Tuesday, November 11, 2014

Script ရ လဵပ်ႈလူင်လႄႈတူဝ်တၢင်ႇ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေပဵၼ်လွင်ႈတႅမ်ႈ script ရ လဵပ်ႈလူင် ယဝ်ႉၵေႃႈတူဝ်မေႈၵပ်းငဝ်ႈတူဝ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။

တူဝ်ယၢင်ႇဢၼ်ႁဝ်းတေႁၼ်ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ တြိ ၾြီး တြဵ ၽြႅ ၻြႆး ပေႃးႁဝ်းပႆႇတၢင်ႇမေႈ
ၵပ်းငဝ်ႈ ႁဝ်းတေႁၼ်ဝႃႈလဵပ်ႈလူင်ပဵၼ်ၶွပ်ႇယူဝ်းယူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တြ ၽြ ၻြ ယြ ၸြ ၶႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းတၢင်ႇ
မေႈၵပ်းဝၢႆး လင်လဵပ်ႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶွပ်ႇလဵပ်ႈမၼ်းလၢႆႈႁၢင်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးလဵပ်ႈဢၼ်ႁဝ်းမေးႁူဝ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ
ၶႃႈ မၼ်းတေ ႁၢင်ႈလီ တူၺ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ လၢႆးမၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇ တူၺ်း ၸွမ်းဢၼ်ၶႃႈတႅမ်ႈၼေဝႆႉၼႆႉၶႃႈ။

 ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းထႅင်ႈ Add Substitution တၢင်ႇၸိုဝ်ႈၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်ၶႃႈ။


 ၵမ်းၼႆႉႁႂ်ႈႁဝ်းဢဝ်တူဝ် ရ လဵပ်ႈလူင်ဢၼ်ပူတ်းတူင်ႇမၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇ ၼႃႈၶိူင်ႈမၢႆ -> ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းဢဝ် ရ လဵပ်ႈလူင်ဢၼ်မေးႁၢင်ႈမၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉသႂ်ႇတၢင်းလင်။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼေဝႆႉ ရ လဵပ်ႈလူင်ဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်မႃးသႂ်ႇ။

ၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတီႈၾၢႆႇတႂ်ႈဢၼ်ပဵၼ် Context Before | Context After ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ် Glyph Group တၢင်း ၵႂႃၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇ <cons_wid> <tang> တီႈပွင်ႇမၼ်းၼႆၵေႃႈ <cons_wid> = ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်တူဝ်မေႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂၢင်ႈတၢင်းလၢႆၶႃႈ <tang> = ပဵၼ်တူဝ်မေႈၵပ်းတၢင်းလၢႆဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ိ ီ ဵ ႅ ႆ ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈမႅင်ႇၽေႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ်ၸုမ်ႇယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႃႈ

 သင်ဝႃႈတႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ယႃႇလိုမ်း export project ဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈလၢၵ်ႈၸၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇတီႈ standard liga ၵူႈၵမ်းၶႃႈ ၵမ်ႉသၶြိပ်ႉမၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

သင်ဝႃႈတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉယဝ်ႉမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၶလိၵ်ႉမဝ်ႉၵၢင်ႉဝႆႉယဝ်ႉၶိုၼ်းၸၼ်ၶိုၼ်ႈတၢင်းသုင်ၶႃႈ။

တူၺ်းဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉၶႃႈ ၼႆႉၶႃႈတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉယဝ်ႉမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃႈၵေႃႈၶိုၼ်းလၢၵ်ႈၸၼ်ဝႆႉတၢင်း သုင် လၢႆးၼႆႉထုၵ်ႇၸႂ်ႉမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉထုၵ်ႇယူႇ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိူဝ်ႇမႃး ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉသၶြိပ်ႉမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ...

ဢွၼ်ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ။
 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တီႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်း။