Monday, September 1, 2014

Script ဢေလႄႈဢႄ

တွၼ်ႈၼႆႉပဵၼ်လၢႆးတႅမ်ႈ script ဢေလႄႈ ဢႄ ၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်းၼႃႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမေႈၵပ်းငဝ်ႈဢေလႄႈ ဢႄ ၾွၼ်ႉယူႇၼိၶူတ်ႉၼၼ်ႉမီးလၢႆး rendering တေလႆႈပေႃႉတူဝ်မေႈ လိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉၸင်ႇပေႃႉတူဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈမၼ်းလူင်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵေႃႉ ပေႃႈ မေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ လၢႆး တႅမ်ႈ script ႁႂ်ႈမေႈၵပ်းငဝ်ႈသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်းၼႃႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈမီးၼင်ႇၼႆ။

ပိုတ်ႇ ms volt ယဝ်ႉၵေႃႈ open တႃႇပိုတ်ႉဢဝ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၶိုင်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇႁၼ် script မၼ်း ၼႆၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈလႆႈတႅမ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈတွၼ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ လွင်ႈ export file *.vtp ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉသင် ဝႃႈႁဝ်းပိုတ်ႉၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈ ၵႂႃႇၸၼ်ဢဝ် script ဢၼ်ႁဝ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉမႃး ၶိုၼ်း လၢႆးမၼ်းၵေႃႈၵႂႃႇတီႈ Import > import project ယဝ်ႉၵေႃႈၶလိၵ်ႉဢဝ်ၾၢႆးဢၼ်ႁဝ်းလႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇ ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉမႃးၶိုၼ်း။


 ဢၼ်လႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ၾၢႆးဝႆႉ တဵၵ်းလိူၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈပိုတ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး။

မၼ်းၵေႃႈတေႁၼ် script ဢၼ်ႁဝ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းတေတႅမ်ႈ script တွၼ်ႈတႃႇမေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ဢႄ တေၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁႂ်ႈလႆႈပူတ်ႉတူင်ႇၶႆႇပႃမေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ဢွၼ်တၢင်း လၢႆးမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇ ယၢပ်ႇ Add substitution ယဝ်ႉၵေႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႆႉ တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ e1_e2

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ double click ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း e1_e2 တဵၵ်းတီႈ Edit Glyphs ၵႂႃႇလၢၵ်ႈၸၼ်ဢဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ေ ဢၼ်မီးတူင်ႇၶႆႇပႃၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇဢွၼ်တၢင်း -> ယဝ်ႉၵေႃႈၵႂႃႇတူဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်တူင်ႇၶႆႇ ပႃမၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉမႃးတမ်းဝၢင်းဝႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၵျွၵ်းၶၢႆႉမႃးၶႃႈ ၾၢႆႇတႅမ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ Context Before | After Before ၵေႃႈသႂ်ႇ glyph တူဝ်မေႈလိၵ်ႈဝႆႉတၢင်းၼႃႈ ၵမ်းၼႆႉသင်ဝႃႈမေႈၵပ်းငဝ်ႈဢေ မႃးယူႇတၢင်း လင်တူဝ် ၵ မိူဝ်ႈလႂ် မၼ်းတေပူတ်းတူင်ႇၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇႁၢင်းၵူၺ်းမၼ်း ၶႃႈၼေတူဝ်ယၢင်ႇၵူၺ်း ႁႂ်ႈမၼ်းလီ တေလႆႈတၢင်ႇလႆႈႁဵတ်းၸုမ်ႇမၼ်းဝႆႉ Add glyph group ၶႃႈ မၼ်းတေၵျွၵ်းၶၢႆႉပၼ်ၸွမ်းၵူႈတူဝ်ၼႂ်းၸုမ်ႇ။
from glyphs -> to glyphs
glyph202 -> glyph426
context before | context after
glyph270 |
တီႈပွင်ႇမၼ်း glyph202 ပဵၼ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈဢၼ်မီးတူင်ႇၶႆႇပႃ ပဵၼ်ၶူတ်ႉတေႉမၼ်း glyph426 ပဵၼ်မေႈၵပ်း ငဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်တူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉတေလႆႈထႅင်ႈလူင်းမိူဝ်းႁဝ်းၶိုင်ၾွၼ်ႉမၼ်းၶႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ Add substitution တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းထႅင်ႈဝႃႈ eh_1 တႃႇတေႁႂ်ႈတူဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈ ဢေ ၵျွၵ်းၶၢႆႉ ၵႂႃႇယူႇတၢင်းၼႃႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈ။
from glyphs -> to glyphs
glyph270 -> glyph426 glyph270 
context before | context after
glyph426 |

တီႈပွင်ႇမၼ်း မိူဝ်ႈလႂ်ပေႃႉတူဝ် ၵ ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃႉမေႈၵပ်းငဝ်ႈဢေၸွမ်းလင် ႁႂ်ႈမေႈၵပ်းငဝ်ႈဢေၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ တၢင်းၼႃႈတူဝ်မေႈလိၵ်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈ Add substitution လူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပူးၵၼ် တၢင်ႇၸိုဝ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းငၢႆးၵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇၶႃႈ တၢင်ႇဝႆႉ eh_11 တႅမ်ႉသႂ်ႇ script လူင်းထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ။
from glyphs -> to glyphs
glyph270 glyph426 -> glyph270 
context before | context after
glyph426 |
တီႈပွင်ႇမၼ်း သင်ဝႃႈမီးမေႈၵပ်းငဝ်ႈဢေ ယူႇတၢင်းၼႃႈတူဝ် ၵ (ႁႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢေ လိူဝ်တူဝ် ၵ တူဝ်လဵဝ်)

ပေႃးတႅမ်ႈ script မၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇလိုမ်ႉလၢၵ်ႈၸၼ်မႃးဝၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်းတၢင်းသၢႆႉ Standard Ligature <liga> ၵူႈၵမ်းၶႃႈ ၵမ်ႉပေႃးႁဝ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇၾွၼ်ႉတေဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်။

ၸၢမ်းလဵၼ်ႈၸၢမ်းႁဵတ်းၶႃႈ။
ႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆၵၼ်သေၵမ်း။