Tuesday, September 2, 2014

ၽေၸုမ်ႇ မႅင်ႇၸုမ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇၶမ်းၼႆႉတေႉၶႃႈႁဝ်းတေဢမ်ႇပေႃးလႆႈတႅမ်ႈသင်ၼမ် တေပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေၸႅၵ်ႇၽေ
ၸုမ်ႇ ပေႃးပဵၼ်လိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈတေႉ Add Glyphs Group မၼ်းဝႆႉၶႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈတေလႆႈၸႅၵ်ႇ
ၽေၸုမ်ႇ မၼ်းဝႆႉၼႆၸိုင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၵိတ်ႇမၼ်းဢမ်ႇပဵင်း
ၵၼ်လႄႈ တူဝ် ယၢင်ႇ ၵ ၶ င ပ မ ရ ဝ ႁ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၾွၼ်ႉမဵဝ်းဢၼ်တူဝ်ၵိတ်ႇ ၾွၼ်ႉတူဝ်ၵႂၢင်ႈၵေႃႈၸိူင်ႉ
ၼင်ႇ ၸ သ ၺ တ ထ ၼ ၽ ယ လ ဢ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉမၼ်းတေၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းသင် တူၺ်းဢဝ်
ၸွမ်းတူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ၶႃႈ ႁဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႆႉၶႃႈ ၵြ ၶြ ငြ ၸြ သြ ၺြ တြ ထြ ၼြ ၾွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၸႂ်ႉ
ၶူတ်ႉတူဝ် ရ လဵပ်ႈၵၼ်ၵူၺ်း ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ႁဝ်းႁၼ်မၼ်းၵိတ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တၢင်းတူဝ်မေႈလိၵ်ႈလႄႈ မၼ်း
ၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းတူဝ်မေႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉတႃႇတေႁွင်ႉၸႂ်ႉရလဵပ်ႈဝႆႉတၢင်းသွင်မဵဝ်း
ၶႃႈ ၶမ်ႈၼႆႉႁႂ်ႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸႅၵ်ႇၽေ ဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတူဝ်ၵႅပ်ႈ လႄႈတူဝ်ၵႂၢင်ႈဝႆႉၶႃႈ တွၼ်ႈတေ
ထိုင်မႃးၶႃႈႁဝ်းတေတႅမ်ႈၼေလၢႆးတႅမ်ႈ သၶြိပ်ႉမၼ်း မၼ်းတေသုတ်ႉၶၢႆႉမိူၼ်ႁိုဝ် တေၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇ ႁူတ်းၶဝ်ႈ
မိူၼ်ႁိုဝ်ပႂ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ။

ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၽေမႅင်ႈၸုမ်းမၼ်းဝႆႉတီႈလွၵ်းတၢင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈ Add Glyph Group ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉၸွမ်း
သွင်မဵဝ်း တေဢဝ်မိူၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၶႃႈၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈလေၵေႃႈၶႂ်ႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းႁၢင်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ
ၶႃႈတေႉ ၶႃႈတၢင်ႇဝႆႉၸိုဝ်ႈမၼ်းသွင်မဵဝ်း cons_shot လႄႈ cons_wid တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတူဝ်ၵိတ်ႇ
လႄႈ တူဝ် ၵႂၢင်ႈၶႃႈ။

ၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇတဵၵ်းတီႈ Edit Glyphs ၼၼ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၸၼ်ဢဝ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈတူဝ်ၵိတ်ႇၼၼ်ႉ
မႃးဝၢင်းသႂ်ႇဝႆႉတီႈၸုမ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ ပေႃးပဵၼ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈတူဝ်ၵိတ်ႉ ဢဝ်မႃးဝၢင်း
ဝႆႉတီႈ ၼိူဝ်ၸုမ်းၸႅၵ်ႇၽေ cons_shot သင်ပဵၼ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ၵႂၢင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်မႃးဝၢင်းဝႆႉၼႂ်း
cons_wid 

ၵမ်ႉတွၼ်ႈၼႃႈၶႃႈတေတႅမ်ႈလၢႆးသႂ်ႇရ လဵပ်ႈဝႆႉထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၶမ်ႈၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၼွၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ။
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။