Saturday, September 6, 2014

Script ရ လဵပ်ႈ ြ

ၼႆႉပဵၼ်သၶြိပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉ ရ လဵပ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၽြႃး တြႃး ပြူဝ်းၵြႅမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလၢႆး rendering ယူႇၼိၶူတ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈပေႃႉတူဝ်မေႈလိၵ်ႈမၼ်းဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈပေႃႉ ရ လဵပ်ႈ ြ ၸွမ်း လင်ၶႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ၸွမ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ လၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

တီႈလွၵ်းတၢင်းၵႂႃသုတ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၽေၸုမ်ႇဝႆႉ Add glyph group မၼ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈထႅင်ႈဝႆႉထႅင်ႈ ၼိုင်ႈၸုမ်ႇၶႃႈ ၶႃႈလိုမ်းလၢတ်ႈ မၼ်းတေပဵၼ်တႃႇတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတၢင်းမူတ်း မိူဝ်ႈတွၼ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶႃႈႁဝ်းႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်းဝႆႉတႃႇတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတူဝ်ၵႂၢင်ႈလႄႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈတူဝ်ၵိတ်ႇ ၵမ်းၼႆႉႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈၵူႈတူဝ်မႃး ထႅင်ႈသႂ်ႇဝႆႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈတဵၵ်းတီႈ Add substitution တႃႇတေတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉလိၵႃႈမၼ်းထႅင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်း ထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတေႉ ၶႃႈတေတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်း ဝႃႈ ra1_ra2 ႁဝ်းတေပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃတီႈတူဝ် ရ လဵပ်ႈဢွၼ်တၢင်း။
w

တႅမ်ႈသၶြိပ်ႉလူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။
From Glyphs To Glyphs 
glyph213 -> glyph436
တၢင်းတႅမ်ႈမၼ်း Context Before | Context After
<cons_all> |

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းတေႁႂ်ႈ ရ လဵပ်ႈ ြ မႃးယူႇတၢင်းၼႃႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈသၶြိပ်ႉမၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉ ၼႆ တီႈ Add Substitution ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈထႅင်ႈသႂ်ႇဝႆႉ ra_cons_all_1 လႄႈ ra_cons_all_2 လူင်းၵႂႃႇ မၼ်း တေသၶြိပ်ႉဢၼ်ပူးၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ယႃႇပေလိုမ်းၶႃႈ။

တီႈ ra_cons_all_1 ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတဵၵ်း double click ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။
from glyphs to glyph
<cons_all> -> glyph436 <cons_all> 
context before | context after
|glyph436
glyph436 ၼႆႉပဵၼ်လဵပ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတူင်ႇၶႆႇပႃၼၼ်ႉၶႃႈ။
 

သၶြိပ်ႉတီႈသွင် ra_cons_all_2 ဢၼ်လႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈပူးၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ။

From glyphs to glyph
<cons_all> glyph436 -> <cons_all> 
context before | context after
glyph436 |
တူၺ်းလီလီၶႃႈ ၶိူင်ႈမၢႆဢၼ်ယူႇတၢင်းၼႃႈ တၢင်းလင်မၼ်းၼၼ်ႉ။

တဵမ်ႈယဝ်ႉၵမ်းလႂ် ယႃႇလိုမ်းၸၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႉတီႈ Standard ligatures <liga> ၸွမ်း ၵမ်ႉမၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇလိုမ်းၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈ export script project ၵူႈၵမ်း တွၼ်ႈတႃႇ တေလႆႈႁွင်ႉၸႂ်ႉၶိုၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ Ship Font တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ ၼႂ်း fontcreator ၶိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတေတူၺ်းဝႃးမၼ်းၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈ ။

တွၼ်ႈတႃႇၶမ်ႈၼႆႉတေတႅမ်ႈဝႆႉမွၵ်ႈၼႆႉၶႃႈ။
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။