Monday, October 13, 2014

Script ပူတ်းတူင်ႇမေႈၵပ်း(တၢင်ႇ)

မိူဝ်ႈတွၼ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈ script လၢႆး လဵပ်ႈဢွၼ်ႇၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇၸူး လဵပ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈမေးႁူဝ် လဵပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမၼ်းဝႆႉတႃႇတူဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်မဵဝ်းတူဝ်တၢင်ႇတၢင်းလၢႆၼၼ်ႉၶႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇပေႃး ႁဝ်းပေႃႉ ရ လဵပ်ႈၸွမ်းလင်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈတူဝ်ၵိတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၵ ၶ င ၵြ ၶြ ငြ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းပေႃႉ မေႈၵပ်းလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၸွမ်းလင်လဵပ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇႁွင်ႉဢဝ် ရ လဵပ်ႈဢၼ်လႆႈမေးဝႆႉႁူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းယင်းတိုၵ်ႉတေႁၼ်တူင်ႇမၼ်းယူႇ ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းယင်းဢမ်ႇလႆႈပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းဢွၵ်ၶႃႈ လၢႆး ပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃၼႆၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ တူၺ်းၸွမ်း script ၼႆႉၶႃႈ။

ႁႂ်ႈႁဵတ်းထႅင်ႈ script လူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတေပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ Add Substitution ယဝ်ႉ ၵေႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ script ဢၼ်ႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်လႆႈငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉၶႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ script မၼ်းဝႃႈ tang_undot ၼႆႉၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ double click ၶဝ်ႈၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်တူဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်တၢင်ႇဢၼ်ပႃးဝႆႉတူင်ႇၶႆႇပႃ ႁႂ်ႈမၼ်းၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇတူဝ်မေႈၵပ်းဢၼ်ႁဝ်းပူတ်းတူင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ဢၼ်လႆႈပူတ်းတူင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉတေႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၶိုင်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ပေႃးပဵၼ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈ သြႃႇၵူႈတူဝ်တိုၼ်းလူဝ်ႇဝႆႉတူင်ႇၵူႈတူဝ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႆႉတႃႇၶူတ်ႉတေႉမၼ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်တူဝ်ၵူတ်ႇထတ်း လၢႆးပေႃႉလိၵ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈပေႃႉၽိတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶိုၼ်းပူတ်းတူင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈၶေႃၶေႃ ပေႃးပေႃႉထုၵ်ႇလၢႆး ႁႂ်ႈမၼ်းပူတ်းတူင်ႇ ပေႃးဢမ်ႇထုၵ်ႇမၼ်းတေႁၼ်တူင်ႇၶႆႇပႃ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၶႃႈၵေႃႈႁွၼ်ႇ ၵျိူၵ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၢင်ၶိူင်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ ၵူၺ်း OS ၵေႃႈႁပ်ႉလႆႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းတေႁၼ်ဝႃႈ android ios windows mac ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၼ်းႁပ်ႉလႆႈပိူင်ၵူတ်းထတ်းလိၵ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႈ ႁဝ်းၵေႃႈတေလႆႈ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၽိတ်းပိူင် ၾွၼ်ႉႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈ။

ဢုပ်ႇလူမ်းၽူင်ႉမႃးႁိုင်တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၸွမ်းၼႆႉၶႃႈ၊ တေႁၼ်ဝႃႈၶဝ်ႈႁဝ်းဢဝ် glyph ဢၼ်ပဵၼ်ၶူတ်ႉတေႉ ဢၼ်မီးတူင်ႇၶႆႇပႃ ၵျွၵ်းၶၢႆႉၵႂႃႇၸူး glyph ဢၼ်လႆႈဢဝ်တူင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇ တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၼေဝႆႉမေႈၵပ်းဢၼ် ဢိ ဢီ ဢဵ ဢႅ၊ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။


သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၾၢႆႇတႅမ်ႇ context before | context after တၢင်းၼႃႈၶိူင်ႈမၢႆ | ႁႂ်ႈသႂ်ႇဝႆႉ <cons_all> ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးမီးတူဝ်မေႈလိၵ်ႈယူႇတၢင်းၼႃႈ | တူဝ်တၢင်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပူတ်းၶၢႆႉတူင်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇ

enter လူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈသႂ်ႇ script <ra_tang> လူင်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၸႂ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈယူႇ တီႈပွင်ႇမၼ်းၼႆၵေႃႈ သင်ဝႃႈမီးတူဝ် ရ လဵပ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမေးႁူဝ်ၼၼ်ႉယူႇတၢင်းၼႃႈ ႁႂ်ႈ <တူဝ်တၢင်ႇ> မၼ်းပူတ်းတူင်ႇၶႆႇပႃဢွၵ်ႇ။

ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ။