microsoft Virtual WiFi Miniport Adaptor


6. ၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇတင်ႈၵႃႈႁႂ်ႈမၼ်းပွႆႇလႅင်း Wifi


7. ၵူတ်ထတ်းတူၺ်းတေႁၼ်တူဝ်ယိူင်ႈမႅင်ႇၽေလႅင်းဝၢႆးၾၢႆးမီးဝႆႉယဝ်ႉ
8. ၵႂႃႇတီႈ Change adabter settings
9. တဵၵ်းတီႈ Local Area Connection ၼၼ်ႉ
10. ၶလိၵ်ႉၵႂႃႇ လိူၵ်ႈလူင်းမႃးတီႈ Properties
 တဵၵ်းတီႈ Sharing ပၼ်မၢႆထုၵ်ႇတီႈၼႃႈ Allow other network users to connect through this computer's internet connection တၢင်ႇၸိုဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်တူဝ်ယိူင်ႈမႅင်ႇၽေလႅင်းဝၢႆးၾၢႆး ဢၼ်ႁဝ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၸၢမ်းဢဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၼူတ်ႉၿုၵ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းလူးဝႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႉလႆႈ မုင်ႈႁၼ်ယူႇႁိုဝ်။

ႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တီႈသေၵမ်း။
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။